Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2009 -2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản giai đoạn 2009 -2010 đã được thay thế bởi Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản giai đoạn 2009 -2010


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2009-2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, Kỳ họp thứ 11 từ ngày 12 đến 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ.HĐND ngày 20/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 95/TTr.SNN ngày 16/01/2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định: "Một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2009 -2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp &PTNT, Khoa học Công nghệ; Trưởng ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2009-2010
(Kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 1. Giống Lúa lai (tất cả các vụ sản xuất trong năm):

1. Hỗ trợ 70% giá giống lúa lai cho huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và các xã: Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ thuộc huyện Quế Phong và các xã: Bình Chuẩn, Châu Khê, Môn Sơn thuộc huyện Con Cuông. Định mức giống 32 kg/ha.

2. Hỗ trợ giá 50% giá giống lúa lai cho các xã, bản miền núi khu vực III và các xã, bản khu vực II thuộc chương trình 135 của các huyện Quỳ châu, Quỳ hợp và các xã còn lại của huyện Quế phong, Con cuông. Định mức giống 32 kg/ha.

Điều 2. Giống ngô lai (tất cả các vụ sản xuất trong năm):

1. Trợ giá 70% giá giống ngô lai cho huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và các xã: Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ thuộc huyện Quế Phong và các xã: Bình Chuẩn, Châu Khê, Môn Sơn thuộc huyện Con Cuông. Định mức giống 15 kg/ha;

2. Trợ giá 50% giá giống ngô lai cho các xã, bản miền núi khu vực III và các xã, bản khu vực II thuộc chương trình 135 của các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và các xã còn lại của huyện Quế Phong, Con Cuông. Định mức giống 15 kg/ha.

Điều 3. Hỗ trợ sản xuất ngô Vụ Đông.

1. Những diện tích đã gieo bị ngập lụt hỏng nông dân đã gieo lại được ngân sách cấp 100% tiền giống;

2. Các huyện đồng bằng, miền núi thấp và các xã miền núi thuộc khu vực I, khu vực II của huyện Quỳ Hợp và Quỳ Châu sản xuất ngô vụ Đông được hỗ trợ 30% giá giống. Định mức giống 15 kg/ha;

3. Khen thưởng: Huyện có diện tích ngô vụ Đông cao hơn kế hoạch tỉnh giao 300 ha được xét thưởng 05 triệu đồng và cứ vượt thêm 100 ha được xét thưởng thêm 1 triệu đồng.

Điều 4. Cây Lạc.

1. Đối với vụ Thu - Đông:

- Hỗ trợ giống lạc mới: Hỗ trợ 50% giá giống mới, với định mức 200 kg/ha. Mỗi loại giống lạc mới chỉ hỗ trợ tối đa 1.000 kg/huyện/năm;

- Hỗ trợ nilon tủ luống mức 10.000 đồng/kg Nilon tấm mỏng 0,007mm, màu trắng trong. Định mức 100 kg/ha;

- Hỗ trợ thuốc diệt cỏ với mức 100.000 đồng/ha cho diện tích lạc phủ ni lon. Định mức, chủng loại thuốc diệt cỏ do Sở Nông nghiệp quy định;

- Khen thưởng: Huyện có diện tích lạc Thu- Đông cao hơn kế hoạch tỉnh giao 150 ha được xét thưởng 05 triệu đồng và cứ vượt thêm 50 ha được thưởng thêm 01 triệu đồng.

2. Đối với vụ Xuân:

- Hỗ trợ nilon tủ luống mức 8.000 đồng/kg Nilon tấm mỏng 0,007mm, màu trắng trong. Định mức 100 kg/ha;

- Hỗ trợ thuốc diệt cỏ với mức 100.000 đồng/ha cho diện tích lạc phủ ni lon. Định mức, chủng loại thuốc diệt cỏ do Sở Nông nghiệp & PTNT quy định.

Điều 5. Cây chè.

1. Hỗ trợ 1.500 đồng/bầu giống chè Tuyết shan với mật độ trồng 3.300 bầu/ha;

2. Hỗ trợ chi phí làm đất trồng mới chè công nghiệp giống LDP1, LDP2 với mức 1.500.000 đồng/ha.

Điều 6. Cây dứa.

1. Diện tích dứa Cayen phải xử lý ra hoa trái vụ: Hỗ trợ 50% giá đất đèn, với định mức 120 kg/ha và hỗ trợ lãi suất vay 400 kg NPK/ha trong thời gian 6 tháng;

2. Giống mới nhập vào sản xuất: Hỗ trợ 30% giá giống nhưng không quá 50 ha/năm;

3. Hỗ trợ cho 1 ha dứa trồng mới 1.500.000 đồng chi phí làm đất và 4.500.000 đồng mua phân bón NPK. Tổng diện tích hỗ trợ trong 2 năm 2009 và 2010 là 800 ha.

Điều 7. Cây cao su.

Hỗ trợ 2.000 đ/ bầu cây giống đảm bảo tiêu chuẩn (loại được sản xuất trong túi PE). Định mức 500 cây/ha, áp dụng đối với diện tích trồng mới.

Điều 8. Cây mây nguyên liệu.

1. Hỗ trợ 50% giá giống để trồng mới mây nguyên liệu;

2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến.

Điều 9. Xây dựng cánh đồng có thu nhập cao.

1. Hỗ trợ 5 triệu đồng/ha để xây dựng mới 1 công thức luân canh có tổng thu nhập trên 50 triệu đồng/ha, lợi nhuận chiếm trên 30%, để nhân rộng. Quy mô ít nhất 05 ha/ 01 công thức;

2. Hỗ trợ 2 triệu đồng phục vụ khuyến cáo, truyên truyền để nhân rộng ra sản xuất đại trà cho 1 mô hình tối thiểu 20 ha có thu nhập cao đã được kết luận.

Điều 10. Sản xuất muối.

1. Hỗ trợ 01 triệu đồng khi xây dựng bộ chạt lọc cải tiến để thay chạt lọc cũ;

2. Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha thay cát lọc cải tạo đồng muối (Kênh xăm).

Điều 11. Thiết bị sấy, máy cày đa chức năng, máy gặt, máy cấy, máy hái chè.

1. Cấp bù lãi suất mua máy cày loại nhỏ đa chức năng cho 2/3 giá trị máy hoàn chỉnh trong thời gian 36 tháng;

2. Hỗ trợ kinh phí tập huấn, quản lý sử dụng máy cày, máy sấy, máy gặt, máy cấy, máy thu hoạch chè búp tươi theo dự toán được duyệt;

3. Hỗ trợ 20% giá trị máy gặt, máy cấy, máy thu hái chè búp tươi và cấp bù lãi suất trong 24 tháng của 80% giá trị máy còn lại;

4. Hỗ trợ 40% giá trị lò sấy nông sản (ngô, lúa, đậu, lạc) công suất 300 - 500 kg/01 lần sấy cho vùng miền núi;

5. Hỗ trợ 20% giá trị lò sấy nông sản (ngô, lúa, đậu, lạc) công suất 300 - 500 kg/01 lần sấy cho vùng đồng bằng;

6. Hỗ trợ 20% giá trị lò sấy nông sản (ngô, lúa, đậu, lạc) công suất trên 2.000 kg/lần sấy phục vụ liên hộ, HTX và cấp bù lãi suất trong 24 tháng của 80% giá trị lò sấy còn lại (trừ phần trợ giá).

Điều 12. Chăn nuôi lợn ngoại có quy mô 30 con trở lên.

1. Hỗ trợ 650.000 đồng/con lợn cái hậu bị cấp ông bà, bố mẹ có trọng lượng bình quân 60 kg/con;

2.Trợ giá lợn đực giống ngoại (trọng lượng lợn đực giống hậu bị trên 70 kg/con), với chỉ tiêu 30 con lợn nái trở lên được bố trí 01 con lợn đực cho trang trại đủ tiêu chuẩn sản xuất giống cấp ông bà, bố mẹ. Mức hỗ trợ tương ứng 1,5 triệu đồng/con;

3. Hỗ trợ 50% giá lợn đực giống ngoại để thay thế, bổ sung đàn lợn đực giống tại các đơn vị thụ tinh nhân tạo của tỉnh. Trọng lượng lợn đực giống bình quân 100 kg/con. Số lợn đực bổ sung đàn được ghi kế hoạch đầu năm.

Điều 13. Tạo giống bò.

1. Hỗ trợ 100% chi phí: Tinh bò sữa, bò thịt chất lượng cao, vật tư phối giống, tiền công kiểm tra, bình tuyển và tiền công phối giống có chửa;

2. Hỗ trợ 70% chi phí: Tinh bò Zêbu, Brahman, vật tư phối giống, tiền công kiểm tra, bình tuyển và tiền công phối giống bò có chửa;

3. Hỗ trợ 50% giá bò đực giống F1 Zêbu và giống Brahman để nhảy trực tiếp cho vùng núi thấp (cứ 30-50 con bò cái sinh sản được bố trí 1 con bò đực). Riêng huyện Kỳ sơn, Tương dương, Quế phong hỗ trợ 80% giá con giống bò đực Sin F1 (cứ 25-30 con bò cái sinh sản được bố trí 1 con bò đực).

Điều 14. Chăn nuôi trâu bò hàng hoá.

1. Hỗ trợ lãi suất tối đa 12 tháng thông qua Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cho số tiền vay bình quân 04 triệu đồng/con để mua 1 con trâu, bò tạo hàng hoá. Ngân sách trả lãi suất tiền vay qua Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT.

2. Hỗ trợ gia đình có bò đực giống chất lượng kém đồng ý cho thiến bằng kìm với mức 50.000 đồng/con đã thiến.

Điều 15. Trợ giá giống gốc.

Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên cho Trung tâm giống chăn nuôi để thực hiện chương trình trợ giá giống gốc theo Thông tư số 148/2007/TTLB/BTC-BNN&PTNT của liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho các đối tượng sau: Lợn Móng cái; Lợn giống ngoại cấp ông bà; Bò vàng, bò sữa giống HF thuần; Vịt bầu Quỳ Châu, gà ác.

Điều 16. Tiêm phòng gia súc miền núi.

1. Cấp 100% các loại vacxin tiêm phòng gia súc đối với các xã, bản miền núi khu vực III và các xã, bản khu vực II- Chương trình 135;

2. Hỗ trợ 50% giá các loại vacxin tiêm phòng gia súc đối với các xã miền núi khu vực II còn lại.

Điều 17. Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

1. Hỗ trợ 50% lãi suất để xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian 24 tháng;

2. Khi thuê đất thực hiện dự án được áp dụng giá thuê đất ở mức thấp nhất trong bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh ban hành. Thời gian thuê đất áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Được miễn tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 18. Kiên cố hoá kênh mương loại 3.

1. Hỗ trợ 30% giá trị công trình kiên cố kênh mương đối với các huyện miền núi thấp cho khu vực tưới có 10 ha trở lên;

2. Hỗ trợ 80% giá trị công trình cho khu vực tưới có 5 ha trở lên đối với 5 huyện miền núi cao;

3. Khi lập dự toán công trình không tính giá trị thu nhập chịu thuế tính trước, khuyến khích áp dụng thiết kế định hình ở những nơi có điều kiện, các khoản chi phí khảo sát, lập thiết kế dự toán chỉ tính bằng 50% mức quy định, thuế VAT chỉ tính trên giá trị vật liệu xây dựng công trình.

Điều 19. Tưới cho cây công nghiệp: Chè, Cà phê, Mía; Cây ăn quả: Cam, Dứa và Cỏ trồng tập trung.

1. Hỗ trợ 40% giá trị công trình được quyết toán do cấp có thẩm quyền phê duyệt (thiết bị và vật tư) tưới nhỏ lẻ cho cây công nghiệp dài ngày cây ăn quả và cỏ trồng tập trung có quy mô 01 ha trở lên làm thức ăn chăn nuôi như: Giếng đào, giếng khoan, máy bơm nhỏ di động, ống tưới PVC hoặc bằng cao su;

2. Hỗ trợ 40% giá trị công trình nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng cho 01 hồ đập nhỏ có dung tích từ 30.000 m3 đến 70.000 m3 nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả để tạo nguồn nước tưới và giữ ẩm. Số lượng hồ đập nhỏ được UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm cho các địa phương, đơn vị.

Điều 20. Nuôi trồng Thuỷ sản mặn lợ.

1. Đối với những hộ nuôi tôm Sú và tôm He chân trắng thương phẩm công nghiệp bị bệnh virus đốm trắng và bệnh Taura được hỗ trợ tối đa 50% tiền mua giống và hỗ trợ hoá chất để xử lý dịch bệnh tôm, khi chủ hộ đáp ứng các điều kiện sau:

- Khi tôm bị bệnh đã tuân thủ quy trình dập dịch của các cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh thuỷ sản;

- Kiểm dịch con giống trước khi thả, khi bị bệnh không gây thiệt hại cho cộng đồng nuôi trồng thuỷ sản trong vùng và có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Đối với tôm Sú và tôm He chân trắng bố mẹ bị dịch bệnh phải tiêu hủy được hỗ trợ 30% tiền giá giống tại thời điểm.

Điều 21. Nuôi trồng Thuỷ sản nước ngọt.

Hỗ trợ 01 lần với diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (ngoài vùng dự án quy hoạch NTTS tập trung) từ trồng lúa, trồng màu, làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha.

Điều 22. Nuôi cá lồng trên sông, hồ nước lớn.

1. Các huyện, xã thuộc khu vực III được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/lồng (loại lồng 20 m3 trở lên);

2. Các huyện, xã thuộc khu vực II được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ lồng (loại lồng 20m3 trở lên);

3. Các huyện, xã thuộc khu vực I được hỗ trợ 1,0 triệu đồng/ lồng (loại lồng 20m3 trở lên);

4. Các huyện, xã đồng bằng được hỗ trợ 0,7 triệu đồng/ lồng (loại lồng 20m3 trở lên).

Điều 23. Hỗ trợ các Trại sản xuất giống Thuỷ sản.

1. Hỗ trợ Trại sản xuất giống tôm mới phát triển để mua sắm thiết bị với mức 10 triệu đồng/1 triệu con giống, với quy mô mỗi trại không quá 10 triệu con;

2. Trại sản xuất giống cá rô phi đơn tính mới xây dựng với công suất mỗi trại từ 01 triệu con cá 21 ngày tuổi trở lên được hỗ trợ không quá 45 triệu đồng/trại;

3. Hỗ trợ 01 lần cho Trại sản xuất giống Cua mới xây dựng với quy mô 5 vạn con/trại trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng/trại;

4. Hỗ trợ 1 lần cho một Trại sản xuất giống thuỷ sản mặn lợ mới xây dựng mức 10 triệu đồng và Trại sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt mức 5 triệu đồng để đào tạo, chuyển giao công nghệ kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản.

Điều 24. Trợ giá cá giống cho các huyện miền núi.

1. Hàng năm tỉnh trích một phần ngân sách để trợ giá cá giống lên miền núi của tỉnh, cụ thể là:

- Đối với các xã miền núi khu vực III, mức trợ giá giống 70%;

- Đối với các xã miền núi khu vực II, mức trợ giá giống 60%;

- Đối với các xã miền núi khu vực I, mức trợ giá giống 50%.

2. Bên cạnh những đơn vị được giao nhiệm vụ trợ giá, trợ cước lên các huyện miền núi, những huyện có Trại giống cấp 2 đủ tiêu chuẩn được tham gia chương trình để cung ứng giống tại chỗ cho hộ nuôi để giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành con giống.

Điều 25. Hỗ trợ khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

1. Ngân sách hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình để thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản từ vùng lộng ra vùng khơi, với mức 50% tổng kinh phí, nhưng không quá 125 triệu đồng/mô hình;

2. Ngân sách hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu đánh cá hạng 5 trở lên có công suất từ 90CV trở lên;

3. Ngân sách hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu đánh cá hạng nhỏ (công suất dưới 90CV) và thuyện viên;

4. Ngân sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thời gian 12 tháng đối với hộ ngư dân đóng mới tàu khai thác hải sản vùng khơi có công suất lớn hơn 90 CV với các mức như sau:

- Hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng đối với tàu có công suất từ 90 CV- 200 CV;

- Hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng đối với tàu có công suất từ 200 CV- 300 CV;

- Hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng đối với tàu có công suất trên 300 CV.

5. Để bảo đảm thông tin trên biển, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, tỉnh hỗ trợ cho ngư dân thành lập tổ hợp tác khai thác hải sản trên biển như sau:

- Cấp 01 máy thông tin tầm xa cho một tổ hợp tác (7 tàu/tổ) gồm các loại tàu có công suất lớn hơn 90 CV trở lên; Cấp 01 máy thông tin tầm trung cho một tổ hợp tác (7 tàu/tổ) gồm các loại tàu có công suất từ 40 CV- 90 CV. Máy thông tin lắp trên tàu của tổ trưởng và phải thực hiện theo Quy chế quản lý thông tin trên biển của tỉnh;

- Trang bị máy thông tin tầm xa tại Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tại các huyện thị, các xã nghề cá trọng điểm ven biển để quản lý tàu thuyền.

6. Hỗ trợ cho mỗi lao động đi khai thác hải sản trên biển thuộc đối tượng ngư dân nghèo và gia đình chính sách một bộ phao cứu sinh.

Điều 26. Bảo vệ quỹ gen, giống gốc, phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

1. Hàng năm cấp kinh phí cho Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản để mua các giống tôm, giống cá và các loài thủy sản quý hiếm khác thả ra sông, ra biển, các hồ nước lớn có diện tích trên 50 ha;

2. Hàng năm cấp kinh phí cho Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiến bộ giống thủy sản để thay thế 10% đàn cá bố mẹ hiện có gồm kinh phí mua, vận chuyển, nuôi dưỡng và sản xuất giống quý hiếm, giống mới.

Điều 27. Chính sách phát triển kinh tế trang trại và Hợp tác xã.

1. Khi thành lập mới 01 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, diêm nghiệp đã đại hội xã viên, có phương án sản xuất kinh doanh, có giấy phép kinh doanh được UBND huyện cấp sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng để chi các khoản: Tư vấn cho sáng lập viên, hội nghị sáng lập viên, đại hội thành lập hợp tác xã, xây dựng điều lệ hợp tác xã và phương án sản xuất kinh doanh;

2. Khi xây dựng mới một hợp tác xã sản xuất chuyên cây, chuyên con (là mô hình mới) đã đại hội xã viên, có phương án sản xuất kinh doanh, có giấy phép kinh doanh được UBND huyện cấp sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng để chi các khoản: Tư vấn cho sáng lập viên, hội nghị sáng lập viên, đại hội thành lập hợp tác xã, xây dựng điều lệ hợp tác xã và phương án sản xuất kinh doanh;

3. Xây dựng mới 01 trang trại, được UBND huyện cấp giấy chứng nhận và đảm bảo những tiêu chí sau đây sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng:

- Trang trại trồng trọt:

+ Đối tượng sản xuất: Sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày.

+ Sản phẩm nông sản, thực phẩm làm hàng hoá chất lượng cao.

+ Quy mô diện tích tối thiểu 5 ha liền kề trở lên/ chủ trang trại. Quỹ đất do thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất tạo ra.

- Trang trại chăn nuôi:

+ Bò sữa từ 10 con sinh sản trở lên/ trang trại.

+ Bò sinh sản khác 15 con trở lên/ trang trại.

+ Lợn nái ngoại cấp ông bà, bố mẹ 30 con trở lên/ trang trại.

+ Lợn thịt ngoại và lai ngoại 100 con thường xuyên trở lên/ trang trại.

4. Trong quá trình xây dựng và hoạt động: Các hợp tác xã và chủ trang trại được lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án trong vùng; đồng thời được hưởng các chính sách quy định tại Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế trang trại và Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Điều 28. Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn.

Thực hiện theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Điều 29. Chính sách hỗ trợ phát triển rừng sản xuất.

Thực hiện theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 30. Chính sách hỗ trợ đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Thực hiện theo Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 31. Chính sách thuỷ lợi phí.

Thực hiện theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Trách nhiệm của các địa phương, đơn vị liên quan.

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện chính sách trợ giá giống lúa lai, ngô lai, giống lạc mới; chính sách phát triển vùng nguyên liệu chè, cao su, dứa; chính sách phát triển rừng nguyên liệu; chính sách trợ giá giống mây; chính sách phát triển nghề muối, kiên cố kênh mương loại 3; chính sách nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chính sách tưới cho cây công nghiệp dài ngày, tưới cho cây ăn quả; chính sách nuôi cá lồng trên sông, hồ nước lớn; chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển cá giống; chính sách hỗ trợ lãi suất đóng tàu xa bờ; chính sách miễn thuỷ lợi phí; chính sách phát triển kinh tế trang trại; hợp tác xã; chính sách phát triển ngành nghề nông thôn;...

2. Giám đốc các Công ty: Nông, Lâm nghiệp, Trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ, Tổng đội trưởng các Tổng đội TNXP–XDKT, Giám đốc các dự án phát triển nguyên liệu thực hiện các chính sách phát triển vùng nguyên liệu chè, cao su, dứa; chính sách phát triển rừng nguyên liệu, giống mây; chính sách tưới cho cây công nghiệp dài ngày, tưới cho cây ăn quả thuộc đơn vị mình quản lý.

3. Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An thực hiện chính sách xử lý ra hoa trái vụ cây dứa.

4. Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vật tư Bảo vệ thực vật thực hiện chính sách hỗ trợ thuốc trừ cỏ cho cây lạc.

5. Giám đốc các Công ty và các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến mây.

6. Giám đốc các Công ty: Cổ phần xây dựng dịch vụ nông nghiệp & PTNT, Cổ phần cơ giới Nông nghiệp &PTNT Nghệ An cung ứng máy cày, máy gặt, máy sấy, máy cấy, máy hái chè. Chính sách trợ giá lò sấy nông sản, máy gặt, máy cấy, máy hái chè và tập huấn kỹ thuật bảo trì và sử dụng các loại máy.

7. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tạo nguồn vốn cho dân vay theo định mức cho các hộ để mua máy cày, máy sấy, máy gặt, máy cấy và mua trâu, bò làm hàng hoá.

8. Giám đốc các Công ty có đủ điều kiện theo quy định sản xuất, cung ứng ni lon đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện chính sách hỗ trợ ni lon tủ lạc.

9. Giám đốc Trung tâm giống chăn nuôi thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi lợn ngoại; tạo giống bò; chính sách trợ giá giống gốc chăn nuôi; chính sách phát triển trâu, bò hàng hoá.

10. Chi cục Trưởng Chi cục Thú y thực hiện chính sách tiêm phòng gia súc miền núi; chính sách giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

11. Giám đốc các Công ty: Cổ phần giống cây trồng, Cổ phần vật tư nông nghiệp và các Công ty khác có đủ điều kiện theo quy định cung ứng giống lúa lai, ngô lai cho các địa phương, đơn vị.

12. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiến bộ giống thủy sản và các Trạm, Trại sản xuất cá giống thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất giống thuỷ sản; chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển cá giống cho các huyện miền núi; chính sách bảo tồn quỹ gen, giống gốc thuỷ sản.

13. Chi cục trưởng Chi cục khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản thực hiện chính sách hỗ trợ phao cứu sinh; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; chính sách đào tạo thuyền, máy trưởng, thuyền viên; chính sách xây dựng mô hình chuyển đổi khai thác thuỷ sản từ vùng lộng sang vùng khơi và sang các ngành nghề khác.

14. Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ lợi thẩm định kế hoạch sửa chữa công trình, kiên cố hoá kênh mương, tưới, tiêu, chính sách miễn thuỷ lợi phí và đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chính sách này.

15. Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổng hợp kế hoạch yêu cầu đầu tư hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt làm cơ sở thực hiện và đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách này.

Căn cứ các quy định tại Quyết định này, các địa phương, đơn vị lập kế hoạch thực hiện các chính sách gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/8 hàng năm để cùng Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp và trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 33. Trách nhiệm các Sở liên quan.

1. Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Phối hợp với Sở Tài chính để lập kế hoạch kinh phí đầu tư hỗ trợ theo Quyết định này hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham gia với Sở Tài chính thẩm định giá các loại giống cây, con, vật tư, thiết bị vv… để thực hiện chính sách;

- Tham gia với Sở Tài chính trong việc thẩm tra quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thẩm định, phê duyệt các hồ sơ thủ tục theo quy định (thiết kế kỹ thuật - dự toán các loại vật tư, thiết bị, giống cây, con các loại…);

- Tổ chức chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật và kiểm tra hồ sơ kết quả việc thực hiện chính sách trước khi thu hoạch đối với cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày, sau trồng mới đối với cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả của các địa phương báo cáo để đủ thủ tục chi tiền thực hiện chính sách;

- Hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện chính sách của các địa phương, đơn vị. Đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế và đề xuất các biện pháp chỉ đạo của năm tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh vào cuối tháng 11.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì trong việc lập kế hoạch kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản theo kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Căn cứ dự toán ngân sách đã được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT cấp ứng kịp thời kinh phí cho các địa phương, đơn vị theo đúng quy định;

- Thẩm định, phê duyệt, thông báo giá các loại giống cây, con, vật tư, thiết bị.v.v. làm căn cứ cho việc thanh quyết toán chính sách hỗ trợ;

- Thẩm tra quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 34. Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra (phúc tra) cho các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan và các Chủ đầu tư thực hiện chính sách này.

Điều 35. Điều khoản thi hành.

- Sở Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Sở Tài chính ban hành hướng dẫn liên ngành thực hiện Quyết định này;

- Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các ngành, đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2009
Ngày hiệu lực14/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản giai đoạn 2009 -2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản giai đoạn 2009 -2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Đình Chi
       Ngày ban hành04/02/2009
       Ngày hiệu lực14/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2010
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 19/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản giai đoạn 2009 -2010

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thủy sản giai đoạn 2009 -2010