Quyết định 111/2008/QĐ-UBND

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 10/2013/QĐ-UBND cấp GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 111/2008/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/2007/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2007 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, ĐẤT VƯỜN, AO TRONG CÙNG THỬA ĐẤT VỚI ĐẤT Ở.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 181/2004/NĐ-CP">01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 như sau:

“c) Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 25 Quy định này.”

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:

“a) Đất đã được sử dụng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét duyệt tại thời điểm cấp giấy chứng nhận; trừ trường hợp đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 nhưng chưa có chủ trương thu hồi đất theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.”

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Trường hợp thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a) Trường hợp thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 mà trong hồ sơ địa chính có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích thửa đất theo hồ sơ địa chính được xác định là đất ở.

b) Trường hợp thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 mà ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính và những trường hợp chưa được đo đạc theo Chỉ thị số 299/TTg thì diện tích đất ở được xác định bằng (05) lần hạn mức giao đất ở tại địa phương (theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Nghệ An); trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn (05) lần hạn mức giao đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ thửa đất.”

4. Bổ sung Điều 4 như sau:

“5. Phần diện tích đất ở được xác định để cấp giấy chứng nhận tại các khoản 1“, 2, 3, 4 Điều này không phải nộp tiền sử dụng đất”.

5. Bỏ Điều 19.

6. Sửa đổi Điều 20 như sau:

Điều 20. Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, nếu đủ điều kiện theo Điều 3 (trừ điểm c khoản 1 Điều 3) của bản quy định này, có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền để được sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất và diện tích đất ở được xác định như sau:

a) Trường hợp diện tích thửa đất đang sử dụng lớn hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở địa phương thì diện tích đất ở bằng hạn mức giao đất ở địa phương.

b) Trường hợp diện tích thửa đất đang sử dụng nhỏ hơn hạn mức giao đất ở địa phương thì diện tích đất ở bằng toàn bộ diện tích thửa đất đó.

Đối với phần diện tích đất được giao làm đất ở ngoài hạn mức giao đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Đối với diện tích đất còn lại đã có nhà ở (nếu có) thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng; nếu hộ gia đình, cá nhân đề nghị được chuyển sang đất ở thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây của UBND tỉnh Nghệ An trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các ngành có liên quan và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ Quyết định thi hành. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 111/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2008
Ngày hiệu lực 05/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/02/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 111/2008/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nghệ An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 111/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Đình Chi
Ngày ban hành 26/12/2008
Ngày hiệu lực 05/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/02/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 111/2008/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/2008/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nghệ An