Chỉ thị 04/2010/CT-UBND

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do tỉnh Lào Cai ban hành

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sỹ Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Lao động tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2010/CT-UBND chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sỹ Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/CT-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TOÀN DÂN CHĂM SÓC THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ PHONG TRÀO "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự đóng góp tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Phong trào xã hội hóa công tác chăm sóc người có công ngày càng đi vào cuộc sống, là nét đẹp nhân văn thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Tuy vậy, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: Địa bàn rộng, đối tượng chính sách tuy không nhiều nhưng cư trú phân tán; đời sống của gia đình chính sách vẫn còn nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa; điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp; sự ủng hộ, đóng góp của các thành phần kinh tế và xã hội còn hạn chế.

Để công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

b) Tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng"; ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống; đảm bảo tất cả các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng nơi cư trú; phấn đấu hết năm 2010 đạt 100% các xã, phường trong tỉnh đều được công nhận danh hiệu “Xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công”.

c) Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ; thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, tết.

2. Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và thân nhân của họ.

a) Tiếp tục rà soát, công nhận mới đối với những hồ sơ người có công đủ điều kiện theo quy định; đảm bảo chi trả ưu đãi cho người có công và thân nhân người có công đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ.

b) Đảm bảo người có công và thân nhân của họ được thụ hưởng đầy đủ chế độ chăm sóc sức khoẻ, chế độ điều dưỡng, trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và chế độ bảo hiểm y tế khi ốm đau, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/TT LT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên Bộ Lao động – TBXH, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

c) Thực hiện tốt chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công, con của người có công theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Lao động – TBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

d) Thực hiện tốt Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ; Thông tư liên tịch số: 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ; Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT/BLĐTBXH–BTC ngày 18/5/2009 của Liên Bộ Lao động – TBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ. Tiếp tục thi công xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ cấp tỉnh tại Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường; nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ theo phương châm công viên hoá nghĩa trang.

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu người có công; tổ chức điều tra, mức sống các hộ người có công để làm cơ sở xây dựng phương án nâng cao mức sống cho người có công với cách mạng giai đoạn 2011 - 2015.

f) Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ giảm bớt phiền hà cho gia đình người có công; đổi mới công tác quản lý hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách trong lĩnh vực thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thương binh liệt sỹ và người có công, từ đó nâng cao trách nhiệm tham gia đóng góp vào công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

4. UBND các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng; thực hiện tốt chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc y tế cho người có công và thân nhân người có công; tạo điều kiện cho các gia đình chính sách phát triển sản xuất nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công nhân dịp các ngày lễ, tết.

b) Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ và các công trình ghi công trên địa bàn.

c) Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đối với người có công. Đảm bảo cho người có công và thân nhân của người có công được thụ hưởng các chế độ ưu đãi kịp thời, chính xác và đúng chế độ quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - TBXH) trước ngày 31/7 và 31/12 hàng năm. Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực30/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2010/CT-UBND chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sỹ Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2010/CT-UBND chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sỹ Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực30/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2010/CT-UBND chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sỹ Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2010/CT-UBND chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sỹ Lào Cai