Chỉ thị 04/2008/CT-UBND

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2010 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 2008-2010 Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 924/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2008/CT-UBND xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 2008-2010 Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2010, trong đó mục tiêu đến năm 2010 phải có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, trong đó Ngành Y tế đóng vai trò chủ đạo, đến nay công tác thực hiện xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 30/61 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 49,18%; nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trạm y tế được nâng cấp, xây dựng kiên cố, mua sắm trang thiết bị cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chỉ đạo thực hiện xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tại một số huyện, thị cũng còn nhiều mặt hạn chế: Một số cơ sở Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, từng nơi, từng lúc chưa quan tâm đúng mức; việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn chưa đầy đủ, bác sỹ tuyến xã chưa đạt 100%, ý thức người dân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế, vệ sinh môi trường tại cộng đồng chưa đạt yêu cầu… mặt khác, một số địa phương đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế cần phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Để đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phấn đấu đến năm 2010 có 100% số xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế theo mục tiêu của Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành có trách nhiệm quán triệt nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở nói chung, công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã nói riêng nhằm đảm bảo cho mọi người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2010;

2. Sở Y tế có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan lập kế hoạch đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện cho các trạm y tế đạt chuẩn theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, song song với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ y tế ở cơ sở. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, tổ chức phúc tra công nhận, khen thưởng việc thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã; chú trọng chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu số lượng. Đồng thời có kế hoạch tái phúc tra các nơi đã được công nhận đạt chuẩn định kỳ theo quy định;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp tỉnh, cấp huyện, thị và cơ sở, đảm bảo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và thời gian phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế dựa trên 10 tiêu chí của chuẩn quốc gia theo quy định tại Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị theo Đề án đã được duyệt, có kế hoạch bố trí kinh phí hàng năm để duy tu, sửa chữa chống xuống cấp các trạm y tế, chỉ đạo thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, đặc biệt thực hiện tốt các chương trình, dự án nước sạch - môi trường nông thôn trên địa bàn; chú trọng nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã; chỉ đạo các phòng y tế xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã một cách chủ động và tích cực.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng các chỉ tiêu cụ thể thực hiện các chuẩn quốc gia về y tế xã để đưa vào nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân hàng năm. Có kế hoạch hành động cụ thể để chỉ đạo cho các đơn vị chức năng phối hợp cùng với các hội đoàn thể vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng và thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Ngoài ra, chỉ đạo trạm y tế đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn, giữ gìn, bảo quản trang thiết bị đã được cấp để sử dụng có hiệu quả cao.

5. Các ngành chức năng liên quan có trách nhiệm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp vốn tạo điều kiện cho huyện thực hiện dự án đúng tiến độ về xây dựng, mua sắm trang thiết bị;

- Sở Tài chính cung cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo cán bộ và kinh phí hoạt động cho trạm y tế, phụ cấp cho y tế ấp đảm bảo điều kiện để hoạt động;

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng tạo quỹ đất ở nơi thuận lợi để xây dựng Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa thị xã Bạc Liêu, có kế hoạch xử lý môi trường xanh, sạch, đẹp cho khu vực.

 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp với các cấp chính quyền vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng, thực hiện tốt các mục tiêu mà chuẩn quốc gia về y tế xã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Sở Y tế định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.      

 

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2008
Ngày hiệu lực21/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2008/CT-UBND xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 2008-2010 Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2008/CT-UBND xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 2008-2010 Bạc Liêu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành11/09/2008
        Ngày hiệu lực21/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2008/CT-UBND xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 2008-2010 Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2008/CT-UBND xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 2008-2010 Bạc Liêu