Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỐNG TIÊU CỰC VÀ KHẮC PHỤC BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC ĐỂ DẠY TỐT, HỌC TỐT ĐẠT KẾT QUẢ THỰC CHẤT

Trong những năm đổi mới, sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát triển về quy mô, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân; toàn tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến tới phổ cập bậc trung học; chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, lực lượng lao động được đào tạo đã và đang góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý giáo dục - đào tạo còn hạn chế dẫn đến những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục như thiếu trung thực trong học tập, dạy thêm, học thêm mang tính áp đặt, thi cử nặng nề; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiệu quả chưa cao; công tác thi đua chậm đổi mới, nặng về hình thức, nhẹ về chất lượng,…

Trước tình hình đó, thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, coi đây là khâu đột phá trong năm học 2006 - 2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động này bước đầu đã được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội.

Sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các đoàn thể, các Sở, ban, ngành sẽ là yếu tố quan trọng giúp cho việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục đạt kết quả thực sự và bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai trong cơ quan Sở, các phòng Giáo dục, các trường học và cơ sở giáo dục, chỉ đạo cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

b) Xây dựng Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 - 2010 với yêu cầu: Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên trong học tập và thi cử; thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Xác định nhiệm vụ trọng tâm chống tiêu cực và bệnh thành tích của từng năm học, tập trung chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục, trường học và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chương trình hành động nói trên.

c) Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiến hành đồng thời với việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác thi, tuyển sinh và xây dựng quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

d) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình liên ngành để việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc cần chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các đơn vị phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, Báo, Đài của tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền, định kỳ phát sóng về các hoạt động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, trước mắt là tuyên truyền về cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

4. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc điều tra, xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi tiêu cực trong dạy và học. Có kế hoạch và biện pháp hữu hiệu hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức an toàn các kỳ thi, bảo vệ những người dũng cảm tố cáo các hành vi tiêu cực trong giáo dục.

5. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các Sở, ngành trong tỉnh theo thẩm quyền phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 - 2010.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các đoàn thể, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các bậc phụ huynh, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh chú trọng giáo dục con em mình thái độ học tập đúng đắn, trung thực; không tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực, phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương phát hiện, kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện công tác giám sát ngành giáo dục, chính quyền cùng cấp thực hiện Chỉ thị này.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng nội dung hoạt động tuyên truyền của các cơ quan Báo, Đài tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và toàn thể nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện chương trình hành động nói trên.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, trường học và các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; không áp đặt các chỉ tiêu về kết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức, không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cần xem đây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của chính quyền đối với ngành giáo dục địa phương.

9. Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ hàng quý kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này của các Sở, ngành và các địa phương cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2007
Ngày hiệu lực03/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2007/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành24/01/2007
        Ngày hiệu lực03/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất

             • 24/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/02/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực