Quyết định 61/2009/QĐ-UBND

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND về quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác thu mua tài nguyên khoáng sản đã được thay thế bởi Quyết định 68/2012/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác thu mua tài nguyên khoáng sản


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 61/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 01 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ THU MUA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/NĐ-CP Pháp lệnh thuế tài nguyên Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung">124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế Nghệ An tại Tờ trình số 818/TT-CT ngày 25 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế; phí, lệ phí với các số nội dung cụ thể sau:

1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản phải kê khai, nộp thuế Tài nguyên, phí Bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân khi thu mua tài nguyên khoáng sản để sản xuất, kinh doanh phải có hoá đơn của người bán. Nếu không có hoá đơn của người bán thì người mua phải có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường cho người khai thác đối với lượng tài nguyên mua vào không có hoá đơn.

Điều 2. Khi thực hiện các quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này không miễn trừ việc xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Giao Cục thuế Nghệ An tổ chức thực hiện và hướng dẫn người nộp thuế, phí thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định của pháp luật về quản lý thuế, phí.

2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các vi phạm về kê khai, nộp thuế, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác, thu mua, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/07/2009
Ngày hiệu lực 11/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/09/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác thu mua tài nguyên khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác thu mua tài nguyên khoáng sản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Thái Văn Hằng
Ngày ban hành 01/07/2009
Ngày hiệu lực 11/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/09/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác thu mua tài nguyên khoáng sản

Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác thu mua tài nguyên khoáng sản