Quyết định 52/2006/QĐ-UBND

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND về Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện đã được thay thế bởi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực sử dụng điện Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2006/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Căn cứ Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về điện và kinh doanh, sử dụng điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 23/9/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về điện và kinh doanh, sử dụng điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003; Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển các loại hình doanh nghiệp kinh doanh điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công nghiệp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công nghiệp;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, P.CNN (Sơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2006
Ngày hiệu lực16/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2006/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2006/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Phòng
        Ngày ban hành06/10/2006
        Ngày hiệu lực16/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2006/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2006/QĐ-UBND Quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện