Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 924/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 104/TTr-STP ngày 25 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 1).

2. Danh mục tổng hợp các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 2).

3. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 3).

4. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 4).

5. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu cần sửa đổi, bổ sung trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 5).

6. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu cần thay thế trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 6).

7. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu cần bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 (Phụ lục 7).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung Quyết định này và thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

PHỤ LỤC 1

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CÒN HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

06/2002/NQ-HĐND 18/01/2002

Về việc giải quyết địa giới hành chính giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Kiên Giang

18/01/2002

 

2

Nghị quyết

07/2003/NQ-HĐND 14/01/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính 15 xã trong tỉnh Bạc Liêu

14/01/2003

 

3

Nghị quyết

12/2003/NQ-HĐND 17/7/2003

Về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

17/7/2003

 

4

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND 20/7/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

31/7/2007

 

5

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn từ 2008 - 2010 và định hướng 2020

20/7/2008

 

6

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND 24/10/2008

Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

04/11/2008

 

7

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

8

Nghị quyết

26/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 04/2000/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI, kỳ họp thứ 2 về việc huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

16/12/2008

 

9

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/7/2009

 

10

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc quyết định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

25/7/2009

 

11

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

12

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

13

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

21/12/2009

 

14

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 05/5/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

16/5/2010

 

15

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

26/7/2010

 

16

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 2015

26/7/2010

 

17

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020

26/7/2010

 

18

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

19

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

20

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

21

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

22

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

23

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 24/10/2008 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

24

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 - 2015

08/01/2011

 

25

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

08/01/2011

 

26

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

27

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

28

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

02/10/2011

 

29

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

02/10/2011

 

30

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về phân công nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

02/10/2011

 

31

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

02/10/2011

 

32

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp; quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/10/2011

 

33

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020

21/12/2011

 

34

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015

21/12/2011

 

35

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

36

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ thu phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

29/7/2012

 

37

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

38

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

39

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

40

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

41

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khó khăn về nhà ở tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

42

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

29/7/2012

 

43

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

44

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định chế độ quản lý và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

45

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

46

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

29/7/2012

 

47

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

19/12/2012

 

48

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

49

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc quy định tỷ lệ trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

50

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc ban hành Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

51

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011”

19/12/2012

 

52

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

53

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”

19/12/2012

 

54

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

55

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Bạc Liêu”

19/12/2012

 

56

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

57

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

58

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về quy định một số chính sách thu hút đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về công tác ở những địa bàn khó khăn đặc thù của tỉnh

19/12/2012

 

59

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

19/12/2012

 

60

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

61

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020

19/12/2012

 

62

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2012

 

63

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2012

 

64

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

65

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp

29/7/2013

 

66

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

67

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

68

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

69

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

70

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

29/7/2013

 

71

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

72

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

73

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

74

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

75

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức thu phí, phương thức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí quản lý, sử dụng và đối tượng miễn thu phí đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

76

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

16/12/2013

 

77

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 6 “Về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu”

16/12/2013

 

78

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

79

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

80

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

81

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/12/2013

 

82

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014 -2020

16/12/2013

 

83

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

16/12/2013

 

84

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

85

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về chủ trương đầu tư xây dựng Khu phức hợp Tài chính - Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

86

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định mức thu phí qua cầu đối với những cầu được đầu tư bằng hình thức BOT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

87

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia

16/12/2013

 

88

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

89

Chỉ thị

02/CT-UB 27/01/1997

Về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo

27/01/1997

 

90

Chỉ thị

07/2000/CT-UB 01/6/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/6/2000

 

91

Quyết định

24/2003/QĐ-UB 20/8/2003

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu

20/8/2003

 

92

Quyết định

28/2003/QĐ-UB 10/9/2003

Về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

10/9/2003

 

93

Quyết định

07/2004/QĐ-UB 29/01/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu

29/01/2004

 

94

Chỉ thị

20/2004/CT-UB 23/12/2004

Về việc tăng cường công tác vận động quần chúng trong các cơ quan quản lý nhà nước

23/12/2004

 

95

Quyết định

11/2005/QĐ-UB 24/6/2005

Quyết định về việc điều chỉnh 01 danh mục phí ban hành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu

24/6/2005

 

96

Quyết định

21/2005/QĐ-UBND 27/9/2005

Quyết định về việc ban hành Quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa

13/10/2005

 

97

Chỉ thị

04/2005/CT-UB 27/7/2005

Chỉ thị về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

07/8/2005

 

98

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND 14/9/2006

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn 2020

25/9/2006

 

99

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND 07/11/2006

Quyết định về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Bạc Liêu

18/11/2006

 

100

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND 21/11/2006

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

05/12/2006

 

101

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND 04/7/2006

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/7/2006

 

102

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND 04/7/2006

Chỉ thị về việc tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử -văn hóa, bia kỷ niệm và Nhà bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/7/2006

 

103

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND 31/10/2006

Chỉ thị về việc tăng cường tổ chức triển khai, thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND - UBND năm 2004

10/11/2006

 

104

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND 31/12/2007

Quyết định về việc ban hành Đề án quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến 2020

31/12/2007

 

105

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND 31/12/2007

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Bạc Liêu

31/12/2007

 

106

Chỉ thị

02/2007/CT-UBND 14/9/2007

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

25/9/2007

 

107

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND 19/10/2007

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

30/10/2007

 

108

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND 19/10/2007

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch

30/10/2007

 

109

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND 19/10/2007

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

30/10/2007

 

110

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND 24/3/2008

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

04/4/2008

 

111

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND 19/5/2008

Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

30/5/2008

 

112

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 05/6/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/6/2008

 

113

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 11/6/2008

Quyết định về việc miễn các khoản phí, lệ phí theo danh mục các loại phí, lệ phí được miễn ban hành theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

11/6/2008

 

114

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND 18/6/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người

04/7/2008

 

115

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND 13/10/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2008 của UBND tỉnh Bạc Liêu

13/10/2008

 

116

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND 20/3/2008

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

31/3/2008

 

117

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND 03/7/2008

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND-UBND

14/7/2008

 

118

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND 02/01/2009

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 07/2000/QĐ-UBND ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

02/01/2009

 

119

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND 08/4/2009

Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/4/2009

 

120

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND 03/6/2009

Quyết định về việc quy định thời gian hoạt động hàng ngày tại các đại lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

14/6/2009

 

121

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND 06/8/2009

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

17/8/2009

 

122

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND 10/9/2009

Quyết định về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

21/9/2009

 

123

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 15/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

26/6/2009

 

124

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND 15/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

26/6/2009

 

125

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND 21/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

02/10/2009

 

126

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND 28/12/2009

Quyết định về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố các phường, thị trấn trong tỉnh

28/12/2009

 

127

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc ban hành Đế án “Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2010 -2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

31/12/2009

 

128

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

11/01/2009

 

129

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND 22/02/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

03/3/2010

 

130

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND 26/02/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

07/3/2010

 

131

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND 26/02/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

07/3/2010

 

132

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND 05/5/2010

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa

16/5/2010

 

133

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND 14/6/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

25/6/2010

 

134

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND 18/6/2010

Quyết định về việc quy định trình tự, thủ tục xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/6/2010

 

135

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND 17/8/2010

Quyết định về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

28/8/2010

 

136

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND 01/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

11/9/2010

 

137

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND 11/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

22/9/2010

 

138

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND 11/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

22/9/2010

 

139

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 15/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, cấp huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

26/9/2010

 

140

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 04/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/11/2010

 

141

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND 16/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

27/11/2010

 

142

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND 17/11/2010

Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi và người có công đưa nghề mới về tỉnh Bạc Liêu

28/11/2010

 

143

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND 18/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

29/11/2010

 

144

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND 18/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

29/11/2010

 

145

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND 30/11/2010

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu

11/12/2010

 

146

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND 15/12/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

26/12/2010

 

147

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND 31/12/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu

11/01/2011

 

148

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND 31/12/2010

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

11/01/2011

 

149

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND 14/6/2010

Chỉ thị về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/6/2010

 

150

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND 06/4/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

16/4/2011

 

151

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 11/7/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

21/7/2011

 

152

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND 14/11/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

24/11/2011

 

153

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND 08/02/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

18/02/2012

 

154

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 21/02/2012

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm về việc kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

03/3/2012

 

155

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND 17/4/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

27/4/2012

 

156

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 26/4/2012

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

06/5/2012

 

157

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND 11/5/2012

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

21/5/2012

 

158

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND 17/5/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

27/5/2012

 

159

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu

24/8/2012

 

160

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

30/8/2012

 

161

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

Về việc quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/11/2012

 

162

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

09/12/2012

 

163

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

28/12/2012

 

164

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

30/12/2012

 

165

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 26/3/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

05/4/2013

 

166

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 02/5/2013

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/5/2013

 

167

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND 02/5/2013

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/5/2013

 

168

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND 02/5/2013

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/5/2013

 

169

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND 07/6/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

17/6/2013

 

170

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND 18/6/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

28/6/2013

 

171

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND 01/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu

10/7/2013

 

172

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND 02/7/2013

Quyết định về việc quy định mức đóng góp, chế độ giảm và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh

11/7/2013

 

173

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 03/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh

12/7/2013

 

174

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND 16/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

26/7/2013

 

175

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND 19/7/2013

Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phát sinh trong năm 2013 cho các doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

176

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND 25/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

05/8/2013

 

177

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND 25/7/2013

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 10/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

19/8/2013

 

178

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND 19/8/2013

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu

29/8/2013

 

179

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 09/9/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/9/2013

 

180

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND 14/10/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích các hoạt động xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/10/2013

 

181

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 21/10/2013

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/11/2013

 

182

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND 21/10/2013

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/11/2013

 

183

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND 13/11/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/11/2013

 

184

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND 13/11/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/11/2013

 

185

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND 25/11/2013

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

06/12/2013

 

186

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND 02/12/2013

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu

13/12/2013

 

187

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 09/12/2013

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2013

 

188

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND 11/12/2013

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

22/12/2013

 

189

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND 12/12/2013

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/12/2013

 

190

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND 12/12/2013

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/12/2013

 

191

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND 20/12/2013

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

28/12/2014

 

192

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND 30/12/2013

Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/01/2014

 

193

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND 05/6/2013

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/6/2013

 

Tổng số: 193 văn bản

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu (giai đoạn II) và thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân

20/7/2008

 

2

Nghị quyết

08/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007">02/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

20/7/2008

 

3

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 11 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 tỉnh Bạc Liêu

20/7/2008

 

4

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước năm 2008 tỉnh Bạc Liêu

20/7/2008

 

5

Nghị quyết

08/NQ-HĐND bãi bỏ một phần 20/2004/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường Bạc Liêu">05/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 3 về việc quy định mức thu, trích nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

20/7/2008

 

6

Nghị quyết

08/NQ-HĐND điều chỉnh 02/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị Bạc Liêu">06/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

20/7/2008

 

7

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn từ 2008 - 2010 và định hướng 2020

20/7/2008

 

8

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND 24/10/2008

Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

04/11/2008

 

9

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

16/12/2008

 

10

Nghị quyết

13/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 11 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 12 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 11 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

11

Nghị quyết

08/NQ-HĐND sửa 41/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách Bạc Liêu 2007">14/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007

16/12/2008

 

12

Nghị quyết

08/NQ-HĐND sửa đổi 47/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu 2007 Bạc Liêu">15/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

13

Nghị quyết

08/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007">16/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

14

Nghị quyết

08/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người">17/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

16/12/2008

 

15

Nghị quyết

08/NQ-HĐND chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bạc Liêu">18/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

16

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

17

Nghị quyết

08/NQ-HĐND thông qua bảng giá các loại đất năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">20/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

18

Nghị quyết

21/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

19

Nghị quyết

22/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

20

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

21

Nghị quyết

08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">24/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

22

Nghị quyết

08/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 07/1998/NQ-HĐND Bạc Liêu">25/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/1998/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa V, kỳ họp thứ 5 về mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

23

Nghị quyết

26/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 04/2000/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI, kỳ họp thứ 2 về việc huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

16/12/2008

 

24

Nghị quyết

27/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc thông qua Phương án và kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009

16/12/2008

 

25

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/7/2009

 

26

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc xác định các xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa để tính diện ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

25/7/2009

 

27

Nghị quyết

08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">03/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">24/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 14 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

25/7/2009

 

28

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc quyết định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

25/7/2009

 

29

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/7/2009

 

30

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2010

21/12/2009

 

31

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

32

Nghị quyết

08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">12/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu">24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu”

21/12/2009

 

33

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

34

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII “Về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

35

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

36

Nghị quyết

16/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

37

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

38

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

39

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2010 -2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

40

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

21/12/2009

 

41

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 05/5/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

16/5/2010

 

42

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

26/7/2010

 

43

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

26/7/2010

 

44

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 2015

26/7/2010

 

45

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020

26/7/2010

 

46

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về việc tăng mức trợ cấp cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang giáo dục tập trung tại Trung tâm Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

47

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

19/12/2010

 

48

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

49

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.

19/12/2010

 

50

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

51

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

52

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

53

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

54

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007">16/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

55

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

56

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2011 - 2012

19/12/2010

 

57

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 24/10/2008 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

58

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 - 2015

08/01/2011

 

59

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

08/01/2011

 

60

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

61

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

62

Nghị quyết

31/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

63

Nghị quyết

32/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

64

Nghị quyết

33/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân

08/01/2010

 

65

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND 29/7/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/8/2011

 

66

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND 29/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/8/2011

 

67

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND 29/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/8/2011

 

68

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

02/10/2011

 

69

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

02/10/2011

 

70

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về phân công nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

02/10/2011

 

71

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

02/10/2011

 

72

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/10/2011

 

73

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp; quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/10/2011

 

74

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

02/10/2011

 

75

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

21/12/2011

 

76

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2011

 

77

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2011

 

78

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2011

 

79

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

21/12/2011

 

80

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

21/12/2011

 

81

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020

21/12/2011

 

82

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015

21/12/2011

 

83

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

84

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ thu phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

29/7/2012

 

85

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

86

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

87

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

88

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

89

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khó khăn về nhà ở tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

90

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

29/7/2012

 

91

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

92

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định chế độ quản lý và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

93

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

94

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

29/7/2012

 

95

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc thực hiện chính sách khen thưởng đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất và giao đất trước thời hạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

96

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về việc quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

29/7/2012

 

97

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

19/12/2012

 

98

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

99

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc quy định tỷ lệ trích lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

100

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc ban hành Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

101

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011”

19/12/2012

 

102

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

103

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”

19/12/2012

 

104

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

105

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Bạc Liêu”

19/12/2012

 

106

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

107

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

108

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về quy định một số chính sách thu hút đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về công tác ở những địa bàn khó khăn đặc thù của tỉnh

19/12/2012

 

109

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

19/12/2012

 

110

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

111

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020

19/12/2012

 

112

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2012

 

113

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2012

 

114

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

115

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp

29/7/2013

 

116

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

117

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

118

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

119

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

120

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

29/7/2013

 

121

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

122

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

123

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

124

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

125

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức thu phí, phương thức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí quản lý, sử dụng và đối tượng miễn thu phí đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

126

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

16/12/2013

 

127

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 6 “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu”

16/12/2013

 

128

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

129

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

130

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

131

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/12/2013

 

132

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

 

133

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

16/12/2013

 

134

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

135

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về chủ trương dầu tư xây dựng Khu phức hợp Tài chính - Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

136

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định mức thu phí qua cầu đối với những cầu được đầu tư bằng hình thức BOT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

137

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia

16/12/2013

 

138

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

139

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND 28/01/2008

Quyết định về việc ban hành các nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

08/01/2008

 

140

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND 04/3/2008

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở hoạt động kinh doanh, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

04/3/2008

 

141

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND 24/3/2008

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

04/4/2008

 

142

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND 19/5/2008

Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

30/5/2008

 

143

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 05/6/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/6/2008

 

144

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 11/6/2008

Quyết định về việc miễn các khoản phí, lệ phí theo danh mục các loại phí, lệ phí được miễn ban hành theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

11/6/2008

 

145

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND 18/6/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người

04/7/2008

 

146

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND 30/6/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

30/6/2008

 

147

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND 22/7/2008

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008 - lần I

22/7/2008

 

148

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND 25/7/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Bạc Liêu

06/8/2008

 

149

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND 25/7/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu

06/8/2008

 

150

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND 25/7/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ ngân sách năm 2008 tỉnh Bạc Liêu

06/8/2008

 

151

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND 25/7/2008

Quyết định về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu và thị trấn Ngan Dừa huyện Hồng Dân

25/7/2008

 

152

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND 07/8/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND tỉnh Bạc Liêu

18/8/2008

 

153

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND 07/8/2008

Quyết định về việc điều chỉnh mức thu và chế độ miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

18/8/2008

 

154

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND 13/10/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2008 của UBND tỉnh Bạc Liêu

13/10/2008

 

155

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND 11/11/2008

Quyết định về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp

22/12/2008

 

156

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND 10/12/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007

22/12/2008

 

157

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND 10/12/2008

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

22/12/2008

 

158

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND 10/12/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007

22/12/2008

 

159

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND 10/12/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 tỉnh Bạc Liêu

22/12/2008

 

160

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND 19/12/2008

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

19/12/2008

 

161

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND 19/12/2008

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

19/12/2008

 

162

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND 23/12/2008

Quyết định về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/01/2009

 

163

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND 24/12/2008

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2009

04/01/2009

 

164

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND 29/12/2008

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành từ năm 1997 - 2007 còn hiệu lực, hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và văn bản không đủ yếu tố văn bản QPPL

09/01/2009

 

165

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND 30/12/2008

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2009

10/01/2009

 

166

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND 20/3/2008

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

31/3/2008

 

167

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND 28/4/2008

Chỉ thị về việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND-UBND

09/5/2008

 

168

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND 03/7/2008

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND-UBND

14/7/2008

 

169

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND 11/9/2008

Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008 - 2010

22/9/2008

 

170

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND 02/01/2009

Quyết định v/v quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/01/2009

 

171

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND 02/01/2009

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 07/2000/QĐ-UBND ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

02/01/2009

 

172

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND 02/01/2009

Quyết định về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bạc Liêu

02/01/2009

 

173

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND 02/01/2009

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

02/01/2009

 

174

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND 12/01/2009

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 22/1998/QĐ-UBND ngày 15/8/1998 của UBND tỉnh Bạc Liêu về mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/01/2009

 

175

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND 12/01/2009

Quyết định về việc điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu

12/01/2009

 

176

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND 18/02/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/02/2009

 

177

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND 03/4/2009

Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2009 - 2012)

03/4/2009

 

178

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND 08/4/2009

Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/4/2009

 

179

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND 03/6/2009

Quyết định về việc quy định thời gian hoạt động hàng ngày tại các đại lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

14/6/2009

 

180

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND 23/7/2009

Quyết định về việc ban hành định mức thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/7/2009

 

181

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND 27/7/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với 3 nhóm đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

07/8/2009

 

182

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND 06/8/2009

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

17/8/2009

 

183

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND 06/8/2009

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

17/8/2009

 

184

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND 10/9/2009

Quyết định về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

21/9/2009

 

185

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 15/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

26/6/2009

 

186

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND 15/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

26/6/2009

 

187

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND 21/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

02/10/2009

 

188

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND 05/10/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thị xã Bạc Liêu

16/11/2009

 

189

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND 18/12/2009

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phương án ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

18/12/2009

 

190

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 18/12/2009

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu “Về tỷ lệ phần trăn phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007”

18/12/2009

 

191

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 18/12/2009

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

18/12/2009

 

192

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND 18/12/2009

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

18/12/2009

 

193

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Quyết định về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/01/2010

 

194

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND 28/12/2009

Quyết định về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố các phường, thị trấn trong tỉnh

28/12/2009

 

195

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

31/12/2009

 

196

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008

31/12/2009

 

197

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2010

11/01/2010

 

198

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2010

11/01/2010

 

199

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010

11/01/2010

 

200

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc ban hành Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

31/12/2009

 

201

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

11/01/2009

 

202

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND 08/01/2009

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường vùng cửa sông và ven biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/01/2009

 

203

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND 22/02/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

03/3/2010

 

204

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND 26/02/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

07/3/2010

 

205

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND 26/02/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

07/3/2010

 

206

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND 05/3/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/3/2010

 

207

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND 05/5/2010

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa

16/5/2010

 

208

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND 28/5/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

08/6/2010

 

209

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND 14/6/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/6/2010

 

210

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND 14/6/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

25/6/2010

 

211

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND 18/6/2010

Quyết định về việc quy định trình tự, thủ tục xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/6/2010

 

212

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND 17/8/2010

Quyết định về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

28/8/2010

 

213

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND 27/8/2010

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2002/QĐ-UBND ngày 18/4/2002 của UBND tỉnh ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường nội ô thị xã Bạc Liêu

07/9/2010

 

214

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND 01/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

11/9/2010

 

215

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND 11/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

22/9/2010

 

216

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND 11/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

22/9/2010

 

217

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 15/9/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, cấp huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

26/9/2010

 

218

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 04/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/11/2010

 

219

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND 04/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp phép xây dựng và phân cấp trong cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/11/2010

 

220

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND 16/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

27/11/2010

 

221

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND 17/11/2010

Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi và người có công đưa nghề mới về tỉnh Bạc Liêu

28/11/2010

 

222

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND 18/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

29/11/2010

 

223

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND 18/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

29/11/2010

 

224

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND 30/11/2010

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu

11/12/2010

 

225

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND 15/12/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

26/12/2010

 

226

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND 22/12/2010

Quyết định về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/01/2011

 

227

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND 31/12/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu

11/01/2011

 

228

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND 31/12/2010

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.

11/01/2011

 

229

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND 14/6/2010

Chỉ thị về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

25/6/2010

 

230

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND 07/01/2011

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2011

17/01/2011

 

231

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND 06/4/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

16/4/2011

 

232

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 11/7/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

21/7/2011

 

233

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 13/9/2011

Về việc ban hành Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/9/2011

 

234

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND 13/9/2011

Về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/9/2011

 

235

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND 14/11/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

24/11/2011

 

236

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND 22/12/2011

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/01/2012

 

237

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND 08/02/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

18/02/2012

 

238

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 21/02/2012

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm về việc kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

03/3/2012

 

239

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND 17/4/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

27/4/2012

 

240

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 26/4/2012

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

06/5/2012

 

241

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND 11/5/2012

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

21/5/2012

 

242

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND 17/5/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

27/5/2012

 

243

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND 03/7/2012

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

13/7/2012

 

244

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 26/7/2012

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh

04/8/2012

 

245

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND 14/8/2012

Về việc ban hành Quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu

23/8/2012

 

246

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND 20/8/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

29/8/2012

 

247

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND 19/11/2012

Về việc quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

28/11/2012

 

248

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND 29/11/2012

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/12/2012

 

249

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND 18/12/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

27/12/2012

 

250

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND 20/12/2012

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

30/12/2012

 

251

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND 21/02/2013

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

03/3/2013

 

252

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 26/3/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

05/4/2013

 

253

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 02/5/2013

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/5/2013

 

254

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND 02/5/2013

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/5/2013

 

255

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND 02/5/2013

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/5/2013

 

256

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND 07/6/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

17/6/2013

 

257

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND 10/6/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

20/6/2013

 

258

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND 18/6/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

28/6/2013

 

259

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND 25/6/2013

Quyết định về việc thực hiện chính sách khen thưởng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất và giao đất trước thời hạn trên địa bàn tỉnh

05/7/2013

 

260

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND 01/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu

10/7/2013

 

261

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND 02/7/2013

Quyết định về việc quy định mức đóng góp, chế độ giảm và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh

11/7/2013

 

262

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 03/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh

12/7/2013

 

263

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND 16/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

26/7/2013

 

264

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND 19/7/2013

Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phát sinh trong năm 2013 cho các doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

265

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND 25/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

05/8/2013

 

266

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND 25/7/2013

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 10/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

19/8/2013

 

267

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND 19/8/2013

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu

29/8/2013

 

268

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 09/9/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/9/2013

 

269

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND 14/10/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích các hoạt động xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/10/2013

 

270

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 21/10/2013

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/11/2013

 

271

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND 21/10/2013

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/11/2013

 

272

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND 13/11/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/11/2013

 

273

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND 13/11/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/11/2013

 

274

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND 25/11/2013

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

06/12/2013

 

275

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND 02/12/2013

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu

13/12/2013

 

276

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 09/12/2013

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2013

 

277

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND 11/12/2013

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

22/12/2013

 

278

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND 12/12/2013

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/12/2013

 

279

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND 12/12/2013

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/12/2013

 

280

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND 20/12/2013

Quyết định ban hành Quy định về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

28/12/2014

 

281

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND 30/12/2013

Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/01/2014

 

282

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND 05/6/2013

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

15/6/2013

 

Tổng số: 282 văn bản

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND 09/7/2008

Nghị quyết về việc đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn từ 2008 - 2010 và định hướng 2020

20/7/2008

 

2

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND 24/10/2008

Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

04/11/2008

 

3

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2008

 

4

Nghị quyết

26/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 04/2000/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI, kỳ họp thứ 2 về việc huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

16/12/2008

 

5

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10, về điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25/7/2009

 

6

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc quyết định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

25/7/2009

 

7

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

8

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

21/12/2009

 

9

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

21/12/2009

 

10

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 05/5/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

16/5/2010

 

11

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

26/7/2010

 

12

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 2015

26/7/2010

 

13

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND 15/7/2010

Nghị quyết về việc Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020

26/7/2010

 

14

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

15

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

16

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

17

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

18

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

19

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 24/10/2008 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

19/12/2010

 

20

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 - 2015

08/01/2011

 

21

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

08/01/2011

 

22

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

23

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND 28/12/2010

Nghị quyết về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

08/01/2011

 

24

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

02/10/2011

 

25

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

02/10/2011

 

26

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về phân công nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

02/10/2011

 

27

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

02/10/2011

 

28

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND 22/9/2011

Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp; quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/10/2011

 

29

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020

21/12/2011

 

30

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND 11/12/2011

Về Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015

21/12/2011

 

31

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

32

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ thu phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

29/7/2012

 

33

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

34

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

35

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

36

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 21 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

37

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khó khăn về nhà ở tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

38

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

29/7/2012

 

39

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

40

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định chế độ quản lý và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

41

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2012

 

42

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 19/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

29/7/2012

 

43

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

19/12/2012

 

44

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

45

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc quy định tỷ lệ trích lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

46

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc ban hành Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

47

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011”

19/12/2012

 

48

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

49

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”

19/12/2012

 

50

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

51

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Bạc Liêu”

19/12/2012

 

52

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

53

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

54

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về quy định một số chính sách thu hút đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về công tác ở những địa bàn khó khăn đặc thù của tỉnh

19/12/2012

 

55

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

19/12/2012

 

56

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/12/2012

 

57

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020

19/12/2012

 

58

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2012

 

59

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2012

 

60

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

61

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp

29/7/2013

 

62

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

63

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

64

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

65

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

66

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011

29/7/2013

 

67

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

68

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

69

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

70

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

71

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 19/7/2013

Về việc quy định mức thu phí, phương thức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí quản lý, sử dụng và đối tượng miễn thu phí đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/7/2013

 

72

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

16/12/2013

 

73

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 6 “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu”

16/12/2013

 

74

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

75

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

76

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

77

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/12/2013

 

78

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

 

79

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

16/12/2013

 

80

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

81

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về chủ trương dầu tư xây dựng Khu phức hợp Tài chính - Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013

 

82

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND 06/12/2013

Về việc quy định mức thu phí qua cầu đối với những cầu được đầu tư bằng hình thức BOT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/12/2013