Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2006/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 924/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 28/2008/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2006/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Thông tư số 100/2008/NĐ-CP">84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu;
Xét Tờ trình số 611/TTr-STC ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách cấp huyện:

STT

Đơn vị

Thuế thu nhập cá nhân

1

Thị xã Bạc Liêu

100%

2

Huyện Hòa Bình

100%

3

Huyện Vĩnh Lợi

100%

4

Huyện Giá Rai

100%

5

Huyện Hồng Dân

100%

6

Huyện Phước Long

100%

7

Huyện Đông Hải

100%

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2009 và trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2009 - 2010. Các nội dung khác không nêu tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 20/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Nguyễn Thanh Bế
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 20/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu