Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện tinh giản biên chế Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện tinh giản biên chế Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/CT-UBND

Vinh, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2007/NĐ-CP NGÀY 08/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 7433/UBND-SNV ngày 14/11/2007 hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Các nội dung của Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn của tỉnh đã được tập huấn, phổ biến quán triệt đến các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị còn chậm và lúng túng, thực hiện thiếu đồng bộ, chưa đúng quy trình, ảnh hưởng đến tư tưởng của các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế...

Nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu các địa phương, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, còn ngại va chạm, nhất là trong việc đánh giá phân loại và yêu cầu đối tượng tinh giản biên chế...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách tinh giản biên chế, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp công lập, có trách nhiệm:

- Tiếp tục phổ biến quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

- Khẩn trương thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở cơ quan, đơn vị mình theo đúng trình tự quy định tại khoản 1, mục V của Công văn số 7433/UBND-SNV ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh, trong đó cần chú ý các nội dung: sắp xếp lại tổ chức theo hướng gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian gắn với cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở xác định cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, nghiệp vụ cho từng vị trí công việc; phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khoẻ của từng người, từ đó xác định số người bố trí ổn định lâu dài và những người trong diện tinh giản biên chế từ nay đến năm 2011.

- Chủ động xây dựng Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị phê duyệt đề án của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc).

- Lập danh sách và dự toán số tiền chi trả trợ cấp cho đối tượng tinh giản biên chế (theo biểu số 2 kèm theo Công văn số 7433/UBND-SNV) định kỳ 6 tháng một lần gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để thẩm định tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để bổ sung kinh phí. Trước mắt, để thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2008, các cơ quan, đơn vị lập danh sách và dự toán chi trả gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 20/02/2008.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho Sở Nội vụ và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án hoặc kế hoạch tinh giản biên chế, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án và thẩm định danh sách, hồ sơ các đối tượng tinh giản biên chế, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí giải quyết chế độ, chính sách thực hiện tinh giản biên chế; phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính theo quy định.

4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổ chức thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các nội dung, quy trình quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện tinh giản biên chế Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện tinh giản biên chế Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýPhan Đình Trạc
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực30/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện tinh giản biên chế Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2008/CT-UBND thực hiện tinh giản biên chế Nghệ An