Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/2014/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2013 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4241/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xử lý 178 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục I), như sau:

1. Giữ lại 115 Nghị quyết (bao gồm cả Nghị quyết hết hiệu lực một phần) để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh (Danh mục II).

2. Hết hiệu lực thi hành toàn bộ 32 Nghị quyết; hết hiệu lực thi hành một phần: 11 Nghị quyết (Danh mục III).

3. Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 31 Nghị quyết (Danh mục IV).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC I

TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2013 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

Không số

Ngày 19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

 

2.

Nghị quyết

14/2002/NQ-HĐND

Ngày 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

 

3.

Nghị quyết

117/2004/NQ-HĐND Ngày 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

 

4.

Nghị quyết

139/2005/NQ-HĐND

Ngày 26/12/2005

Về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu

 

5.

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

 

6.

Nghị quyết

173/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020

 

7.

Nghị quyết

190/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

 

8.

Nghị quyết

212/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

9.

Nghị quyết

214/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Về việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

 

10.

Nghị quyết

219/2008/NQ-HĐND

Ngày 18/6/2008

Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An

 

11.

Nghị quyết

226/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

 

12.

Nghị quyết

260/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

 

13.

Nghị quyết

301/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

 

14.

Nghị quyết

321/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ)

 

15.

Nghị quyết

322/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ).

 

16.

Nghị quyết

323/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

 

17.

Nghị quyết

324/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

 

18.

Nghị quyết

325/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò.

 

19.

Nghị quyết

354/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

 

20.

Nghị quyết

355/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Sở ngoại vụ tỉnh Nghệ An

 

21.

Nghị quyết

356/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

22.

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

 

23.

Nghị quyết

67/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 

24.

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về thông qua Đề án phân loại đô thị sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

25.

Nghị quyết

163/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

26.

Nghị quyết

43/2005/NQ-HĐND

Ngày 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

27.

Nghị quyết

165/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

28.

Nghị quyết

166/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

 

29.

Nghị quyết

167/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

30.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

31.

Nghị quyết

184/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

32.

Nghị quyết

200/2007/NQ-HĐND

Ngày 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

33.

Nghị quyết

208/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

34.

Nghị quyết

215/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025

 

35.

Nghị quyết

220/2008/NQ-HĐND

Ngày 18/6/2008

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

36.

Nghị quyết

221/2008/NQ-HĐND

Ngày 18/6/2008

Ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

37.

Nghị quyết

230/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

38.

Nghị quyết

231/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

39.

Nghị quyết

232/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà

 

40.

Nghị quyết

244/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

41.

Nghị quyết

263/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai

 

42.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

 

43.

Nghị quyết

265/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

 

44.

Nghị quyết

266/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về đối tượng, mức thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh

 

45.

Nghị quyết

267/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

46.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

 

47.

Nghị quyết

278/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

 

48.

Nghị quyết

279/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà

 

49.

Nghị quyết

282/2009/NQ-HĐND Ngày 25/7/2009

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

50.

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

Về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

51.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

 

52.

Nghị quyết

305/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về đề án Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An

 

53.

Nghị quyết

307/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020.

 

54.

Nghị quyết

308/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/7/2010

Về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

55.

Nghị quyết

309/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

 

56.

Nghị quyết

311/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

 

57.

Nghị quyết

312/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

58.

Nghị quyết

317/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

59.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 – 2015

 

60.

Nghị quyết

340/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

 

61.

Nghị quyết

352/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp thứ 11 (kể từ ngày 01/01/2015)

62.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

Ngày 29/7/2011

Về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp thứ 11 (kể từ ngày 01/8/2014)

63.

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND Ngày 9/12/2011

Về nhiệm vụ năm 2012.

 

 

64.

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

65.

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán ngân sách năm 2010.

 

66.

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ Ngân sách năm 2012.

 

67.

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 

 

68.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

69.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015.

 

70.

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

71.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

72.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

73.

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012.

 

74.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

75.

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011

 

76.

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013

 

77.

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

 

 

78.

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về nhiệm vụ năm 2013.

 

79.

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

80.

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

81.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2015

 

82.

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

83.

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

 

84.

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

85.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

86.

Nghị quyết

94/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

 

 

87.

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về nhiệm vụ năm 2014

 

 

88.

Nghị quyết

100/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012.

 

89.

Nghị quyết

101/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

 

90.

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014-2015

 

91.

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

92.

Nghị quyết

Không số

Ngày 25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

 

93.

Nghị quyết

122/2005/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2005

Về một số chính sách kế hoạch hóa gia đình

 

 

94.

Nghị quyết

144/2005/NQ-HĐND Ngày 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

 

95.

Nghị quyết

171/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản

 

 

96.

Nghị quyết

175/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin

 

97.

Nghị quyết

187/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

98.

Nghị quyết

188/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

99.

Nghị quyết

189/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

 

100.

Nghị quyết

195/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình trẻ em cấp xã, phường, thị trấn

 

101.

Nghị quyết

201/2007/NQ-HĐND

Ngày 17/9/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

102.

Nghị quyết

202/2007/NQ-HĐND Ngày 18/9/2007

Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo

 

103.

Nghị quyết

225/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

104.

Nghị quyết

227/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020

.

 

105.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

106.

Nghị quyết

234/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

107.

Nghị quyết

253/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

108.

Nghị quyết

254/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

 

109.

Nghị quyết

255/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020

 

110.

Nghị quyết

271/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông

 

111.

Nghị quyết

272/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh

 

112.

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Chuyển đổi trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường THPT công lập

 

113.

Nghị quyết

274/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

 

114.

Nghị quyết

275/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

 

 

115.

Nghị quyết

97/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

Thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

116.

Nghị quyết

296/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn xã, phường, thị trấn

 

117.

Nghị quyết

298/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

 

118.

Nghị quyết

347/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

119.

Nghị quyết

349/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

120.

Nghị quyết

314/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

121.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực MTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản

 

122.

Nghị quyết

316/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Hành chính nhà nước, Sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An.

 

123.

Nghị quyết

318/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập.

 

124.

Nghị quyết

319/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

 

125.

Nghị quyết

348/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

126.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

 

127.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

 

128.

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

Ngày 29/7/2011

Về việc phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012.

 

129.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND Ngày 29/7/2011

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hoà

 

130.

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

 

131.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

132.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

133.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

 

134.

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

135.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

136.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

 

137.

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013

 

 

138.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

139.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

140.

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

141.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

142.

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

143.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò

 

 

144.

Nghị quyết

70/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020

 

145.

Nghị quyết

71/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

146.

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND

 

147.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020

 

148.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

 

149.

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015

 

150.

Nghị quyết

109/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

151.

Nghị quyết

110/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi đối với trường THPT chuyên Phan Bội Châu

 

 

152.

Nghị quyết

111/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

 

153.

Nghị quyết

112/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

 

 

154.

Nghị quyết

115/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

155.

Nghị quyết

117/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

156.

Nghị quyết

118/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

157.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

158.

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

159.

Nghị quyết

174/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

 

160.

Nghị quyết

245/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

 

161.

Nghị quyết

257/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá ở Nghệ An

 

162.

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

163.

Nghị quyết

344/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

164.

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

165.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

166.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

167.

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Nghệ An

 

168.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

 

169.

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

170.

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND

13/12/2012

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

171.

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

 

172.

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

173.

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

 

174.

Nghị quyết

113/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

 

175.

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

VI. LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT

176.

Nghị quyết

142/2005/NQ-HĐND

Ngày 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

177.

Nghị quyết

256/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007.

 

178.

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành.

 

Tổng số: 178 văn bản

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC II

NGHỊ QUYẾT QPPL ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

Không số

Ngày 19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

 

2.

Nghị quyết

14/2002/NQ-HĐND

Ngày 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

 

3.

Nghị quyết

117/2004/NQ-HĐND Ngày 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

 

4.

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

 

5.

Nghị quyết

190/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

 

6.

Nghị quyết

212/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

7.

Nghị quyết

214/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Về việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

 

8.

Nghị quyết

219/2008/NQ-HĐND

Ngày 18/6/2008

Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An

 

9.

Nghị quyết

226/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

 

10.

Nghị quyết

260/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

 

11.

Nghị quyết

301/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

 

12.

Nghị quyết

321/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ)

 

13.

Nghị quyết

322/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ).

 

14.

Nghị quyết

323/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

 

15.

Nghị quyết

324/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

 

16.

Nghị quyết

325/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò.

 

17.

Nghị quyết

354/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

 

18.

Nghị quyết

355/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Sở ngoại vụ tỉnh Nghệ An

 

19.

Nghị quyết

356/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

20.

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

 

21.

Nghị quyết

67/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 

22.

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về thông qua Đề án phân loại đô thị sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

23.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND

ngày 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần.

24.

Nghị quyết

184/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

25.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

26.

Nghị quyết

230/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

27.

Nghị quyết

231/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

28.

Nghị quyết

232/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà

 

29.

Nghị quyết

244/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

30.

Nghị quyết

263/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai

 

31.

Nghị quyết

265/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

 

32.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

 

33.

Nghị quyết

278/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

 

34.

Nghị quyết

279/2009/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà

 

35.

Nghị quyết

282/2009/NQ-HĐND Ngày 25/7/2009

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

36.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Hết hiệu lực một phần

37.

Nghị quyết

305/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về đề án Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An

 

38.

Nghị quyết

307/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020.

 

39.

Nghị quyết

309/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

 

40.

Nghị quyết

311/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020

 

41.

Nghị quyết

312/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

42.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

 

43.

Nghị quyết

340/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

 

44.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

45.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

46.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực một phần.

47.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

48.

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

49.

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

50.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015

 

51.

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

52.

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

 

53.

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

54.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

55.

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về nhiệm vụ năm 2014

 

 

56.

Nghị quyết

101/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

 

57.

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014 - 2015

 

58.

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

59.

Nghị quyết

Không số

Ngày 25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Hết hiệu lực một phần.

60.

Nghị quyết

144/2005/NQ-HĐND Ngày 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

 

61.

Nghị quyết

175/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin

 

62.

Nghị quyết

187/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

63.

Nghị quyết

188/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

64.

Nghị quyết

189/2007/NQ- HĐND

Ngày 25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

 

65.

Nghị quyết

234/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

66.

Nghị quyết

253/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

67.

Nghị quyết

271/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông

 

68.

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Chuyển đổi trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường THPT công lập

 

69.

Nghị quyết

275/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

Hết hiệu lực một phần.

70.

Nghị quyết

296/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn xã, phường, thị trấn

 

71.

Nghị quyết

297/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

Thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

72.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực MTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản.

 

73.

Nghị quyết

318/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập.

 

74.

Nghị quyết

319/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

 

75.

Nghị quyết

348/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

76.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Hết hiệu lực một phần

77.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Hết hiệu lực một phần.

78.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND

Ngày 29/7/2011

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hoà

 

79.

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

 

80.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

81.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

82.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

 

83.

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

84.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012

Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

85.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

 

86.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

87.

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

88.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

89.

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

90.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò

 

91.

Nghị quyết

70/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020

 

92.

Nghị quyết

71/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

93.

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND

 

94.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

 

95.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

 

96.

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015

 

97.

Nghị quyết

109/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

98.

Nghị quyết

110/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi đối với trường THPT chuyên Phan Bội Châu

 

99.

Nghị quyết

111/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

 

100.

Nghị quyết

112/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

 

101.

Nghị quyết

115/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

102.

Nghị quyết

117/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

 

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

103.

Nghị quyết

118/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

104.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

Về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

105.

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

106.

Nghị quyết

344/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

107.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

108.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

109.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

 

110.

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

111.

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

 

112.

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

VI. LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT

113.

Nghị quyết

142/2005/NQ-HĐND

Ngày 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

114.

Nghị quyết

256/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007.

 

115.

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

 

Xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

Tổng số: 115 văn bản

 

DANH MỤC III

NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Nghệ An)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

139/2005/NQ-HĐND

Ngày 26/12/2005

Về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu

 

Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 03/4/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND .

2.

Nghị quyết

173/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 31/01/2013 điều chỉnh quy hoạch thành phố Vinh.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3.

Nghị quyết

221/2008/NQ-HĐND

Ngày 18/6/2008

Ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tư 176/2012/TT-BTC đã quy định cụ thể

4.

Nghị quyết

254/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND thay thế.

5.

Nghị quyết

267/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian.

6.

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND Ngày 9/12/2011

Về nhiệm vụ năm 2012. 

Hết hiệu lực thi hành về thời gian.

7.

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán ngân sách năm 2010.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian.

8.

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ Ngân sách năm 2012.

Hết hiệu lực về thời gian

9.

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

Hết hiệu lực về thời gian

10.

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Bãi bỏ, thực hiện theo Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

11.

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012.

Hết hiệu lực về thời gian

12.

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND

Ngày13/12/2012

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

13.

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013

Hết hiệu lực về thời gian

14.

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về nhiệm vụ năm 2013.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian.

15.

Nghị quyết

100/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012.

Hết hiệu lực về thời gian

16.

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2012

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Hết hiệu lực về thời gian

17.

Nghị quyết

94/2013/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2013

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Hết hiệu lực về thời gian

III. VĂN HOÁ – XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

18.

Nghị quyết

122/2005/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2005

Về một số chính sách kế hoạch hóa gia đình

 

Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND thay thế.

19.

Nghị quyết

171/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND thay thế.

20.

Nghị quyết

195/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình trẻ em cấp xã, phường, thị trấn

Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 thay thế.

21.

Nghị quyết

201/2007/NQ-HĐND

Ngày 17/9/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ vì đối tượng điều chỉnh không còn

22.

Nghị quyết

202/2007/NQ-HĐND

Ngày 18/9/2007

Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo

Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND thay thế.

23.

Nghị quyết

227/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020

Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND thay thế.

24.

Nghị quyết

255/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020

Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND.

 

25.

Nghị quyết

272/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh

 

Bãi bỏ vì Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định mức thu do thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.

26.

Nghị quyết

314/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

 

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND thay thế.

27.

Nghị quyết

316/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Hành chính nhà nước, Sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND.

28.

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

Ngày 29/7/2011

Về việc phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

 

29.

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

IV. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

30.

Nghị quyết

257/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

 

Về việc ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá ở Nghệ An

Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND thay thế.

 

 

31.

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian.

 

32.

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực thi hành về thời gian.

 

Tổng số: 32 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND

ngày 25/7/2007 về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quy định về phí đấu giá, lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí đấu giá mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND.

Lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An bãi bỏ quy định về phí đấu giá tại mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007.

 

2.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009 về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

 

 

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND.

Theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP thì việc quy định đơn giá thuê đất đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Theo quy định của pháp luật về đầu tư, các khu kinh tế được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Đông Nam thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoạn “Trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện” tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND

Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, tại điểm đ Khoản 2 Điều 11 quy định bãi bỏ đoạn "trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước" được quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, VĂN HOÁ – XÃ HỘI

4

Nghị quyết

Không số ngày 25/01/1997 về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Đường 03/02 đã đổi tên thành đường V.I. Lê nin.

Một số tuyến đường theo Nghị quyết đã được đổi tên như đường Cơ Đê Hưng Hòa, Võ Nguyên Hiến, Phong Định Cảng.

Nghị quyết số 175/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin.

Nghị quyết số 353/2010/NQ-HĐND thông qua Danh mục đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV: 52 đường đặt tên mới (42 đường manh tên danh nhân, 10 đường mang tên địa danh); 07 đường điều chỉnh đặt tên mới (04 đường điều chỉnh đặt tên mới mang tên danh nhân); 02 đường kéo dài không đặt tên mới, 01 đường điều chỉnh cho đúng nghĩa.

5;.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008 về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

6.

Nghị quyết

275/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009 Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

 

Phần A và 23 danh mục trong phần B của bảng Đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND ngày
13/7/2012 (bãi bỏ phần A và 23 danh mục trong phần B của bảng Đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND)

7.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010 Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Trường Mầm non Diễn Vạn (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Trung (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Bích (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Liên (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc); Trường Mầm non Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò); Trường Mầm non Hoa Sơn (huyện Anh Sơn).

Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc chuyển đổi 09 trường bên và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

8.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010 Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Một số tuyến đường được đổi tên như: Đường Võ Nguyên Hiến, đường Phong Định Cảng.

Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh: đổi tên đường Võ Nguyên Hiến thành đường Minh Tân; đổi tên đường Phong Định Cảng, đoạn từ điểm tiếp giáp đường Trường Thi và đường Nguyễn Phong Sắc đến điểm tiếp giáp đường Phan Đăng Lưu (chiều dài 700m, Chiều rộng 14m) thành đường Võ Nguyên Hiến.

9.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế.

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

10.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010 về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND

 

Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế.

11.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012 Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế.

Tổng số: 11 văn bản

 

DANH MỤC IV

NGHỊ QUYẾT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Xử lý

(sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế)

Lý do kiến nghị

Ghi chú

1.

Nghị quyết

43/2005/NQ-HĐND

Ngày 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Thay thế

Ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp với Điều 13 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

 

2.

Nghị quyết

163/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Thay thế

Cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

3.

Nghị quyết

165/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Thông tư số 02/2014/TT-BTC

 

4.

Nghị quyết

166/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cần sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 02/2014/TT-BTC thay thế.

 

5.

Nghị quyết

167/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

 

6.

Nghị quyết

174/2006/NQ-HĐND

Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với thực tiễn

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

7.

Nghị quyết

200/2007/NQ-HĐND

Ngày 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

 

Cho phù hợp với Thông tư 02/2014/TT-BTC.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

8.

Nghị quyết

208/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cần sửa đổi, bổ sung

 

Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2006/NĐ-CP và Thông tư 02/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 97/2006/TT-BTC.

 

9.

Nghị quyết

215/2007/NQ-HĐND

Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025

Thay thế

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 31/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

10.

Nghị quyết

220/2008/NQ-HĐND

Ngày 18/6/2008

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

 

Cho phù hợp với quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

 

11.

Nghị quyết

225/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008

Về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Thay thế.

 

Cho phù hợp với quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 và tình hình thực tiễn.

 

12.

Nghị quyết

245/2008/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2008

Về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

 

13.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Cần sửa đổi, bổ sung

 

Cho phù hợp với Thông tư số 02/2014/TT-BTC và tình hình thực tiễn.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết

14.

Nghị quyết

266/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Về đối tượng, mức thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh

Thay thế

 

Cho phù hợp với Thông tư 02/2014/TT-BTC.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

15.

Nghị quyết

274/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

Cần sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP.

 

16.

Nghị quyết

298/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

 

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

Thay thế

 

Cho phù hợp với Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức 2010 và tình hình thực tiễn.

 

17.

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009

 

 

Về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Thay thế

 

Cho phù hợp với Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg; Thông tư số 28/2012/TT-BTC cần ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp.

 

18.

Nghị quyết

308/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/7/2010

 

Về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cần sửa đổi, bổ sung

 

Cho phù hợp với Luật Đất đai 2013 và Thông tư 02/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 97/2006/TT-BTC

 

19.

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/7/2010

 

 

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thay thế

 

Cho phù hợp với Luật khoáng sản ngày 17/11/2010; Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

 

20.

Nghị quyết

317/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/7/2010

 

 

Về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Cần sửa đổi

 

Cơ chế phù hợp với thực tiễn. Nhưng viện dẫn điều khoản sai (dự thảo không có điểm 3, 4 Điều 1 “Chủ đầu tư các dự án sau đây đáp ứng đủ điều kiện nêu tại điểm 3, và phù hợp phạm vi áp dụng nêu tại điểm 4, Điều 1, Nghị quyết này”

 

21.

Nghị quyết

347/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

 

Thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cần sửa đổi, bổ sung

 

Cho phù hợp với Thông tư 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

 

22.

Nghị quyết

349/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

 

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cần sửa đổi, bổ sung

 

Cho phù hợp với Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP; Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP.

 

23.

Nghị quyết

352/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010

 

 

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

 

Cho phù hợp với Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

24.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

Ngày 29/7/2011

 

Về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Nghị quyết số 524/2012/NQ.UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

25.

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thay thế

Cho phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ chính trị về Nghệ An.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

26.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

 

27.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015.

Thay thế

Cho phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

28.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012

Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cần sửa đổi, bổ sung

Theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp.

 

29.

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND

13/12/2012

 

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cần sửa đổi, bổ sung

 

Cho phù hợp với Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2006/NĐ-CP; Nghị định 25/2013/NĐ-CP.

 

30.

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013

 

Về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Thay thế

 

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết thay thế

31.

Nghị quyết

113/2013/NQ-HĐND

Ngày 13/12/2013

Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với thực tiễn

 

Tổng số: 31 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 132/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 26/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 132/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Trần Hồng Châu
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 26/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực

  • 16/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực