Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 924/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2006/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước;
Xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu như sau:

Điều chỉnh bổ sung dấu * thứ nhất của điểm a, điểm b khoản 5 mục II phần B (đối với tiền lương cán bộ trong biên chế được giao và hỗ trợ kinh phí hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn) về định mức chi sự nghiệp y tế của huyện, thị xã:

- Tiêu chí phân bổ: Tính theo dân số;

- Định mức phân bổ:

+ Đối với trạm y tế xã: 16.300 đồng/người dân/năm;

+ Đối với trạm y tế phường, thị trấn: 12.170 đồng/người dân/năm.

- Tiêu chí, định mức bổ sung: Sau khi xác định dự toán chi được giao cho từng trạm y tế xã, phường, thị trấn theo tiêu chí, định mức nêu trên mà các khoản chi hoạt động thường xuyên (không kể các khoản chi lương, có tính chất lương, trích theo lương và phụ cấp trực) bình quân trên biên chế (theo chỉ tiêu biên chế được giao) thấp hơn mức 3.200.000 đồng/biên chế/năm thì sẽ được tính bổ sung để đảm bảo mức chi hoạt động thường xuyên tối thiểu trên.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện quy định tại Điều 1.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và áp dụng từ năm ngân sách 2008 - 2010. Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này thì được thực hiện theo Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 và Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýNguyễn Văn Út
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực19/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007