Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú đã được thay thế bởi Nghị quyết 103/2014/NQ-HĐND thu lệ phí́ đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 169/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28 tháng 08 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công an về hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp giấy chứng minh nhân dân;
Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 75/BC-BPC ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân

- Công dân Việt Nam khi đến đăng ký cư trú theo Luật Cư trú quy định;

- Công dân Việt Nam khi lập thủ tục cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh…

b) Đối tượng không thu và đối tượng miễn thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo;

- Không thu lệ phí đối với các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

- Miễn thu lệ phí khi cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp mới chứng minh nhân dân (bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng) theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân

a) Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 10.000 đồng/lần đăng ký;

- Cấp mới (đối với trường hợp đăng ký thường trú khi có giấy chuyển hộ khẩu - HK07), cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 15.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính tên đường, số nhà: mức thu 8.000 đồng/lần cấp;

 - Đính chính các thay đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): mức thu 5.000 đồng/lần đính chính;

- Cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân): mức thu 6.000đ/1 lần cấp.

b) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Mỹ Tho và các xã, phường thuộc thị xã Gò Công

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 5.000 đồng/lần cấp;

- Cấp mới (đối với trường hợp đăng ký thường trú khi có giấy chuyển hộ khẩu - HK07), cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 7.500 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính tên đường, số nhà: mức thu 4.000 đồng/lần cấp;

- Đính chính các thay đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): mức thu 2.500 đồng/lần đính chính;

- Cấp đổi, cấp lại giấy chứng minh nhân dân: mức thu 3.000đ/lần cấp.

3. Quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân

- Thực hiện theo Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điều về lệ phí đăng ký cư trú, cấp giấy chứng minh nhân dân và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Trích để lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân:

+ Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho được trích lại 35%;

+ Đối với các địa bàn còn lại được trích lại 70%.

Số còn lại đơn vị thu lệ phí phải nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu169/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu169/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú