Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011 đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 267/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ HÀNG NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN HẾT 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn Ngân hàng để sản xuất, kinh doanh;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại tờ trình số: 3636/TTr.UBND-TM ngày 12 ngày 6 tháng 2009;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua "Một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011" với những nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm chi nhánh của doanh nghiệp ngoại tỉnh), các hợp tác xã, các tổ hợp... đóng trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có tham gia xuất khẩu hàng hoá nông sản, sản xuất tại Nghệ An.

II. CÁC CHÍNH SÁCH CỤ THỂ

1. Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản.

a) Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm bạn hàng, thị trường xuất khẩu nông sản (không bao gồm các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh).

b) Điều kiện hỗ trợ:

Có quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc giám đốc doanh nghiệp cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài trong năm kế hoạch để khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác tiêu thụ hàng nông sản (được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản), kết quả của chuyến đi có ký được hợp đồng ngoại thương.

c) Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 50% chi phí xúc tiến xuất khẩu thực tế của doanh nghiệp tính theo mức quy định hiện hành của Nhà nước, nhưng tổng chi phí hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu không quá 50 triệu đồng /doanh nghiệp /năm.

2. Hỗ trợ lãi suất tiền vay thu mua dự trữ hàng nông sản.

a) Điều kiện hỗ trợ:

Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực tế có vay vốn qua các Ngân hàng thương mại để thu mua dự trữ hàng nông sản, sản xuất tại Nghệ An, bao gồm: lạc, vừng, cà phê, chè búp tươi để sơ chế xuất khẩu.

b) Mức hỗ trợ:

Đối với sản phẩm lạc§, vừng và cà phê, mức hỗ trợ dự trữ tối đa một tháng lãi suất cho khoản tiền vay thực tế tính theo mức lãi suất ngân hàng tại thời điểm vay của doanh nghiệp. Riêng chè búp tươi, chỉ hỗ trợ lãi vay cho lượng chè búp tươi được thu mua trong tháng cao điểm nhất trong năm.

3. Hỗ trợ chi phí chế biến, nâng cấp, tái chế sản phẩm hàng nông sản.

a) Điều kiện hỗ trợ:

Doanh nghiệp có đầu tư nhân lực, dây chuyền phục vụ công tác tái chế, chế biến để tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu sản xuất tại Nghệ An, như: lạc nhân loại super (cỡ loại 180 hạt /100gr Max), lạc bọc đường, dầu lạc, dầu vừng, sản phẩm chè túi lọc tinh chế, sản phẩm hoa quả chế biến, sản phẩm cà phê hoà tan.

b) Mức hỗ trợ:

- Lạc nhân loại super, lạc bọc đường, SP dứa chế biến: 50.000 đồng /tấn;

- Các sản phẩm khác: 100.000 đồng /tấn.

4. Hỗ trợ cước phí vận tải quốc tế và trong nước.

a) Danh mục sản phẩm được hỗ trợ:

Lạc nhân, lạc vỏ, lạc bọc đường, sản phẩm chè búp khô, vừng, cao su, cà phê, sản phẩm dứa chế biến, cam.

b) Mức hỗ trợ:

* Cước phí vận tải quốc tế:

Mức hỗ trợ được quy định là 50.000 đồng /tấn, nhưng không quá 30% cước phí thực trả của doanh nghiệp đối với các mặt hàng được hỗ trợ cước phí vận tải.

* Cước phí vận tải trong nước:

Mức hỗ trợ được quy định là 10% cước phí thực trả của doanh nghiệp đối với các mặt hàng được hỗ trợ cước phí vận tải, tính từ kho hàng của doanh nghiệp tại Nghệ An tới cửa khẩu /cảng xuất hàng, nhưng không quá 500.000 đồng /container chuẩn 20 feet xếp đầy hoặc 30.000 đồng /tấn nếu vận chuyển bằng phương thức khác.

5. Thưởng thành tích cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Hàng năm sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần tiêu thụ hàng nông sản cho người sản xuất, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh để Chủ tịnh UBND tỉnh khen, thưởng; mức thưởng tối đa không quá 10 triệu đồng /doanh nghiệp /năm, từ nguồn khen thưởng của tỉnh.

III. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TIỀN KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ HÀNG NÔNG SẢN

1. Tiền hỗ trợ khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4 Mục II Điều này, Doanh nghiệp phải hạch toán giảm chi phí kinh doanh, không được sử dụng để trích quỹ khen thưởng và phúc lợi.

2. Tiền thưởng quy định tại khoản 5 mục II Điều này doanh nghiệp được quyền sử dụng để lập quỹ khen thưởng, thưởng cho cán bộ, công nhân viên có thành tích trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản được ngân sách tỉnh bố trí trong kế hoạch thu chi hàng năm.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này ban hành quy định cụ thể về một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn Nghệ An đến hết năm 2011 và tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 267/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu267/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 267/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu267/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 267/2009/NQ-HĐND chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011