Chỉ thị 33/2006/CT-TTg

Chỉ thị 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 33/2006/CT-TTg chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2006/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỐNG TIÊU CỰC VÀ KHẮC PHỤC BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC

Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá XI đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thi đua trong giáo dục, khắc phục bệnh thành tích chủ nghĩa. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định nhà giáo và người học không được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục không những không giảm bớt mà còn có xu hướng ngày càng phổ biến như: tình trạng gian lận trong thi cử, trong cấp và sử dụng văn bằng chứng chỉ, tiêu cực trong tuyển sinh, chuyển trường ở các cấp học, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong xây dựng trường sở và mua sắm thiết bị trường học. Các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục đã và đang xói mòn các nguyên tắc cơ bản của giáo dục và gây tác hại lâu dài cho xã hội.

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", coi đây là khâu đột phá trong năm học 2006 – 2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động này bước đầu đã được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội.

Việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục chỉ có thể đạt kết quả thực sự và bền vững nếu có sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 – 2010 với yêu cầu: nâng cao đạo đức của nhà giáo; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên; bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Xác định nhiệm vụ trọng tâm chống tiêu cực và bệnh thành tích của từng năm học, tập trung chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chương trình hành động nói trên.

b) Gắn việc thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục với việc đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác thi, tuyển sinh và xây dựng quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

c) Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và thực hiện chương trình liên ngành để việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

2. Các Bộ, ngành có các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc cần chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; không áp đặt các chỉ tiêu về kết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức, không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục ở địa phương ngay từ đầu các năm học mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần coi đây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của năm học 2006 – 2007. Trước mắt cần ban hành chỉ thị để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" tại địa phương.

4. Gia đình và các bậc phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần chú trọng giáo dục con em mình thái độ học tập đúng đắn, trung thực; không tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương phát hiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

5. Các Bộ, ngành có liên quan phải chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động chống tiêu cực, nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế quản lý, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, xử phạt, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới giáo dục.

6. Bộ Văn hoá – Thông tin phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và toàn thể nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện chương trình hành động nói trên.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Chuyên mục tuyên truyền, định kỳ phát sóng về các hoạt động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, trước mắt là tuyên truyền về cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

7. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 – 2010.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ hàng quý kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này của các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước lên Thủ tướng Chính phủ ./.

 

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
   thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP : BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
   Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : Văn thư, KG (5b).

 THỦ TƯỚNG 
 


 
Nguyễn Tấn Dũng 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2006/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu33/2006/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2006
Ngày hiệu lực06/10/2006
Ngày công báo21/09/2006
Số công báoTừ số 39 đến số 40
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2006/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 33/2006/CT-TTg chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 33/2006/CT-TTg chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu33/2006/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/09/2006
        Ngày hiệu lực06/10/2006
        Ngày công báo21/09/2006
        Số công báoTừ số 39 đến số 40
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 33/2006/CT-TTg chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 33/2006/CT-TTg chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục

           • 08/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực