Quyết định 5038/QĐ-UBND

Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 trở về trước

Nội dung toàn văn Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5038/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2011 TRỞ VỀ TRƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1431/TTr-STP ngày 29 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kết quả rà soát 1.030 văn bản (820 quyết định, 210 chỉ thị) do UBND tỉnh ban hành từ 31/12/2011 trở về trước như sau:

1. Tiếp tục thi hành 496 văn bản còn hiệu lực, bao gồm 381 quyết định và 115 Chỉ thị (Danh mục I kèm theo).

2. Hết hiệu lực thi hành 356 văn bản, bao gồm 299 quyết định và 57 chỉ thị (Danh mục II kèm theo).

3. Sửa đổi, bổ sung 111 văn bản, bao gồm 85 quyết định và 26 chỉ thị (Danh mục III kèm theo).

4. Bãi bỏ 67 văn bản, bao gồm 55 quyết định và 12 chỉ thị (Danh mục IV kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định này.

2. Giám đ ốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 


DANH MỤC I

QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CÒN HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

1890/QĐ-UB

14/9/1993

Hợp nhất Trường năng khiếu thể dục thể thao và Trung tâm Thể dục thể thao thành Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể dục thể thao

 

2

Quyết định

313/QĐ-UB

25/4/1994

Về việc lập Quỹ xoá đói giảm nghèo

 

3

Quyết định

1098/QĐ-UB

18/4/1998

Về việc ban hành một số quy định cụ thể về công tác quản lý bảo vệ môi trường khu du lịch thị xã Cửa Lò.

 

4

Quyết định

1228/QĐ-UB

07/9/1998

Về việc mở tài khoản thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn

 

5

Quyết định

1240/QĐ-UB

28/9/1998

Về việc giao cho Giám đốc Sở Tư pháp nhiệm vụ xác nhận tiền án tiền sự của công dân

 

6

Quyết định

1282/QĐ-UB

16/12/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể thao

 

7

Quyết định

52/1999/QĐ-UB

24/5/1999

Về việc kiểm định Nhà nước đồng hồ nước lạnh

 

8

Quyết định

87/1999/QĐ-UB

04/9/1999

Về việc ban hành quy định công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hàng hoá ra vào cửa sông, cửa lạch, cảng biển thuộc khu vực biển tỉnh Nghệ An.

 

9

Quyết định

149/1999/QĐ-UB

31/11/1999

Về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đối với người có công khi tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

10

Quyết định

112/1999/QĐ-UB

18/11/1999

Về việc ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

 

11

Quyết định

4638/QĐ-UB

30/12/1999

Về việc giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác gỗ tự nhiên.

 

12

Quyết định

3590/QĐ-UB-TCCQ

24/11/2000

Hợp nhất Nhà Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Thông tin triển lãm thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin Nghệ An

 

13

Quyết định

24/2001/QĐ-UB

20/3/2001

Về một số quy định đối với việc quản lý và sử dụng nhà khách tỉnh

 

14

Quyết định

45/2001/QĐ-UB

06/6/2001

Về việc ban hành quy định quản lý giống nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

15

Quyết định

2047/2001/QĐ-UB

27/6/2001

Về việc giải quyết phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm trường phổ thông trung học nội trú

 

16

Quyết định

59/2001/QĐ-UB

9/7/2001

Về việc đầu tư nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An.

Được sửa đổi bổ sung tại QĐ 54/2002/QĐ-UB

17

Quyết định

60/2001/QĐ-UB

9/7/2001

Về việc đầu tư nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo trường THPT Phan Bội Châu

 

18

Quyết định

78/2001/QĐ-UB

24/8/2001

Về việc ban hành quy định tạm thời về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, tập thể được giao hoặc nhận khoán quản lý rừng thông nhựa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

19

Quyết định

124/2001/QĐ-UB

21/12/2001

Về việc ban hành quy định công tác kiểm tra kiểm soát việc sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

20

Quyết định

04/2002/QĐ-UB

17/01/2002

Về việc xử lý các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/2001

 

21

Quyết định

34/2002/QĐ-UB

21/3/2002

Về định mức điện dùng cho bơm tưới các trạm bơm điện thuộc công ty, xí nghiệp thuỷ nông quản lý

 

22

Quyết định

1075/QĐ-UB-TC

05/4/2002

Thành lập Ban Quản lý Di tích và Danh thắng

 

23

Quyết định

1238/2002/QĐ-UB

17/4/2002

Về việc thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

 

24

Quyết định

54/2002/QĐ-UB

28/5/2002

Về việc điều chỉnh một số điểm tại Quyết định số 59/2001/QĐ-UB ngày 9/7/2001 của UB tỉnh Nghệ An về đầu tư nâng cao chất lượng tuyển sinh PTTH nội trú

 

25

Quyết định

70/2002/QĐ-UB

13/8/2002

Về việc ban hành quy chế tuyển chọn bồi dưỡng cán bộ kế cận các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước

 

26

Quyết định

98/2002/QĐ-UB

24/10/2002

Về việc quy định khu vực và địa điểm cấm người nước ngoài cư trú, đi lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

27

Quyết định

105/2002/QĐ-UB

22/11/2002

Về chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

 

28

Quyết định

24/2003/QĐ-UB

29/01/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

 

29

Quyết định

38/2003/QĐ-UB

8/4/2003

Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tăng cường tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, xã biên giới.

 

30

Quyết định

1288/QĐ-UB-TC

10/4/2003

Thành lập Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

 

31

Quyết định

1357/2003/QĐ-UB

16/4/2003

Về việc chuyển giao nghĩa vụ bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

 

32

Quyết định

41/2003/QĐ-UB

23/4/2003

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động trường THPT dân lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

33

Quyết định

82/2003/QĐ-UB

15/9/2003

Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

 

34

Quyết định

101/2003/QĐ-UB

27/11/2003

Về việc ban hành quy định hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Nghệ An

 

35

Quyết định

02/2004/QĐ-UB

07/01/2004

Về việc mở rộng khoán thí điểm thu chi ngân sách và thực hiện một số cơ chế tự chủ tài chính ở các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An.

 

36

Quyết định

14/2004/QĐ-UB

19/02/2004

Về việc đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh Nghệ An

 

37

Quyết định

24/2004/QĐ-UB

25/3/2004

Về việc quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa

 

38

Quyết định

30/2004/QĐ-UB

12/4/2004

Về việc ban hành phương án triển khai thực hiện việc quản lý, nuôi dưỡng tập trung người tâm thần nặng, người tàn tật lang thang không nơi nương tựa và hồi gia người lang thang xin ăn.

 

39

Quyết định

42/2004/QĐ-UB

29/4/2004

Về việc ban hành quy định về khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tăng thu cho ngân sách.

 

40

Quyết định

1601/QĐ-UB

29/4/2004

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch

 

41

Quyết định

51/2004/QĐ-UB

21/5/2004

Về việc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ 31/12/2003 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

42

Quyết định

60/2004/QĐ-UB

01/6/2004

Về việc thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường

 

43

Quyết định

65/2004/QĐ-UB

14/6/2004

Về việc ban hành quy định quy chế thu nộp, quản lý và sử dụng quỹ Phòng chống bão lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

44

Quyết định

2182/2004/QĐ-UB

16/6/2004

Về việc ban hành quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

45

Quyết định

68/2004/QĐ-UB

25/6/2004

Về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà ở dột nát, tạm bợ.

