Quyết định 111/2009/QĐ-UBND

Quyết định 111/2009/QĐ-UBND về Quy định Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 63/2012/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giải thưởng Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3104/TTr-TNMT ngày 09 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An).

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định lĩnh vực, điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm, hồ sơ, trình tự đề nghị và xét tặng Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Giải thưởng Môi trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xét tặng Giải thưởng Môi trường là đối tượng áp dụng của Quy định này.

Điều 2. Đối tượng được xét tặng Giải thưởng Môi trường

Giải thưởng Môi trường (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Thời điểm xét tặng và công bố Giải thưởng

Tháng 01 năm chẵn, các cá nhân tổ chức gửi đơn và báo cáo (theo mẫu) về cơ quan thường trực Giải thưởng để xét duyệt. Giải thưởng được công bố hai năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) năm chẵn.

Điều 4. Loại, hình thức và số lượng Giải thưởng

1. Giải thưởng gồm hai (02) loại: Giải thưởng cho tổ chức và giải thưởng cho cá nhân.

2. Tổ chức, cá nhân đạt giải được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, kèm theo tiền thưởng và Huy hiệu biểu trưng của giải.

3. Số lượng Giải thưởng hàng năm được xem xét trên cơ sở các kết quả cụ thể của thành tích bảo vệ môi trường, nhưng không quá 05 giải; cơ cấu và mức thưởng cho các giải như sau:

+ 03 giải tập thể, mức thưởng: 05 triệu đồng/giải

+ 02 giải cá nhân, mức thưởng: 03 triệu đồng/giải.

Điều 5. Cơ quan thường trực của Giải thưởng Môi trường

Cơ quan thường trực của Giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng, tham mưu cho Hội đồng xét duyệt Giải thưởng, tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng.

Chương II

LĨNH VỰC, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG

Điều 6. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Môi trường

Các lĩnh vực được xem xét để tặng Giải thưởng bao gồm:

1. Giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường;

2. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào bảo vệ môi trường;

3. Khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

4. Bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên;

5. Quản lý môi trường;

6. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 7. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

Tổ chức, cá nhân được xét tặng Giải thưởng phải có một trong các thành tích hoặc kết quả nổi bật trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau đây:

1. Giải quyết thành công một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy một cách đáng kể tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường, kể cả những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững;

2. Thành công trong việc hướng sự quan tâm của mọi người vào giải quyết các vấn đề môi trường hoặc có những giải pháp huy động được cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường;

3. Đóng góp đáng kể về mặt trí tuệ, kiến thức khoa học và các nguồn lực khác để giải quyết những vấn đề về môi trường.

4. Là tấm gương điển hình cho tổ chức, cá nhân khác noi theo trong công cuộc bảo vệ môi trường.

Không xem xét hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng giải thưởng khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo về gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xét giải thưởng.

Điều 8. Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng

Tổ chức, cá nhân được xem xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chí và thang điểm sau:

1. Tính hiệu quả về trí tuệ, công lao, tri thức khoa học và kinh nghiệm: Tối đa 20 điểm.

2. Những đóng góp về trí tuệ và tri thức khoa học và kinh nghiệm: Tối đa 30 điểm.

3. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: Tối đa 20 điểm.

4. Tính sáng tạo: Tối đa 15 điểm.

5. Tính liên tục: Tối đa 10 điểm.

6. Điểm xét thêm: 05 điểm cho các đối tượng thuộc vùng núi, vùng xa, vùng sâu và hải đảo.

Tổng điểm tối đa: 100 điểm.

Chương III

TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ VÀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG

Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:

a) Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng theo Mẫu số 1a và 2a kèm theo Quy định này;

b) Báo cáo thành tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân (không quá 05 trang đánh máy khổ giấy A4), trong đó mô tả kết quả và các dẫn chứng cụ thể, rõ ràng về thành tích, đặc biệt là những dẫn chứng về kết quả áp dụng thực tiễn. Báo cáo của tổ chức, cá nhân phải có xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có thành tích về bảo vệ môi trường hoặc sở ngành quản lý (theo mẫu 1b và 2b).

c) Hai (2) ảnh 3 x 4 cm của cá nhân, ảnh logo của tổ chức hoặc ảnh đội ngũ cán bộ của tổ chức và từ ba (3) đến năm (5) ảnh chứng minh thành tích của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường (phục vụ mục đích lưu trữ và truyền thông về Giải thưởng).

d) Bản sao các giấy chứng nhận liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường và các giấy chứng nhận khác (trừ các đơn vị hoặc lực lượng chuyên trách).

e) Trường hợp đối với các cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng, ngoài những thông tin ở trên, hồ sơ phải bao gồm Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng của đơn vị, và xác nhận của đơn vị vào báo cáo thành tích.

2. Cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin và kết quả được khai trong hồ sơ.

3. Toàn bộ hồ sơ được niêm phong, ngoài bì ghi rõ "Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường" và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An.

Điều 10. Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường

1. Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ tịch Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng là 11 người, thành phần là các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan đại diện cho các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng. Giúp việc cho Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng có Ban Thư ký. Ban Thư ký do Cơ quan thường trực Giải thưởng thành lập.

2. Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng làm việc theo chế độ tập thể. Quyết định của Hội đồng xét thưởng chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng đồng ý.

3. Kết quả đánh giá và xét chọn của Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng được báo cáo lên Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét và quyết định tặng thưởng.

Điều 11. Trình tự xét tặng Giải thưởng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được gửi về cơ quan thường trực Giải thưởng Môi trường trước ngày 02 tháng 01 năm chẵn.

2. Ban Thư ký có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Ban Thư ký yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Sau khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban Thư ký phân loại các hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng và chuyển tới các thành viên Hội đồng được phân theo nhóm tương ứng. Trường hợp cần thiết, có thể kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng gửi hồ sơ xin ý kiến tư vấn chuyên gia, kiểm tra thực tế trước khi gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng.

3. Việc xét tặng Giải thưởng được Hội đồng tiến hành theo 2 vòng:

a) Vòng 1. Làm việc nhóm theo từng lĩnh vực xét thưởng. Từng thành viên Hội đồng đã được phân nhóm theo lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá, thảo luận trong nhóm và cho điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định tại Điều 8 của Quy định này và chuyển kết quả cho Ban Thư ký. Ban Thư ký tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đạt số điểm trung bình từ 70 điểm trở lên để xét tiếp ở vòng 2.

b) Vòng 2. Hội đồng làm việc chung. Ban Thư ký tổng hợp và trình Hội đồng danh sách các tổ chức, cá nhân đã đạt yêu cầu ở vòng 1. Hội đồng tiến hành trao đổi, thảo luận và từng thành viên Hội đồng chấm điểm đối với toàn bộ số hồ sơ. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ. Hội đồng tuyển chọn và lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân dựa trên điểm số trung bình và số lượng giải thưởng.

Tại mỗi vòng chấm, điểm số của các thành viên Hội đồng đối với mỗi hồ sơ dự thưởng không được chênh lệch nhau quá 20 điểm.

4. Căn cứ vào kết quả tuyển chọn của Hội đồng. Cơ quan thường trực Giải thưởng tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Ban Thi đua – Khen thưởng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng.

5. Những cá nhân, tổ chức đạt Giải thưởng Môi trường cấp tỉnh sẽ được đề xuất tham gia Giải thưởng Môi trường cấp Quốc gia.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí của Giải thưởng môi trường

Kinh phí của Giải thưởng Môi trường được trích từ ngân sách của tỉnh dành cho nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Kinh phí cho các giải thưởng hàng năm được bổ sung từ nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Mẫu số 1a. Mẫu đơn đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường (cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
----------------------------

(Địa danh), ngày...........tháng........năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG NĂM….

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

Tôi tên là: ...............................................................................................................

Giới tính:…………………………………………………………………………..

Học hàm, học vị:…………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................

Nơi ở hiện nay:........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

Điện thoại: .............................Fax: ........................E-mail: ...................................

 Nơi công tác: ..........................................................................................................

Tôi xin gửi tới quý cơ quan bản báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường của bản thân.

Tôi xin cam đoan những gì tôi nêu trong báo cáo là đúng sự thật, đề nghị quý cơ quan trình hội đồng thẩm định, đề nghị UBND tỉnh xét tặng Giải thưởng Môi trường cho bản thân.

 

Xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc của Sở, ngành quản lý

Ký tên

 

Mẫu số 1b. Mẫu báo cáo của cá nhân đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
----------------------------

(Địa danh), ngày...........tháng........năm.......

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Họ và tên…………………………………………………………………………..

Tôi xin báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường của ban thân như sau:

Công việc đang thực hiện:(tên và mô tả công việc): .............................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường: ....................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tóm tắt thành tích ..................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp

Ký tên

 

 

Xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường
hoặc của Sở, ngành quản lý

 

Mẫu số 2a. Mẫu đơn đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường (tập thể)

Tên đơn vị

Số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường năm …

(Địa danh), ngày...........tháng........năm.......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG NĂM .........

1. Tên đơn vị: ..........................................................................................................

2. Ngày thành lập: ..................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................

4. Điện thoại: .............................Fax: ........................E- mail: ...............................

5. Người lãnh đạo: Họ và tên: ................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

Fax...................................... E-mail........................................................................

Chúng tôi xin gửi tới quý cơ quan bản báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường của cơ quan chúng tôi.

Chúng tôi xin cam đoan những gì tôi nêu trong báo cáo là đúng sự thật, đề nghị quý cơ quan trình hội đồng thẩm định, đề nghị UBND tỉnh xét tặng Giải thưởng Môi trường cho cơ quan chúng tôi./.

 

Xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc của Sở, ngành quản lý

Lãnh đạo ký

 

Mẫu số 2b. Mẫu báo cáo của tập thể đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
----------------------------

(Địa danh), ngày...........tháng........năm.......

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường của cơ quan như sau:

Công việc đang thực hiện:(tên và mô tả công việc): .............................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường: ....................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tóm tắt thành tích ..................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc của Sở, ngành quản lý

Lãnh đạo ký

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2009
Ngày hiệu lực21/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành11/12/2009
        Ngày hiệu lực21/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Môi trường