Quyết định 55/2012/QĐ-UBND

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên tính thuế và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006; Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1768/STC.QLG&CS ngày 19/7/2012 về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/03/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

TT

Tên loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/3/2011 của UBND tỉnh

Giá được điều chỉnh

1

Quặng thiếc (1 thiếc = 1,5 quặng)

tấn

210.000.000 đồng

170.000.000 đồng

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/03/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Giám đốc Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 55/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/2012
Ngày hiệu lực 09/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 55/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Thái Văn Hằng
Ngày ban hành 09/08/2012
Ngày hiệu lực 09/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên