Chỉ thị 04/2010/CT-UBND

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010 do Tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/CT-UBND

Vinh, ngày 08 tháng 02 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, đồng thời cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 nói chung và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước nói riêng, có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt an sinh xã hội trong giai đoạn tới.

Dự báo tình hình kinh tế tỉnh nhà năm 2010 sẽ có những dấu hiệu khả quan, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn có thể ảnh hưởng không tốt tới tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, có tác động trực tiếp tới kế hoạch thu NSNN của tỉnh. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN và duy trì tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà theo Nghị quyết số 283/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV - kỳ họp thứ 17, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách phải xác định công tác thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng, chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 của Sở, ngành và địa phương mình.

2. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế) phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về thuế (Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành...); thực hiện tốt việc kê khai, tính thuế và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh vào Ngân sách Nhà nước.

3. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là cơ quan Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài chính phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tổ chức quản lý, tập trung nguồn thu vào NSNN, thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu đảm bảo mọi nguồn thu ngân sách phải được tập trung đầy đủ, kịp thời vào quỹ NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN.

4. Cục Thuế Nghệ An:

a) Chủ động triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về thuế, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, các Sở, ban, ngành và UBND các cấp để tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc chấp hành các nghĩa vụ đối với NSNN, nhằm tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành và trong toàn xã hội. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

b) Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Chỉ đạo thực hiện việc kê khai, nộp thuế qua mạng và mở rộng thu thuế thông qua các ngân hàng thương mại. Công khai hoá bộ thuế của các hộ kinh doanh và các thủ tục hành chính về thuế để nhân dân biết và giám sát. Tổ chức đối thoại theo định kỳ với người nộp thuế để phát hiện, xử lý hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh và tăng thu NSNN.

c) Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng thất thu thuế ở một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, nhất là khu vực kinh tế dân doanh, kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, kinh doanh điện tử, điện lạnh, kinh doanh ôtô… Tích cực tham mưu ban hành kịp thời các quyết định về quy định ngưỡng tối thiểu về doanh thu, tối đa về chi phí, bảng giá tính thuế... để tăng thu ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh.

d) Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đã được quy định tại Luật Quản lý thuế để xử lý các trường hợp nợ đọng thuế ngay từ đầu năm 2010.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thương mại, công nghiệp...; phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế; đồng thời tiếp tục xây dựng các quy chế để công tác quản lý thuế ngày càng chất lượng, hiệu quả.

g) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các cấp đôn đốc các chủ dự án các Khu đô thị xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê để nộp vào ngân sách đầy đủ, kịp thời.

5. Cục Hải quan Nghệ An thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu mở tờ khai tại tỉnh Nghệ An để tăng thu ngân sách. Chủ động phối hợp với các cơ quan: Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để chống việc trốn lậu thuế và gian lận thương mại; có biện pháp để tập trung thu nợ đọng thuế.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An, Kho bạc Nhà nước Nghệ An, các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị ngoại tỉnh trên địa bàn, thu nợ thuế và thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành theo quy định của pháp luật thuế và có trách nhiệm cung cấp thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế; đồng thời thực hiện tốt Dự án Hiện đại hóa thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân làm nghĩa vụ ngân sách, rút ngắn thời gian nộp thuế.

7. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thực hiện khấu trừ và nộp vào Ngân sách Nhà nước thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế một cách kịp thời và đầy đủ.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác khai thác nguồn thu; chống thất thu thuế, chống nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thu.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các Doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2010
Ngày hiệu lực18/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành08/02/2010
        Ngày hiệu lực18/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An