 

46

Quyết định

78/2004/QĐ-UB

29/7/2004

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các Chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

47

Quyết định

86/2004/QĐ-UB-NV

10/8/2004

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến du lịch Nghệ An

 

48

Quyết định

96/2004/QĐ-UB

13/9/2004

Về việc Quy định thu nộp, quản lí và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em.

 

49

Quyết định

100/2004/QU-UB

27/9/2004

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo tỉnh Nghệ An.

Được sửa đổi, bổ sung tại QĐ 72/2010/QĐ-UBND

50

Quyết định

104/2004/QĐ-UB

13/10/2004

Điều tiết cấp quyền sử dụng đất của các khu chung cư cao tầng và khu biệt thự trên địa bàn tỉnh.

 

51

Quyết định

128/2004/QĐ-UBND

14/12/2004

Về việc ban hành bản Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

 

52

Quyết định

135/2004/QĐ-UB

24/12/2004

Về việc ban hành Đề án giảm hội họp, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành

 

53

Quyết định

136/2004/QĐ-UB

24/12/2004

Về việc ban hành Quy chế hội họp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

54

Quyết định

29/2005/QĐ-UB

25/02/2005

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của ban an toàn giao thông cấp huyện trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

55

Quyết định

38/2005/QĐ-UB

18/3/2005

Về việc ban hành tiêu chí xác định đất có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

56

Quyết định

50/2005/QĐ-UBND

18/4/2005

Về việc ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã

 

57

Quyết định

1283/QĐ-UBND

26/4/2005

Thành lập Tạp chí Văn hóa Nghệ An

 

58

Quyết định

63/2005/QĐ-UBND

03/6/2005

Về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

59

Quyết định

84/2005/QĐ-UBND

03/10/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý, cho vay Quỹ xoá đói giảm nghèo từ nguồn ngân sách tỉnh

 

60

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND

06/10/2005

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An

 

61

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND

18/10/2005

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Khuyến nông tỉnh Nghệ An

 

62

Quyết định

96/2005/QĐ-UBND

26/10/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

63

Quyết định

98/2005/QĐ-UBND

07/11/2005

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An

 

64

Quyết định

100/2005/QĐ-UBND

09/11/2005

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và tin học tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung tại QĐ số 54/2010/QĐ- UBND

65

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

14/3/2006

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.

 

66

Quyết định

977/QĐ-UBND

23/3/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung tại QĐsố 46/2009/QĐ-UBND

67

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND

24/03/2006

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Nghệ An

 

68

Quyết định

1191/QĐ-UBND

07/4/2006

Về việc thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An

 

69

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

Ban hành quy chế phòng cháy chữa cháy rừng và vùng giáp ranh

 

70

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

12/4/2006

Ban hành quy chế quản lý đề tài khoa học công nghệ cho các ngành cấp tỉnh

 

71

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

10/5/2006

Về việc ban hành Quy chế thu tiền đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

72

Quyết định

57/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tự quản về ANTT.

 

73

Quyết định

84/2006/QĐ-UBND

24/8/2006

Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An.

 

74

Quyết định

3067/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc đổi tên Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã thành bệnh viện đa khoa thuộc Sở Y tế

 

75

Quyết định

3105/QĐ-UBND

29/8/2006

Về việc thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giám định y khoa

 

76

Quyết định

3106/QĐ-UBND

29/8/2006

Về việc thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chống phong, da liễu Nghệ An

 

77

Quyết định

3776/QĐ-UBND

12/10/2006

Về việc quy định tạm thời mức thu và quản lý phí sử dụng sân bãi và giá dịch vụ thuê phương tiện tập lái

 

78

Quyết định

107/2006/QĐ-UBND

06/11/2006

Về việc ban hành quy định về bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các công ty nhà nước do địa phương quản lý.

 

79

Quyết định

131/2006/QĐ-UBND

13/12/2006

Ban hành quy định về công tác bảo đảm trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

80

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND

05/01/2007

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

81

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

24/01/2007

Về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

82

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

30/01/2007

Về việc đặt tên đường mang tên V.I.Lê Nin tại thành phố Vinh

 

83

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND

09/02/2007

Ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

84

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND

09/02/2007

Ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

85

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

09/02/2007

Ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

86

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND

04/4/2007

Ban hành quy định quản lý hoạt động các Bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

87

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

09/4/2007

Về việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2006 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

88

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

11/4/2007

Về việc thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

Được sửa đổi bổ sung bởi QĐ 47/2012/QĐ- UBND

89

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND

24/4/2007

Về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều

 

90

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND

27/4/2007

Quy chế về ban hành công điện, báo cáo phương tiện hoạt động trên biển, báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ trong phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 28/2008/QĐ- UBND ngày 8/5/2008

91

Quyết định

45/2007/QĐ-UBND

27/4/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý thu, chi tiền mặt đối với các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

92

Quyết định

57/2007/QĐ-UBND

03/5/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 4, Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 05/5/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An

 

93

Quyết định

60/2007/QĐ-UBND

04/5/2007

Ban hành quy định về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung tại QĐ 26/2009/QĐ- UBND ngày 20/02/2009

94

Quyết định

67/2007/QĐ-UBND

21/5/2007

Ban hành quy định về công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

95

Quyết định

68/2007/QĐ-UBND

21/5/2007

Ban hành quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

96

Quyết định

69/2007/QĐ-UBND

31/5/2007

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

97

Quyết định

74/2007/QĐ-UBND

12/6/2007

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

98

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND

14/6/2007

Về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung về công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

99

Quyết định

80/2007/QĐ-UBND

05/7/2007

Ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 50/2011/QĐ- UBND ngày 20/10/2011

100

Quyết định

82/2007/QĐ-UBND

06/7/2007

Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn Nghệ An

 

101

Quyết định

84/2007/QĐ-UBND

16/7/2007

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

102

Quyết định

4870/QĐ-UBNĐ

20/7/2007

Về định mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp các cấp

 

103

Quyết định

99/2007/QĐ-UBND

30/8/2007

Ban hành Quy định về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An

 

104

Quyết định

100/2007/QĐ-UBND

31/8/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và quản lý phí qua cầu treo, qua phà, qua đò và qua Âu Vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

105

Quyết định

101/2007/QĐ-UBND

06/9/2007

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 79/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

106

Quyết định

102/2007/QĐ-UBND

06/9/2007

Về việc ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An

 

107

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND

11/9/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý đóng mới, cải hoán tàu cá và phân cấp quản lý tàu cá cỡ nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

108

Quyết định

112/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

109

Quyết định

113/2007/QĐ-UBND

08/10/2007

Ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

110

Quyết định

114/2007/QĐ-UBND

08/10/2007

Ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

111

Quyết định

115/2007/QĐ-UBND

09/10/2007

Ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

112

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND

12/10/2007

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung tại QĐ 37/2009/QĐ- UBND ngày 31/3/2009

113

Quyết định

121/2007/QĐ-UBND

18/10/2007

Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

114

Quyết định

128/2007/QĐ-UBND

5/11/2007

Ban hành quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với Cách mạng

 

115

Quyết định

4508/QĐ-UBND

07/11/2007

Ban hành Quy định về việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng một số loại công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 xây dựng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An

 

116

Quyết định

134/2007/QĐ-UBND

22/11/2007

Ban hành quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

117

Quyết định

138/2007/QĐ-UBND

27/11/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý vùng nguyên liệu và sản xuất, chế biến chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

118

Quyết định

140/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc ban hành quy định mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

119

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

08/01/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Nghệ An.

 

120

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

16/01/2008

Về việc phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước sông Sào tỉnh Nghệ An.

 

121

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

21/01/2008

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được sửa đổi, bổ sung tại QĐ 50/2011/QĐ- UBND ngày 17/10/2011

122

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

24/01/2008

Quy định đối tượng thu, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

123

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

31/01/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An.

 

124

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

06/03/2008

Về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ Thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

125

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND

13/03/2008

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

126

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

25/03/2008

Ban hành quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự công cộng do lực lượng Công an cấp xã thực hiện

 

127

Quyết định

1442/QĐ-UBND

24/04/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13 và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ

 

128

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND

28/04/2008

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

 

129

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND

08/05/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế ban hành công điện; báo cáo phương tiện hoạt động trên biển; báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trong PCLB và GNTT

 

130

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND

12/05/2008

Về việc phê duyệt Phương án kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

131

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND

02/7/2008

Về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

132

Quyết định

2587/QĐ-UBND

03/7/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An

 

133

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Nghệ An

 

134

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An

 

135

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND

04/8/2008

Về việc ban hành Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

136

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

05/8/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An

Đã được sửa đỏi, bổ sungtại QĐ 31/2009/QĐ- UBND ngày 10/3/2009

137

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND

05/8/2008

Ban hành quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

138

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

18/8/2008

Về việc ban hành Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008-2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 114/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

139

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND

19/8/2008

Về việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

140

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND

22/8/2008

Công bố danh mục ngành công nghiệp ưu tiên của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp phát triển

 

141

Quyết định

3681/QĐ-UBND

26/8/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Nghệ An

 

142

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND

29/8/2008

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

143

Quyết định

53/2008/QĐ-UBND

10/9/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

 

144

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND

26/9/2008

Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Nghệ An trong công tác Cải cách hành chính

 

145

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND

29/9/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Nghệ An

 

146

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND

08/10/2008

Về việc ban hành Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

147

Quyết định

65/2008/QĐ-UBND

10/10/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

 

148

Quyết định

67/2008/QĐ-UBND

15/10/2008

Về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế

 

149

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND

24/10/2008

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

Đã được sửa đổi, bổ sungtại QĐ 18/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

150

Quyết định

71/2008/QĐ-UBND

29/10/2008

Ban hành quy định đăng ký, quản lý tạm trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

151

Quyết định

72/2008/QĐ-UBND

04/11/2008

Về việc ban hành Quy định khu vực khi xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 phải xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

152

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND

17/11/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm

 

153

Quyết định

77/2008/QĐ-UBND

20/11/2008

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

154

Quyết định

78/2008/QĐ-UBND

27/11/2008

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

155

Quyết định

80/2008/QĐ-UBND

18/12/2008

Ban hành Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đã được sửa đỏi, bổ sungtại QĐ 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

156

Quyết định

109/2008/QĐ-UBND

26/12/2008

Về việc quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

157

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An

 

158

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Nghệ An

 

159

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y Nghệ An

 

160

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Thực vật Nghệ An

 

161

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc quy định mức thu tối đa kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

162

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

08/01/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An

 

163

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Ban hành quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015, có tính đến 2020

 

164

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

 

165

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp

Đã được sửa đỏi, bổ sungtại QĐ 12/2011/QĐ- UBND ngày 01/3/2011

166

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Ban hành “Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá ở Nghệ An”

 

167

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

Về chế độ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

168

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

20/01/2009

Về việc ban hành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

 

169

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

22/01/2009

Về việc xử lý kết quả Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007

 

170

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

04/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên

 

171

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

04/02/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên

 

172

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

12/02/2009

Ban hành khung giá sử dụng xe ôtô áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

173

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

174

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

23/02/2009

Về việc Phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

175

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

25/02/2009

Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường

 

176

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

25/02/2009

Về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 93/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

177

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

10/3/2009

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

 

178

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND

31/3/2009

Về việc bổ sung nội dung Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

179

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

 

180

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

Quyết định về việc quy định khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Nghệ An

 

181

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

182

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND

02/4/2009

Về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

183

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND

07/4/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An

 

184

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Về việc uỷ quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

185

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND

20/4/2009

Quyết định ban hành Quy trình về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê ở theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh

 

186

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND

28/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi Nghệ An

 

187

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND

29/4/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Pù Mát

 

188

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND

20/5/2009

Ban hành Quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

189

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND

29/5/2009

Quyết định ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

190

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND

02/06/2009

Quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

191

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND

25/06/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

 

192

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND

29/6/2009

Quyết định ban hành Quy định phân cấp cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

193

Quyết định

3143/QĐ-UBND

03/7/2009

Thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ trên cơ sở nâng cấp Nhà hát Dân ca Nghệ An

 

194

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND

14/7/2009

Về việc ban hành Quy định thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

195

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND

27/7/2009

V/v ban hành Quy định quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

196

Quyết định

68/2009/QĐ-UBND

29/7/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

 

197

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND

11/8/2009

Về việc quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015

 

198

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND

13/8/2009

Về một số chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

 

199

Quyết định

74/2009/QĐ-UBND

13/8/2009

Ban hành Quy định giải quyết đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

200

Quyết định

76/2009/QĐ-UBND

27/8/2009

Về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An

 

201

Quyết định

79/2009/QĐ-UBND

01/9/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh

 

202

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND

03/9/2009

Một số cơ chế hỗ trợ thị xã Thái Hòa

 

203

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND

03/9/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh

 

204

Quyết định

83/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

 

205

Quyết định

84/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

206

Quyết định

85/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

207

Quyết định

86/2009/QĐ-UBND

05/9/2009

Về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

208

Quyết định

91/2009/QĐ-UBND

28/9/2009

Ban hành Quy định về công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An

 

209

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND

06/10/2009

Ban hành Quy định về tăng cường cán bộ y tế công tác tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ Điều 13 tại QĐ 17/2012/QĐ- UBND

210

Quyết định

93/2009/QĐ-UBND

07/10/2009

Ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An

 

211

Quyết định

94/2009/QĐ-UBND

07/10/2009

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

212

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND

15/10/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

 

213

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

214

Quyết định

100/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

V/v ban hành quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 113/2009/QĐ- UBND ngày 16/12/2009

215

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND

18/11/2009

Về việc phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

216

Quyết định

105/2009/QĐ-UBND

01/12/2009

Về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách do tỉnh Nghệ An quản lý

 

217

Quyết định

106/2009/QĐ-UBND

01/12/2009

Về việc ban hành Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

218

Quyết định

108/2009/QĐ-UBND

01/12/2009

Về việc ban hành Bộ đơn giá công tác thị chính tỉnh Nghệ An

 

219

Quyết định

110/2009/QĐ-UBND

11/12/2009

Về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Đã được sửa đổi, bổ sungtại QĐ 44/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

220

Quyết định

113/2009/QĐ-UBND

16/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

221

Quyết định

119/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

 

222

Quyết định

121/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh

 

223

Quyết định

122/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

Quy định tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

224

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

07/01/2010

Về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

 

225

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung bởi QĐ 10/2012/QĐ-UBND ngày 4/2/2012

226

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Về việc ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

227

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế thành lập và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý cấp xã (xã, phường, thị trấn) tỉnh Nghệ An

 

228

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

229

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao tỉnh Nghệ An,

 

230

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên biển

 

231

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách cho chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã

 

232

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

233

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

25/01/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh

 

234

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

29/01/2010

Ban hành Quy định khắc phục hậu quả bão, lụt đối với các công trình giao thông địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

235

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

01/02/2010

Ban hành quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

236

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

02/02/2010

Về việc ban hành quy định đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

237

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

23/02/2010

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A1, C8, C9 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh

 

238

Quyết định

704/QĐ-UBND

23/02/2010

Về việc ban hành bảng giá cho bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A1, C8, C9 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh

 

239

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

04/3/2010

Về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Nghệ An

 

240

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND

02/4/2010

Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

241

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

03/4/2010

Ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

242

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND

09/4/2010

Ban hành Quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

243

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND

20/4/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

244

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND

21/4/2010

Về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An

 

245

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

17/5/2010

Về việc ban hành đơn giá xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

246

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND

21/5/2010

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Nghệ An

 

247

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND

24/5/2010

Về việc bổ sung mục 1, Điều 4, Chương II, Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

248

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

07/6/2010

Về việc đổi tên gọi các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

249

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

18/6/2010

Về việc ban hành Quy định (tạm thời) về tiêu chí xác định năng lực, kinh nghiệm của các doanh nghiệp xin cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

250

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh.

 

251

Quyết định

247/QĐ-UBND

28/6/2010

Về việc ban hành bảng giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh.

 

252

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

29/6/2010

Về việc ban hành đơn giá đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

 

253

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND

05/7/2010

Về việc thành lập Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An.

 

254

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND

26/7/2010

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

 

255

Quyết định

54/2010/QĐ-UBND

02/8/2010

Về việc bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.

 

256

Quyết định

55/2010/QĐ-UBND

03/8/2010

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực UBMTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản.

 

257

Quyết định

56/2010/QĐ-UBND

04/8/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

258

Quyết định

57/2010/QĐ-UBND

10/8/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

 

259

Quyết định

58/2010/QĐ-UBND

11/8/2010

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

260

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND

16/8/2010

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

 

261

Quyết định

62/2010/QĐ-UBND

19/8/2010

Quy định đối tượng nộp, đối tượng được miễn, mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

262

Quyết định

64/2010/QĐ-UBND

24/8/2010

Về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

 

263

Quyết định

65/2010/QĐ-UBND

26/8/2010

Ban hành Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

 

264

Quyết định

66/2010/QĐ-UBND

26/8/2010

Về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bãi bỏ Điều 21, Điều 22 tại QĐ 108/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

265

Quyết định

67/2010/QĐ-UBND

30/8/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

266

Quyết định

70/2010/QĐ-UBND

11/9/2010

Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

267

Quyết định

71/2010/QĐ-UBND

24/9/2010

Về việc thành lập Quỹ phát triển đất Nghệ An.

 

268

Quyết định

72/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

 

269

Quyết định

73/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

Về việc quy định chính sách đối với công tác Phổ cập Giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

270

Quyết định

75/2010/QĐ-UBND

06/10/2010

Về việc Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An.

 

271

Quyết định

76/2010/QĐ-UBND

08/10/2010

Về việc ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

272

Quyết định

77/2010/QĐ-UBND

08/10/2010

Ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

273

Quyết định

79/2010/QĐ-UBND

15/10/2010

Ban hành "Quy định về quy trình và trách nhiệm xử lý tình huống tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây phức tạp về an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo các cấp".

 

274

Quyết định

80/2010/QĐ-UBND

22/10/2010

Ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

275

Quyết định

83/2010/QĐ-UBND

27/10/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

276

Quyết định

84/2010/QĐ-UBND

27/10/2010

Về việc Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sửa đổi Điểmb,c Khoản 2 Điều 2 bởi QĐ 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/2/2011

277

Quyết định

85/2010/QĐ-UBND

29/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh.

 

278

Quyết định

86/2010/QĐ-UBND

01/11/2010

Về việc ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

279

Quyết định

5525/QĐ-UBND

15/11/2010

Về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

280

Quyết định

87/2010/QĐ-UBND

16/11/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

281

Quyết định

88/2010/QĐ-UBND

17/11/2010

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Nghệ An.

 

282

Quyết định

89/2010/QĐ-UBND

18/11/2010

Về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An.

 

283

Quyết định

90/2010/QĐ-UBND

18/11/2010

Về việc đổi tên và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Nghệ An.

 

284

Quyết định

91/2010/QĐ-UBND

19/11/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

285

Quyết định

92/2010/QĐ-UBND

20/11/2010

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và nội dung thông tin trên truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

286

Quyết định

5613/QĐ-UBND

22/11/2010

Đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch Nghệ An thành Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An

 

287

Quyết định

5614/QĐ-UBND

22/11/2010

Đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An

 

288

Quyết định

93/2010/QĐ-UBND

22/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh về thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An.

 

289

Quyết định

94/2010/QĐ-UBND

22/11/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An.

 

290

Quyết định

96/2010/QĐ-UBND

26/11/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

291

Quyết định

98/2010/QĐ-UBND

07/12/2010

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

292

Quyết định

101/2010/QĐ-UBND

14/12/2010

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

 

293

Quyết định

103/2010/QĐ-UBND

14/12/2010

Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

 

294

Quyết định

108/2010/QĐ-UBND

27/12/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sửa đổi bởi QĐ 56/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

295

Quyết định

106/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

Ban hành Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

296

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

05/01/2011

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP của Chính phủ

 

297

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

07/01/2011

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An

 

298

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

18/01/2011

Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

299

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

18/01/2011

Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

300

Quyết định

195/QĐ-UBND.VX

24/01/2011

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn công đức ở các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

301

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

24/01/2011

Về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An

 

302

Quyết định

251/QĐ-UBND

25/01/2011

Về việc chuyển đổi hoạt động Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học Nghệ An sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ

 

303

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

29/1/2011

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

304

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

28/02/2011

Về việc sửa đổi b, c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

305

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

01/3/2011

Về việc sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

 

306

Quyết định

664/QĐ-UBND-VX

11/3/2011

Ban hành quy định về hoạt động tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

307

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

12/3/2011

Sửa đổi Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

308

Quyết định

785/QĐ.UBND-CN

18/3/2011

Về việc công bố Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Phần xây dựng

 

309

Quyết định

786/QĐ.UBND-CN

18/3/2011

Về việc công bố Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Phần khảo sát

 

310

Quyết định

787/QĐ.UBND-CN

18/3/2011

Về việc công bố Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Phần lắp đặt

 

311

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

22/3/2011

Ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được sửa đổi bởi 39/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

312

Quyết định

1017/QĐ-UBND

01/4/2011

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

313

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

08/4/2011

Về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nghệ An

 

314

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

13/4/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của UBND tỉnh

 

315

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

15/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

 

316

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

25/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An

 

317

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

05/5/2011

Ban hành Quy định quản lý, vận hành sử dụng Hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh Nghệ An

 

318

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

31/5/2011

Ban hành Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

 

319

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

03/6/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

320

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

08/6/2011

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

321

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

29/6/2011

Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

 

322

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

04/7/2011

Về nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An

 

323

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND

21/7/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An.

 

324

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

26/7/2011

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

 

325

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND

01/8/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

326

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND

01/8/2011

Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

327

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND

08/8/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An.

Sửa đổi, bổ sung Điều 12 bởi QĐ 27/2012/QĐ- UBND ngày 20/4/2012

328

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

09/8/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

329

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND

16/8/2011

Về việc Quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

 

330

Quyết định

3215/QĐ-UBND

16/8/2011

Về việc quy định mức học phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc đối tượng miễn học phí cư trú tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, xã thuộc huyện nghèo và xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn.

 

331

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND

13/9/2011

Về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An.

 

332

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

16/9/2011

Về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

333

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND

20/9/2011

Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 

334

Quyết định

46/2011/QĐ-UBND

23/9/2011

Về việc ban hành bộ đơn giá phân tích môi trường không khí xung quanh, khí thải, nước mặt lục địa, nước dưới đất và nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

335

Quyết định

47/2011/QĐ-UBND

13/10/2011

Ban hành quy định cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ APEC.

 

336

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND

14/10/2011

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

 

337

Quyết định

49/2011/QĐ-UBND

14/10/2011

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

338

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND

17/10/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

339

Quyết định

51/2011/QĐ-UBND

19/10/2011

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò

 

340

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND

21/10/2011

Về việc bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

341

Quyết định

53/2011/QĐ-UBND

25/10/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

342

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND

26/10/2011

Ban hành Quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

343

Quyết định

56/2011/QĐ-UBND

28/10/2011

Ban hành “Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan khác thuộc tỉnh"

 

344

Quyết định

55/2011/QĐ-UBND

28/10/2011

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương và Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

345

Quyết định

57/2011/QĐ-UBND

03/11/2011

Về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An.

 

346

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND

04/11/2011

Ban hành Quy định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

347

Quyết định

59/2011/QĐ-UBND

08/11/2011

Ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

348

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND

18/11/2011

Về việc ban hành Quy định về hoạt động, quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

349

Quyết định

61/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

Ban hành Quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tỉnh Nghệ An hoạt động thủy sản trên biển.

 

350

Quyết định

62/2011/QĐ-UBND

24/11/2011

Ban hành Quy định về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

351

Quyết định

63/2011/QĐ-UBND

28/11/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An.

 

352

Quyết định

64/2011/QĐ-UBND

08/12/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

353

Quyết định

65/2011/QĐ-UBND

08/12/2011

Ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

354

Quyết định

66/2011/QĐ-UBND

10/12/2011

Ban hành Quy chế xét, tặng thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”; “Giám đốc doanh nghiệp giỏi”, “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” và “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giỏi” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

355

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND

14/12/2011

Quy định phân công phân cấp điều hành ngân sách năm 2012

 

356

Quyết định

68/2011/QĐ-UBND

14/12/2011

Quy định điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2012

 

357

Quyết định

69/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An

 

358

Quyết định

70/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Gương sáng Y đức” đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

359

Quyết định

71/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳ Châu

 

360

Quyết định

72/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quế Phong

 

361

Quyết định

73/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp

 

362

Quyết định

74/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đô Lương

 

363

Quyết định

75/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nam Đàn

 

364

Quyết định

76/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thị xã Cửa Lò

 

365

Quyết định

77/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Yên Thành

 

366

Quyết định

78/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Thanh Chương

 

367

Quyết định

79/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Vinh

 

368

Quyết định

80/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghi Lộc

 

369

Quyết định

81/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

 

370

Quyết định

82/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thị xã Thái Hòa

 

371

Quyết định

83/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tương Dương

 

372

Quyết định

84/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

 

373

Quyết định

85/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tân Kỳ

 

374

Quyết định

86/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Anh Sơn

 

375

Quyết định

87/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn

 

376

Quyết định

88/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

 

377

Quyết định

89/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Con Cuông

 

378

Quyết định

90/2011/QĐ-UBND

29/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Diễn Châu

 

379

Quyết định

5891/QĐ-UBND

30/12/2011

Thành lập Đoàn ca múa nhạc Dân tộc Nghệ An trên cơ sở Đoàn Ca múa kịch Nghệ An

 

380

Quyết định

5917/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.

 

381

Quyết định

91/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định.

 

CHỈ THỊ

382

Chỉ thị

18/CT-UB

6/5/1997

Về việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng “Điểm sáng vùng cao biên giới”

 

383

Chỉ thị

25/CT-UB

26/5/1997

Về việc xây dựng cụm, tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

 

384

Chỉ thị

25/CT-UB

20/7/1998

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

 

385

Chỉ thị

24/CT-UB

20/7/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển KTXH củng cố quốc phòng an ninh ở các xã vùng biên giới bờ biển

 

386

Chỉ thị

21/2000/CT-UB

11/5/2000

Về việc đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp, giao đất nông lâm nghiệp, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân

 

387

Chỉ thị

58/2000/CT-UB

29/12/2000

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về văn hoá, đấu tranh bài trừ văn hoá phẩm độc hại, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác

 

388

Chỉ thị

07/2001/CT-UB

19/2/2001

Về việc triển khai hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

 

389

Chỉ thị

30/2001/CT-UB

28/5/2001

Tăng cường các hoạt động văn hoá, thông tin với nước bạn Lào

 

390

Chỉ thị

37/2001/CT-UB

13/7/2001

Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo bồi dưỡng theo phương thức giáo dục không chính quy trên địa bàn toàn tỉnh

 

391

Chỉ thị

50/2001/CT-UB

1/10/2001

Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong đồng bào theo đạo Công giáo

 

392

Chỉ thị

59/2001/CT-UB

7/12/2001

Về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng

 

393

Chỉ thị

60/2001/CT-UB

10/12/2001

Về công tác Hội Luật gia

 

394

Chỉ thị

05/2002/CT-UB

10/01/2002

Về việc phối hợp thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở huyện Quỳ Hợp.

 

395

Chỉ thị

20/2002/CT-UB

16/5/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 

396

Chỉ thị

25/2002/CT-UB

16/7/2002

Về việc tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn trật tự tại khu du lịch thị xã Cửa Lò

 

397

Chỉ thị

32/2002/CT-UB

31/8/2002

Về việc quản lý, khai thác và sử dụng cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

398

Chỉ thị

39/2002/CT-UB

13/11/2002

Về việc tổ chức huy động nguồn lực xây dựng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh

 

399

Chỉ thị

07/2003/CT-UB

02/4/2003

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá

 

400

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

06/5/2003

Về việc phòng chống ngộ độc cá nóc

 

401

Chỉ thị

17/2003/CT-UB

20/6/2003

Về việc chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An

 

402

Chỉ thị

20/2003/CT-UB

10/7/2003

Về việc triển khai đề án tiếp nhận và sử dụng những người tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN về công tác tại xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An

 

403

Chỉ thị

23/2003/CT-UB

22/7/2003

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn tỉnh

 

404

Chỉ thị

24/2003/CT-UB

12/8/2003

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

405

Chỉ thị

29/2003/CT-UB

11/9/2003

Về việc tổ chức phòng đọc sách, báo tại điểm Bưu điện văn hoá xã

 

406

Chỉ thị

31/2003/CT-UB

26/9/2003

Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.

 

407

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

20/02/2004

Về việc tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới

 

408

Chỉ thị

15/2004/CT-UB

07/4/2004

Về việc tăng cường thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

 

409

Chỉ thị

30/2004/CT-UB

02/8/2004

Về việc tiếp tục học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

410

Chỉ thị

29/2004/CT-UB

02/8/2004

Về việc đẩy mạnh chương trình phối hợp hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 

411

Chỉ thị

32/2004/CT-UB

11/8/2004

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết

 

412

Chỉ thị

35/2004/CT-UB

31/8/2004

Về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

 

413

Chỉ thị

36/2004/CT-UB

6/9/2004

Về tăng cường công tác đảm bảo an toàn và kiểm soát bức xạ trong y tế.

 

414

Chỉ thị

02/2005/CT-UB

5/01/2005

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong nông nghiệp

 

415

Chỉ thị

08/2005/CT-UB

28/01/2005

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc

 

416

Chỉ thị

13/2005/CT-UB

04/3/2005

Về tổ chức làm việc của UB xã, phường, thị trấn

 

417

Chỉ thị

31/2005/CT-UB

25/7/2005

Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

418

Chỉ thị

32/2005/CT-UB

8/9/2005

Về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp.

 

419

Chỉ thị

36/2005/CT-UB

05/12/2005

Về việc tăng cường quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

420

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND

24/01/2006

Về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

421

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND

14/3/2006

Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

 

422

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND

14/3/2006

Về việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

423

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

06/4/2006

Về việc kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động cơ quan Tư pháp, tổ chức pháp chế ngành ở địa phương.

 

424

Chỉ thị

17/2006/CT-UBND

12/5/2006

Về đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bản tỉnh Nghệ An.

 

425

Chỉ thị

18b/2006/CT-UBND

07/6/2006

Về việc phối hợp lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý ở địa bàn các huyện biên giới tỉnh Nghệ An.

 

426

Chỉ thị

21/2006/CT-UBND

10/7/2006

Về việc đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

427

Chỉ thị

23/2006/CT-UBND

14/8/2006

Về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

 

428

Chỉ thị

29/2006/CT-UBND

24/10/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

429

Chỉ thị

30/2006/CT-UBND

04/12/2006

Về một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

 

430

Chỉ thị

31/2006/CT-UBND

11/12/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

431

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND

08/01/2007

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

432

Chỉ thị

09/2007/CT-UBND

05/3/2007

Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường quản lý công tác xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

433

Chỉ thị

10/2007/CT-UBND

13/3/2007

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

434

Chỉ thị

18/2007/CT-UBND

06/7/2007

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh

 

435

Chỉ thị

19/2007/CT-UBND

06/8/2007

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

436

Chỉ thị

22/2007/CT-UBND

25/9/2007

Về việc tổ chức thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

437

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND

28/9/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

438

Chỉ thị

25/2007/CT-UBND

10/10/2007

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân sau bão, lụt.

 

439

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

11/01/2008

Về việc tăng cường đảm bảo an toàn lao động, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

440

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND

28/03/2008

Về việc phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn Nghệ An

 

441

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

16/5/2008

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

442

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

28/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

443

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

01/7/2008

Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

444

Chỉ thị

17/2008/CT-UBND

11/7/2008

Về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 

445

Chỉ thị

19/2008/CT-UBND

15/8/2008

Về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phương án PCLB, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

446

Chỉ thị

20/2008/CT-UBND

21/8/2008

Về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

447

Chỉ thị

25/2008/CT-UBND

25/11/2008

Về việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013

 

448

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

02/01/2009

Về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

449

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

16/02/2009

Về việc đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau chuyển đổi ruộng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

450

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

23/3/2009

Về việc tăng cường triển khai thực hiện phòng trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản"

 

451

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND

25/3/2009

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

452

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND

31/3/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

453

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND

13/4/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

454

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND

16/04/2009

Về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An

 

455

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND

20/04/2009

Về tăng cường đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

456

Chỉ thị

15/2009/CT-UBND

13/5/2009

Về việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

457

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND

18/5/2009

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

458

Chỉ thị

17/2009/CT-UBND

26/5/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

459

Chỉ thị

18/2009/CT-UBND

18/06/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

 

460

Chỉ thị

21/2009/CT-UBND

21/7/2009

Về việc tăng cường công bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

461

Chỉ thị

22/2009/CT-UBND

18/8/2009

Về việc thực hiện giá bán điện nông thôn theo quy định tại Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2009/TT-BCT của Bộ Công thương

 

462

Chỉ thị

26/2009/CT-UBND

27/9/2009

Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

463

Chỉ thị

27/2009/CT-UBND

09/10/2009

Về việc tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

464

Chỉ thị

29/2009/CT-UBND

01/12/2009

Về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

 

465

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

20/01/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

466

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

17/5/2010

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

467

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND

21/5/2010

Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

468

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND

11/6/2010

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

469

Chỉ thị

11/2010/CT-UBND

24/6/2010

Về việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

 

470

Chỉ thị

13/2010/CT-UBND

01/7/2010

Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

 

471

Chỉ thị

14/2010/CT-UBND

06/8/2010

Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

472

Chỉ thị

16/2010/CT-UBND

09/9/2010

Về việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

473

Chỉ thị

17/2010/CT-UBND

10/9/2010

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

474

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND

15/9/2010

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

 

475

Chỉ thị

20/2010/CT-UBND

23/11/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

476

Chỉ thị

21/2010/CT-UBND

09/12/2010

Về xây dựng Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước để tích hợp và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

 

477

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

14/02/2011

Về việc triển khai thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

 

478

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

01/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện

 

479

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND

04/3/2011

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

480

Chỉ thị

11/2011/CT-UBND

18/3/2011

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 

481

Chỉ thị

12/2011/CT-UBND

21/3/2011

Về việc quản lý, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

482

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND

06/4/2011

Về việc mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

483

Chỉ thị

15/2011/CT-UBND

19/4/2011

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

484

Chỉ thị

16/2011/CT-UBND

25/5/2011

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

485

Chỉ thị

17/2011/CT-UBND

02/6/2011

Về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi

 

486

Chỉ thị

18/2011/CT-UBND

02/6/2011

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

487

Chỉ thị

17/2011/CT-UBND

02/6/2011

Về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

488

Chỉ thị

19/2011/CT-UBND

20/6/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

489

Chỉ thị

20/2011/CT-UBND

28/6/2011

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

 

490

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND

01/7/2011

Về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

491

Chỉ thị

23/2011/CT-UBND

29/8/2011

Về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

492

Chỉ thị

26/CT-UBND

10/10/2011

Về việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển.

 

493

Chỉ thị

28/CT-UBND

01/11/2011

Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

494

Chỉ thị

29/CT-UBND

05/12/2011

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

495

Chỉ thị

31/CT-UBND

27/12/2011

Về việc kiểm tra, truy quét, thu giữ lâm sản trái phép

 

496

Chỉ thị

33/2011/CT-UBND

30/12/2011

Về triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

 

DANH MỤC II

QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

1306/QĐ-UB

12/4/1997

Về việc phân cấp quản lý các di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ số 195/QĐ-UBNDVX ngày 24/01/2011 thay thế

2

Quyết định

1334/QĐ-UB

15/4/1997

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi Nghệ An

Do QĐ 46/2009/QĐ-UBND thay thế

3

Quyết định

1258/QĐ-UB

30/10/1998

Về việc ban hành quy định tạm thời đặt hòm công đức ở các khu di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn Nghệ An.

Do QĐ số 195/QĐ-UBND thay thế

4

Quyết định

64/1999/QĐ-UB

24/6/1999

Về việc cấp kinh phí cho nhân viên Y tế công tác tại thôn bản

Do NQ số 171/2006/NQ-HĐND điều chỉnh

5

Quyết định

98/2000/QĐ-UB

5/12/2000

Về việc ban hành quy định về trợ cấp xã hội cho các đối tượng

Do QĐ 4975/QĐ-UBND thay thế

6

Quyết định

96/2001/QĐ-UB

18/10/2001

Về việc ban hành quy định chính sách cho người nghiện chất ma tuý đã cai nghiện có kết quả đang gặp khó khăn về đời sống được vay vốn để giải quyết việc làm.

Hết hiệu lực

7

Quyết định

101/2001/QĐ-UB

30/10/2001

Về việc bố trí sắp xếp cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước sau khi thôi giữ chức vụ được giao.

Hết hiệu lực

8

Quyết định

18/2002/QĐ-UB

01/3/2002

Về việc sửa đổi một số điểm tại Quyết định 98/2000/QĐ-UB ngày 5/12/2000 của UB tỉnh Nghệ An về trợ cấp xã hội cho các đối tượng

Do QĐ 1291/QĐ-UBND thay thế

9

Quyết định

49/2002/QĐ-UB

15/5/2002

Ban hành quy định về quản lý ngân sách Trung ương uỷ quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Do QĐ số 52/2006/QĐ-UBND thay thế

10

Quyết định

51/2002/QĐ-UB

20/5/2002

Về việc quy định mức thu phí cai nghiện đối với người nghiện ma tuý tự nguyện vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh

Do QĐ số 55/2003/QĐ-UBND thay thế

11

Quyết định

91/2002/QĐ-UB

11/10/2002

Về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý các trường, trung tâm giáo dục.

Do QĐ 66/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 thay thế

12

Quyết định

4338/QĐ-UB

02/12/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

Do QĐ 3382/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 thay thế

13

Quyết định

30/2003/QĐ-UB

18/02/2003

Quy định một số chính sách đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Do QĐ 73/2010/QĐ-UBND thay thế

14

Quyết định

36/2003/QĐ-UB

26/3/2003

Về việc quy định tiêu chuẩn và giá tối thiểu tính thuế phòng nghỉ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tại thị xã Cửa Lò

Do QĐ số 34/2010/QĐ-UBND thay thế

15

Quyết định

40/2003/QĐ-UB

16/4/2003

Về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài và ngoại tỉnh đầu tư vào Nghệ An.

Do QĐ 44/2012/QĐ-UBND thay thế

16

Quyết định

55/2003/QĐ-UB

6/2003

Về việc ban hành quy định trách nhiệm đóng góp kinh phí và chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND thay thế

17

Quyết định

1948/2003/QĐ-UB

03/6/2003

Về việc phê duyệt đề án nâng cấp Trường CĐSP Nghệ An giai đoạn 2003-2010

Hết hiệu lực về thời gian

18

Quyết định

65/2003/QĐ-UB

18/7/2003

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư để thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học

Do QĐ 109/2008/QĐ-UBND thay thế

19

Quyết định

4814/2003/QĐ-UB

10/12/2003

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển lâm nghiệp Nghệ An

Do QĐ 980/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 thay thế

20

Quyết định

4815/2003/QĐ-UB

10/12/2003

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An

Do QĐ 05/2009/QĐ-UBND thay thế

21

Quyết định

4818/2003/QĐ-UB

10/12/2003

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều Nghệ An

 

22

Quyết định

114/2003/QĐ-UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Nghệ An

 

23

Quyết định

16/2004/QĐ-UB

02/3/2004

Về việc phân công thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

24

Quyết định

40/2004/QĐ-UB

29/4/2004

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

 

25

Quyết định

47/2004/QĐ-UB

14/5/2004

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

 

26

Quyết định

50/2004/QĐ-UB

19/5/2004

Về việc ban hành quy định về thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh tỉnh Nghệ An

 

27

Quyết định

53/2004/QĐ-UB

24/5/2004

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục - Thể thao Nghệ An.

 

28

Quyết định

56/2004/QĐ- UBND

28/5/2004

Về việc ban hành cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Do QĐ số 30/2011/QĐ-UBND thay thế

29

Quyết định

61/2004/QĐ-UB

03/6/2004

Sửa đổi Điều 3 bản Quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh tỉnh NA ban hành kèm theo QĐ số 50/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của UBND tỉnh Nghệ An

Do QĐ số 07/2011/QĐ-UBND thay thế

30

Quyết định

66/2004/QĐ-UB

22/6/2004

Về việc quy định chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thực hiện theo NĐ 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

Do QĐ 64/2010/QĐ-UBND thay thế

31

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

22/6/2004

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004- 2009

Hết hiệu lực về thời gian

32

Quyết định

71/2004/QĐ-UB

06/7/2004

Về việc ban hành quy định về thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 70/2012/QĐ–UBND ngày 27/9/2012 thay thế

33

Quyết định

82/2004/QĐ-UB

02/8/2004

Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Do QĐ số 80/2008/QĐ-UBND thay thế

34

Quyết định

83/2004/QĐ-UB

03/8/2004

Về việc ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Do QĐ số 61/2012/QĐ-

35

Quyết định

91/2004/QĐ-UB

30/8/2004

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 57/2010/QĐ-UBND ngày thay thế

36

Quyết định

108/2004/QĐ-UB

25/10/2004

Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

Do QĐ 58/2011/QĐ-UBND thay thế

37

Quyết định

114/2004/QĐ-UB

4/11/2004

Đổi tên Ban Dân tộc và Miền núi và ban hành quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu, tổ chức và biên chế hệ thống cơ quan làm công tác Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 20/2011/QĐ-UBND thay thế

38

Quyết định

125/2004/QĐ-UB

06/12/2004

Về việc điều chỉnh mức thu học phí của học sinh thuộc đối tượng cư trú ở khu vực III

Do QĐ 65/2011/QĐ.UBND thay thế

39

Quyết định

5005/QĐ-UB

24/12/2004

Về việc định mức chi xây dựng ngân hàng đề thi.

Do QĐ 4870/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 thay thế

40

Quyết định

01/2005/QĐ-UB

06/01/2005

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản

Do QĐ số 58/2010/QĐ-UBND thay thế

41

Quyết định

08/2005/QĐ-UB

14/01/2005

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu t chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Do QĐ số 57/2009/QĐ UBND thay thế

42

Quyết định

14/2005/QĐ-UB

07/02/2005

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Do QĐ 16/2010/QĐ-UBND thay thế

43

Quyết định

565/QĐ-UB

16/02/2005

Về việc ban hành danh hiệu “Gương sáng y đức” kèm theo tiêu chí áp dụng cho ngành y tế Nghệ An.

Do QĐ 70/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 thay thế

44

Quyết định

30/2005/QĐ-UB

03/3/2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời quản lý các đề tài khoa học công nghệ phân cấp thí điểm cho các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu quản lý

Hết hiệu lực về thời gian

45

Quyết định

39/2005/QĐ-UB

21/3/2005

Về việc ban hành Quy định giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do QĐ 100/2009/QĐ-UBND thay thế

46

Quyết định

40/2005/QĐ-UB

21/3/2005

Về việc ban hành quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ quan, tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ số 66/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 thay thế

47

Quyết định

41/2005/QĐ-UB

22/3/2005

Về việc bổ sung quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 (Ban hành kèm theo QĐ số 67/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh Nghệ An)

Hết hiệu lực về thời gian

48

Quyết định

17/2005/QĐ-UBND

01/4/2005

Về việc phê duyệt quy hoạch vùng nuôi cá rôphi đơn tính xuất khẩu huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh giai đoạn 2004-2010

Hết hiệu lực về thời gian

49

Quyết định

59/2005/QĐ-UBND

11/5/2005

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá - Thông tin

Do QĐ số 09/2009/QĐ-UBND thay thế

50

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND

12/5/2005

Về việc quy định tiêu chuẩn, giá tối thiểu, tỷ lệ tối thiểu sử dụng phòng ngủ để tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ khu vực ngoài quốc doanh tại thành phố Vinh và các huyện.

Do QĐ số 26/2012/QĐ-UBND thay thế

51

Quyết định

68/2005/QĐ-UBND

18/7/2005

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An

Do QĐ số 97/2009/QĐ-UBND thay thế

52

Quyết định

2586/QĐ-UBND

04/8/2005

Quy định tạm thời mức thu và quản lý các khoản thu từ hoạt động của Chợ Vinh, chợ Ga Vinh

Do QĐ 12/2012/QĐ-UBND thay thế

53

Quyết định

83/2005/QĐ-UBND

30/9/2005

Về việc quy định khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở Y tế công lập tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 40/2009/QĐ-UBND thay thế

54

Quyết định

92/2005/QĐ-UBND

17/10/2005

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc quản lý khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 53/2011/QĐ-UBND thay thế

55

Quyết định

94/2005/QĐ-UBND

19/10/2005

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Nghệ An

Do QĐ 37/2011/QĐ-UBND thay thế

56

Quyết định

95/2005/QĐ-UBND

26/10/2005

Về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Do QĐ số 112/2009/QĐ-UBND thay thế

57

Quyết định

97/2005/QĐ-UBND

03/11/2005

Về việc ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 62/2011/QĐ-UBND thay thế

58

Quyết định

103/2005/QĐ-UBND

29/11/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 62/2009/QĐ-UBND thay thế

59

Quyết định

105/2005/QĐ-UBND

19/12/2005

Về việc ban hành một số chế độ, chính sách Dân số và kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 76/2012/QĐ-UBND thay thế

60

Quyết định

03/2006/QĐ-UBN

09/01/2006

Về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên giỏi.

Do QĐ 91/2011/QĐ-UBND thay thế

61

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND

22/02/2006

Về việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong 2 năm 2004-2005.

Hết hiệu lực về thời gian

62

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND

22/3/2006

Về việc ban hành quy định quản lý chất lượng trong hoạt động khảo nghiệm, sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Do QĐ 67/2009/QĐ-UBND thay thế

63

Quyết định

979/QĐ-UBND

23/3/2006

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Bảo vệ thực vật

Do QĐ 05/2009/QĐ-UBND thay thế

64

Quyết định

978/QĐ-UBND

23/3/2006

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Chi cục Thú y Nghệ An

Do QĐ số 04/2009/QĐ-UBND thay thế

65

Quyết định

47/2006/QĐ-UBN

13/4/2006

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

Do QĐ 33/2011/QĐ-UBND thay thế

66

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND

12/5/2006

Về việc điều chỉnh bổ sung Chương II QĐ 41/2006/QĐ-UB ngày 22/3/2006 của UB tỉnh Nghệ An

Do QĐ 67/2009/QĐ-UBND thay thế

67

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND

19/5/2006

Ban hành quy định về việc phân cấp cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với ngư i có công vớ Cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 59/2009/QĐ-UBND thay thế

68

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND

25/5/2006

Về việc sửa đổi khoản 2 điều 7 của bản Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 19/10/2005

Do QĐ 37/2011/QĐ-UBND thay thế

69

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND

07/7/2006

Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 22/2011/QĐ-UBND thay thế

70

Quyết định

77/2006/QĐ-UBND

17/8/2006

Ban hành quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UB tỉnh Nghệ An quản lý.

Do QĐ 58/2009/QĐ UBND thay thế

71

Quyết định

85/2006/QĐ-UBND

29/8/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Nghệ An

Do QĐ 94/2010/QĐ-UBND thay thế

72

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND

13/9/2006

Về việc ban hành quy định mức thu và quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An .

Do QĐ 84/2009/QĐ-UBND thay thế

73

Quyết định

90/2006/QĐ-UBND

13/9/2006

Về việc ban hành quy định mức thu và quản lý phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 673/QĐ-UBND thay thế

74

Quyết định

91/2006/QĐ-UBND

13/9/2006

Về việc ban hành quy định mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 12/2012/QĐ-UBND thay thế

75

Quyết định

92/2006/QĐ-UBND

20/9/2006

Về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 121/2009/QĐ-UBND thay thế

76

Quyết định

93/2006/QĐ-UBND

20/9/2006

Ban hành quy định về tiêu chuẩn công nhận làng có nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 80/2008/QĐ-UBND thay thế

77

Quyết định

97/2006/QĐ-UBND

02/10/2006

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Do QĐ 68/2009/QĐ-UBND thay thế

78

Quyết định

96/2006/QĐ-UBND

02/10/2006

Về việc ban hành “Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Do QĐ số 05/2010/QĐ-UBND thay thế

79

Quyết định

3881/QĐ-UBND

13/10/2006

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Quyết định 32/2006/QĐ-UB ngày 17/2/2006 của UBND tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 33/2009/QĐ-UBND thay thế

80

Quyết định

3966/QĐ-UBND

19/10/2006

Về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Nghệ An (2006-2010)

Hết hiệu lực về thời gian

81

Quyết định

L08/2006/QĐ-UBND

06/11/2006

Về việc ban hành quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 26/2011/QĐ-UBND thay thế

82

Quyết định

L20/2006/QĐ-UBND

28/11/2006

Về việc điều chỉnh sửa đổi một số điểm tại Quyết định 77/2006/QĐ-UB ngày 17/8/2006 về thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UB tỉnh Nghệ An quản lý.

Do QĐ 58/2009/QĐ-UBND thay thế

83

Quyết định

L24/2006/QĐ-UBND

04/12/2006

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do QĐ 08/2011/QĐ-UBND thay thế

84

Quyết định

156/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 39/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh về giao đất gắn với cấp giấy CNQSDĐ ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 100/2009/QĐ-UBND thay thế

85

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

17/01/2007

Về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; các cơ quan Đảng, MTTQ tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị

Do QĐ 123/2007/QĐ-UBND thay thế

86

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

17/01/2007

Về việc ban hành quy định danh hiệu thi đua "Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giỏi; Giám đốc doanh nghiệp giỏi; Chủ nhiệm hợp tác xã giỏi"

Do QĐ 66/2011/QĐ- UBND thay thế

87

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản

Do QĐ 55/2010/QĐ-UBND thay thế

88

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản

Do QĐ 58/2010/QĐ-UBND thay thế

89

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Về việc ban hành Quy định cấp giấy phép công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 119/2009/QĐ-UBND thay thế

90

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND

13/02/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 23/2009/QĐ-UBND thay thế

91

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

23/02/2007

Về việc ban hành Quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 69/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 thay thế

92

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND

02/3/2007

V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức

Do QĐ 63/2008/QĐ-UBND thay thế

93

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND

15/3/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý đối với tôm he chân trắng

Do 49/2012/QĐ-UBND thay thế

94

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

16/3/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến công tỉnh Nghệ An

Do QĐ 27/2010/QĐ-UBND thay thế

95

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

09/4/2007

Ban hành quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010

Do QĐ 65/2010/QĐ-UBND thay thế

96

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

16/4/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 87/2010/QĐ-UBND thay thế

97

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND

16/4/2007

Về việc phân cấp cấp giấy phép mở Bến khách ngang sông và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do QĐ 28/2009/QĐ-UBND thay thế

98

Quyết định

61/2007/QĐ-UBND

07/5/2007

Về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao đ ng thuộc diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

99

Quyết định

1660/QĐ-UBND

11/5/2007

Quy định về bổ sung đơn giá thu một phần viện phí quy định tại QĐ số 77/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006

Do QĐ 58/2009/QĐ-UBND thay thế

100

Quyết định

64/2007/QĐ-UBND

15/5/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 23/02/2007 của UBND tinh

Do QĐ 69/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 thay thế

101

Quyết định

2439/QĐ-UBND.TM

13/7/2007

Về việc quy định mức giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch

Do QĐ 56/2009/QĐ-UBND thay thế

102

Quyết định

85/2007/QĐ-UBND

18/7/2007

Về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An