Chỉ thị 10/2012/CT-UBND

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2012 do Tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 17/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/CT-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Năm 2012 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh đảng bộ lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn tới. Dự báo tình hình kinh tế tỉnh nhà năm 2012 sẽ có những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng không tốt tới sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và tác động trực tiếp tới khả năng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN và duy trì tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 3, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải đặt công tác thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; phải thường xuyên quan tâm theo dõi và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước của đơn vị mình để có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán được giao. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn.

2. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

3. Cục Thuế Nghệ An:

a) Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, các Sở, ban, ngành, UBND các cấp để tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc chấp hành các nghĩa vụ về thuế, tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành và trong toàn xã hội; Tổ chức đối thoại định kỳ với người nộp thuế; Triển khai xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước hỗ trợ thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế; Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm minh người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

c) Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm thời gian nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế. Triển khai sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng internet, thu thuế thông qua các ngân hàng thương mại.

Tích cực triển khai các đề án thuộc chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015 đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục tiêu, lộ trình của chiến lược.

d) Triển khai có hiệu quả Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các cơ chế, chính sách tài chính, thuế .

đ) Giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí theo quy định của nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, thường xuyên theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội và những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, tham mưu cho UBND các cấp các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND) nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về tài chính, thuế, đất đai, thủ tục hành chính; cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng xuất khẩu, góp phần kiềm chế lạm phát, tăng thu ngân sách. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định ngưỡng tối thiểu về doanh thu, tối đa về chi phí, các loại bảng giá tính thuế theo quy định... để thu tăng thu NSNN và tạo môi trường bình đẳng trong kinh doanh.

e) Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế. Tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đã được quy định tại Luật Quản lý thuế để xử lý các trường hợp nợ đọng thuế ngay từ đầu năm 2012. Phấn đấu thu hồi nợ cũ, hạn chế nợ mới phát sinh.

g) Đẩy mạnh thực hiện thanh tra thuế, kiểm tra thuế, trong đó đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đầu tư mới nhưng năm đầu và năm thứ hai đã phát sinh lỗ hoặc có phát sinh hoàn thuế, doanh nghiệp lỗ nhiều năm và lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu; các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh khoáng sản, kinh doanh dược phẩm... và kiểm tra việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế để truy thu đầy đủ vào NSNN các khoản tiền thuế bị gian lận. Tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thuế. Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng thất thu thuế vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực, ngành nghề.

h) Tập trung xây dựng và triển khai quy chế phối hợp quản lý thuế, cung cấp thông tin về người nộp thuế giữa các cơ quan có liên quan và cơ quan thuế. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và Công an Nghệ An trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế.

4. Cục Hải quan Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu để tăng thu ngân sách. Tăng cường theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt không để tổ chức, cá nhân lợi dụng một số cơ chế, chính sách của nhà nước để trốn thuế trong đó có chính sách tạm nhập, tái xuất. Chủ động phối hợp với các cơ quan: Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để chống việc trốn lậu thuế và gian lận thương mại; có biện pháp để tập trung thu nợ đọng thuế, không để tình trạng nợ đọng thuế kéo dài.

5. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An, Kho bạc Nhà nước Nghệ An, các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nợ thuế, thu thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị ngoại tỉnh trên địa bàn, thực hiện các lệnh thu Ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành theo quy định của pháp luật thuế và cung cấp thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của Cơ quan Thuế khi cần thiết.

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thực hiện khấu trừ và nộp vào Ngân sách Nhà nước thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế kịp thời và đầy đủ.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, chống nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thu.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,

Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã, Giám đốc các Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh căn cứ các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện.

Giao Cục Thuế tỉnh kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An