Quyết định 5349/QĐ-UBND

Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An còn hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5349/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2013 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 05/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1627/TTr-STP ngày 13 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kết quả rà soát 889 văn bản (683 Quyết định, 206 Chỉ thị) do UBND tỉnh ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục I) như sau:

1. Tiếp tục thi hành 472 văn bản còn hiệu lực (355 Quyết định và 117 Chỉ thị (bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần) (Danh mục II kèm theo).

2. Hết hiệu lực thi hành toàn bộ 197 văn bản (155 Quyết định và 42 Chỉ thị); Hết hiệu lực thi hành một phần 26 văn bản (26 Quyết định, 0 Chỉ thị) (Danh mục III kèm theo).

3. Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc thay thế 220 văn bản, bao gồm 174 Quyết định và 46 Chỉ thị (Danh mục IV kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định này.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5349/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5349/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 5349/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An còn hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An còn hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5349/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýThái Văn Hằng
       Ngày ban hành17/10/2014
       Ngày hiệu lực17/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An còn hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An còn hiệu lực

           • 17/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực