Quyết định 5350/QĐ-UBND

Quyết định 5350/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5350/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2013 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1628/TTr-STP ngày 13 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, gồm: 1.067 văn bản (178 Nghị quyết, 683 Quyết định và 206 Chỉ thị) (Danh mục I kèm theo).

2. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực từ 31/12/2013 trở về trước: 586 văn bản (114 Nghị quyết, 355 Quyết định và 117 Chỉ thị) (Danh mục II).

3. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ: 228 văn bản (32 Nghị quyết, 154 Quyết định và 42 Chỉ thị); Danh mục văn bản do HĐND, UBND ban hành hết hiệu lực một phần: 37 văn bản (11 Nghị quyết, 26 Quyết định và 0 chỉ thị) (Danh mục III kèm theo).

4. Danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế: 253 văn bản (31 Nghị quyết, 176 Quyết định và 46 Chỉ thị) (Danh mục IV kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5350/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5350/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2014
Ngày hiệu lực 17/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5350/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5350/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Thái Văn Hằng
Ngày ban hành 17/10/2014
Ngày hiệu lực 17/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An

  • 17/10/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực