Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND về chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND chính sách nhân lực chất lượng cao đã được thay thế bởi Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND chính sách nhân lực chất lượng cao


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNHNGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 316/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3771/TTr.UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An với các nội dung sau đây:

1. Giải thích từ ngữ

Nhân lực chất lượng cao được áp dụng trong Nghị quyết này là:

- Giáo sư; Phó giáo sư; Tiến sỹ khoa học; Tiến sỹ;

- Bác sỹ chuyên khoa II; Bác sỹ chuyên khoa I; Bác sỹ nội trú;

- Dược sỹ chuyên khoa II; Dược sỹ chuyên khoa I;

- Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp tỉnh;

- Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước;

- Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại;

- Những người tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước;

- Những người tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại;

- Vận động viên thể dục, thể thao đạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế và được công nhận là vận động viên cấp kiện tướng, đã tốt nghiệp đại học.

2. Đối tượng điều chỉnh

a) Giáo sư; Phó giáo sư; Tiến sỹ khoa học.

b) Tiến sỹ; Bác sỹ chuyên khoa II; Dược sỹ chuyên khoa II; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia.

c) Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước; Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại; Bác sỹ nội trú; Bác sỹ chuyên khoa I; Dược sỹ chuyên khoa I; Nghệ nhân cấp tỉnh.

d) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước; Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại.

e) Những người tốt nghiệp đại học loại khá tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước; những người tốt nghiệp đại học loại khá tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại; Vận động viên thể dục- thể thao đạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế và được công nhận là vận động viên cấp kiện tướng, đã tốt nghiệp đại học.

3. Phạm vi áp dụng

Quy định áp dụng đối với nhân lực chất lượng cao làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

4. Điều kiện tiếp nhận và bố trí công tác

Các đối tượng nêu ở mục 2- Điều 1 phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ và chấp nhận sự phân công, bố trí công tác của các cơ quan tuyển dụng.

- Độ tuổi không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ là Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sỹ khoa học; không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ là Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II, Thợ giỏi cấp Quốc gia,

Nghệ nhân cấp Quốc gia; không quá 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ là Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, Nghệ nhân cấp tỉnh, những người tốt nghiệp đại học, Vận động viên thể dục, thể thao.

- Cam kết công tác tại Nghệ An từ 5 năm trở lên.

- Kiến thức, năng lực phù hợp với các ngành, lĩnh vực mà cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các

cấp ở tỉnh đang có nhu cầu và được tỉnh công bố chỉ tiêu, danh mục thu hút hàng năm.

5. Một số chính sách cụ thể

a) Chính sách đối với nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở trong nước thu hút về tỉnh công tác:

- Các đối tượng là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II, Thợ giỏi cấp Quốc gia, Nghệ nhân cấp Quốc gia được tỉnh ưu tiên tiếp nhận vợ (hoặc chồng) vào làm việc tại các cơ quan nói ở mục 3- Điều 1 khi có nhu cầu và trình độ kiến thức phù hợp;

- Những người đã tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy, đạt loại khá, giỏi, xuất sắc, khi tham gia thi tuyển công chức có điểm các môn đạt trung bình trở lên, được xét cộng thêm điểm vào tổng điểm thi tuyển như sau:

+ Tốt nghiệp loại xuất sắc: Cộng thêm 20%/tổng điểm đạt được;

+ Tốt nghiệp loại giỏi: Cộng thêm 15%/tổng điểm đạt được;

+ Tốt nghiệp loại khá: Cộng thêm 10%/tổng điểm đạt được.

- Được các cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận tạo điều kiện môi trường thuận lợi để phát huy khả năng của bản thân; được Lãnh đạo tỉnh mời phản ánh tâm tư, nguyện vọng hàng năm.

- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ một khoản ban đầu như sau:

+ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ khoa học: 100.000.000 đồng;

+ Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II, Thợ giỏi cấp Quốc gia, Nghệ nhân cấp Quốc gia: 80.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, Nghệ nhân cấp tỉnh: 60.000.000 đồng;

+ Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, công lập, loại xuất sắc hoặc loại giỏi: 40.000.000 đồng;

+ Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, công lập, loại khá, vận động viên thể dục, thể thao đạt giải quốc gia trở lên và được công nhận là vận động viên cấp kiện tướng đã tốt nghiệp đại học: 20.000.000 đồng.

Trường hợp, nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhiều tiêu chí khác nhau thì được hưởng mức cao nhất quy định tại mục này.

- Ngoài các mức hỗ trợ trên, những người tình nguyện về nhận công tác tại các xã, phường, thị trấn, các vùng núi cao, biên giới, vùng núi thấp, có thời gian từ 5 năm trở lên được hỗ trợ thêm một khoản như sau:

+ Làm việc tại các xã vùng núi cao, biên giới: 50.000.000 đồng;

+ Làm việc tại các xã vùng núi thấp: 40.000.000 đồng;

+ Làm việc tại các xã đồng bằng: 30.000.000 đồng;

+ Làm việc tại thị trấn: 20.000.000 đồng;

+ Làm việc tại các phường: 10.000.000 đồng.

- Các đối tượng đã tốt nghiệp đại học đang trong thời gian tập sự được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 15% lương cơ bản.

b) Chính sách đối với nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở nước ngoài thu hút về tỉnh công tác:

- Nhân lực chất lượng cao được đào tạo tại các trường danh tiếng trên thế giới, được công bố hàng năm trên Tạp chí giáo dục danh tiếng của Anh (Times Higher Education) thì được hưởng các chính sách như nhân lực chất lượng cao được đào tạo trong nước, trong đó mức kinh phí hỗ trợ ban đầu được ngân sách tỉnh cấp một khoản gấp 5 lần so với quy định đối với nhân lực chất lượng cao được đào tạo trong nước.

- Nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở các trường đại học còn lại nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại thì được hưởng các chế độ, chính sách như nhân lực chất lượng cao được đào tạo trong nước.

c) Chính sách thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước:

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao thì được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thực hiện thông qua hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút không quá 100 triệu đồng.

Hàng năm, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thực hiện 01 hợp đồng thu hút. Trường hợp đặc biệt thì có thể tăng thêm số lượng, nhưng không quá 03 hợp đồng thu hút/năm.

Đối với những công việc cần phải đầu tư kinh phí lớn thì cơ quan, đơn vị lập đề án trình Hội đồng khoa học của tỉnh xem xét, quyết định.

d) Chính sách đối với nhân lực chất lượng cao đang công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh:

Nhân lực chất lượng cao (nêu tại mục 1-Điều 1) là cán bộ công chức, viên chức được Tỉnh uỷ hoặc UBND tỉnh có Quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ ở trong nước và có đề tài nghiên cứu gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An, ngoài các chế độ tài chính hiện hành được tỉnh hỗ trợ thêm một khoản kinh phí như sau:

- Tiến sỹ khoa học: 80.000.000 đồng;

- Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II và Dược sỹ chuyên khoa II: 60.000.000 đồng;

- Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I và Dược sỹ chuyên khoa I: 40.000.000 đồng;

6. Kinh phí thực hiện: Trích từ ngân sách tỉnh.

Điều 2.

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 169/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu316/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 316/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND chính sách nhân lực chất lượng cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND chính sách nhân lực chất lượng cao
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu316/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýTrần Hồng Châu
       Ngày ban hành10/07/2010
       Ngày hiệu lực20/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND chính sách nhân lực chất lượng cao

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND chính sách nhân lực chất lượng cao