Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 924/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu (giai đoạn II) và thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh tên 02 đường tại Danh mục tên các tuyến đường mới xây dựng xong của thị xã Bạc Liêu (giai đoạn II), được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu, tổ chức thực hiện việc gắn biển tên đường; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẠC LIÊU

(Kèm theo Quyết định số: 06/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh)

TT

Tên đường đặt theo Quyết định số 23/2008 ngày 25/07/2008

Phạm vi giới hạn

Lộ giới (m)

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Nay điều chỉnh

Điểm đầu

Điểm cuối

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Mục IV- Khu dân cư phường 5

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Thị Thơm

Đường số 02

Đường số 06A

15

134,47

6

Trần Thị Thơm

II

Mục IX - Khu Cầu Xáng

 

 

 

 

 

 

01

Tô Minh Liến

Đường Nguyễn Chí Thanh

Đường Tôn Đức Thắng

17

128

4

Tô Minh Xuyến

 

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2009
Ngày hiệu lực 12/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Bùi Hồng Phương
Ngày ban hành 12/01/2009
Ngày hiệu lực 12/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu