Quyết định 281/QĐ-UBND

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 281/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (kèm theo danh mục văn bản).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

I. NGHỊ QUYẾT:

 

01

Nghị quyết

Số 30/2004/NQ-HĐNDK7 ngày 09/9/2004

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

21/7/2014

 

02

Nghị quyết

Số 57/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

Về thành lập và mức phụ cấp Đội hoạt động tình nguyện cấp xã.

Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

21/7/2014

 

03

Nghị quyết

Số 114/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006

Về thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đã có các Nghị quyết thay thế:

- Nghị quyết số 86/2014/NQ- HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh .

01/01/2015

 

04

Nghị quyết

Số 113/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về thu phí sử dụng cảng cá tại cảng cá Tiền Giang.

Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

01/01/2015

 

 

05

Nghị quyết

Số 133/2007/NQ-HĐND ngày 18/7/2007

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

01/01/2015

 

06

Nghị quyết

Số 166/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

21/7/2014

 

07

Nghị quyết

Số 169/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

22/12/2014

 

08

Nghị quyết

Số 198/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2009 đến năm 2013.

Hết hiệu lực thời gian.

01/01/2014

 

09

Nghị quyết

Số 235/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

01/01/2015

 

10

Nghị quyết

Số 253/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

- Nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hết hiệu lực thi hành ngày 21/7/2014.

- Nội dung chi, mức chi phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở hết hiệu lực thi hành ngày 22/12/2014.

 

11

Nghị quyết

Số 37/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2013.

Hết thời gian hiệu lực.

01/01/2014

 

12

Nghị quyết

Số 39/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 

Hết thời gian hiệu lực.

01/01/2014

 

13

Nghị quyết

Số 48/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

01/01/2015

 

II. QUYẾT ĐỊNH: 

 

01

Quyết định

Số 21/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải cơ sở.

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/01/2014

 

02

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UB ngày 08/3/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, huyện.

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/01/2014

 

03

Quyết định

Số 03/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004

Về việc ban hành quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

24/9/2014

 

04

Quyết định

Số 50/2004/QĐ-UBND ngày 27/9/2004

Về việc ban hành quy định về xử lý nhà ở, công trình xây dựng, lắp đặt vi phạm hành lang bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

27/3/2014

 

05

Quyết định

Số 58/2004/QĐ-UB ngày 23/11/2004

Ban hành quy định về việc thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

24/9/2014

 

06

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005

Ban hành quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chế độ đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh thay thế.

24/10/2014

 

07

Quyết định

Số 61/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh thay thế.

30/01/2015

 

08

Quyết định

Số 03/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/02/2014

 

09

Quyết định

Số 52/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006

Ban hành quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh thay thế.

12/7/2014

 

10

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/02/2014

 

 

11

Quyết định

Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009

Ban hành quy định về trách nhiệm trong quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh thay thế.

21/8/2014

 

12

Quyết định

Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009

Ban hành chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015.

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang bãi bỏ.

14/02/2014

 

13

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009

Ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015.

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang bãi bỏ.

14/02/2014

 

14

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/02/2014

 

15

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tại tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh thay thế.

17/8/2014

 

16

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh thay thế.

12/7/2014

 

17

Quyết định

Số 20/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Sửa đổi Điều 6 của Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh thay thế.

12/7/2014

 

18

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh thay thế.

09/10/2014

 

19

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh thay thế.

25/4/2014

 

20

Quyết định

Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

02/6/2014

 

21

Quyết định

Số 29/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011

Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh thay thế.

21/8/2014

 

22

Quyết định

Số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh thay thế.

06/5/2014

 

 

23

Quyết định

Số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011

Phê duyệt đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thay thế.

15/11/2014

 

24

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh thay thế.

17/11/2014

 

25

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

02/6/2014

 

26

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh thay thế.

20/6/2014

 

27

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh thay thế.

17/11/2014

 

28

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

Ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 06/2014/QĐ- UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

21/4/2014

 

29

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh thay thế.

26/12/2014

 

30

Quyết định

Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2014.

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh thay thế.

29/12/2014

 

31

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh thay thế.

30/11/2014

 

32

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục I bảng đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thay thế.

15/11/2014

 

III. CHỈ THỊ: 

 

01

Chỉ thị

Số 03/1999/CT-UBND ngày 25/02/1999

Về việc quản lý hoạt động kinh doanh của các đại lý mua bán hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

27/3/2014

 

02

Chỉ thị

Số 22/2004/CT-UBND ngày 09/11/2004

Về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

27/3/2014

 

03

Chỉ thị

Số 10/2005/CT-UBND ngày 01/8/2005

Về tăng cường bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

27/3/2014

 

04

Chỉ thị

Số 15/2005/CT-UBND ngày 28/10/2005

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/01/2014

 

05

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UBND ngày 10/4/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

07/3/2014

 

06

Chỉ thị

Số 14/2008/CT-UBND ngày 13/5/2008

Về tăng cường phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

07/3/2014

 

07

Chỉ thị

Số 25/2008/CT-UBND ngày 03/11/2008

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ.

13/01/2014

 

08

Chỉ thị

Số 04/2012/CT-UBND ngày 22/02/2012

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chỉ thị số 28/2014/CT-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh thay thế.

01/12/2014

 

09

Chỉ thị

Số 16/2012/CT-UBND ngày 17/5/2012

Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh.

09/11/2014

 

10

Chỉ thị

Số 11/2014/CT-UBND ngày 26/4/2014

Về tăng cường quản lý sử dụng điện thoại không dây, thiết bị phát lặp vô tuyến điện và thiết bị thu truyền hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh thay thế.

05/10/2014

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, Quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

01

Nghị quyết

Số 111/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

Thay thế các nội dung liên quan đến giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế.

21/7/2014

02

 

Nghị quyết

Số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

- Điều 1

+ Điểm a, b Khoản 1 Mục I.

+ Điểm a, b Khoản 1 Mục II

+ Tiết b.1, b.2 Điểm b Khoản 1 Mục III.

+ Điểm b, c Khoản 1 Mục IV

+ Khoản 2,3 Mục V.

Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

21/7/2014

03

Nghị quyết

Số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điểm a Khoản 1 Điều 1

Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi.

01/01/2015

II. QUYẾT ĐỊNH:

 

01

Quyết định

Số 53/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thay thế các quy định về công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh thay thế.

16/3/2014

02

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang.

Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1.

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi.

17/5/2014

03

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang.

Khoản 1 Điều 5.

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh thay thế.

03/12/2011

04

Quyết định

Số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Mục I Khoản 1 Điểm a Bảng đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

02/6/2014

05

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điểm b, c Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 6.

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi.

17/5/2014

06

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Khoản 2 Điều 3.

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh sửa đổi.

23/01/2014

07

Quyết định

Số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Khoản 1, 3 Điều 2; Điểm a Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, 3 Điều 4; Điều 5; Khoản 1, 2 Điều 6; Điểm b Khoản 2 Điều 7; Khoản 2 Điều 8.

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

22/5/2014

08

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Khoản 5 Điều 6 và Khoản 2 Điều 12.

Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

06/12/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 281/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/02/2015
Ngày hiệu lực 04/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 281/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 281/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 281/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Kim Mai
Ngày ban hành 04/02/2015
Ngày hiệu lực 04/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 281/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 281/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang

  • 04/02/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực