Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Lao động tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 12 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 133/TTr-STP ngày 31/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm:

1. Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 08/08/2007 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định chính sách cho vay vn hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định quản lý, sử dụng stheo dõi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

5. Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai

6. Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 28/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vviệc tchức trin khai thực hiện Pháp lệnh phòng chống mại dâm

7. Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 09/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vviệc đy mạnh cuộc vận động Ngày vì người nghèo

8. Chỉ thị s04/2010/CT-UBND ngày 20/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào Đn ơn đáp nghĩa.

9. Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 20/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

10. Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 06/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vviệc tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy và học nghđáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

11. Chỉ thị s 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

12. Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 15/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động - TBX
H;
- TT.T
nh ủy, HĐND tnh;
- CT, PCT1,2;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành ph
;
- Như Điều 3
QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Lao động tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Lao động tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýLê Ngọc Hưng
       Ngày ban hành19/08/2019
       Ngày hiệu lực30/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Lao động tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Lao động tỉnh Lào Cai

           • 19/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực