Quyết định 44/2008/QĐ-UBND

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ và uỷ quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 44/2011/QĐ-UBND giao nhiệm vụ và uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2008/QĐ-UBND thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ VÀ UỶ QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường – Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1724/TNMT-MT ngày 11 tháng 7 năm 2008 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 927/STP-VB ngày 11 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường (năm 2005) trong Khu kinh tế Đông Nam.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam theo quy định tại Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam; trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 4420/QĐ-UBNDĐC ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam ; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, các thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2008
Ngày hiệu lực25/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2008/QĐ-UBND thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/2008/QĐ-UBND thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành15/08/2008
        Ngày hiệu lực25/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2011
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 44/2008/QĐ-UBND thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2008/QĐ-UBND thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường