Chỉ thị 18/2008/CT-UBND

Chỉ thị 18/2008/CT-UBND về triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân do Tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 18/2008/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2008/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/CT-UBND

Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ngày 15 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Luật thuế Thu nhập cá nhân có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, đặt ra yêu cầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gi, phối hợp chặt chẽ của các Sở, Cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu trên và để triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân đạt được kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh và các thị xã (sau đây gọi tắt là huyện) thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

I. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân:

1. Trong tháng 8 năm 2008, giao cho Cục Thuế Nghệ An chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Thuế làm Phó Trưởng ban Thường trực, Lãnh đạo Sở Tài chính là Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên là lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo tỉnh có Tổ Thường trực giúp việc đặt tại Cục Thuế Nghệ An, Tổ Thường trực do một Phó Cục trưởng Cục Thuế làm tổ trưởng, các thành viên tham gia là đại diện các đơn vị thuộc Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm:

a) Căn cứ chương trình, kế hoạch, tiến độ và biện pháp của Ban Chỉ đạo Trung ương để cụ thể hoá nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Cơ quan và các huyện thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra.

c) Hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các Sở, ban, ngành và các huyện, phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân.

d) Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân nghiêm túc, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

e) Vào cuối tháng và cuối quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện ở tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

f) Trong năm 2008, tập trung chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký thuế cho tất cả các cá nhân có thu nhập diện chịu thuế và tổ chức, các nhân chi trả thu nhập trên địa bàn.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện trong tháng 8 năm 2008 quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân tại các huyện (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) do một đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo địa phương gồm: lãnh đạo Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban, ngành liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn.

a) Ban Chỉ đạo huyện chịu trách nhiệm: Tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng ở huyện chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và yêu cầu đã đề ra.

b) Căn cứ chương trình, kế hoạch, tiến độ và biện pháp của Ban Chỉ đạo tỉnh cụ thể hoá nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân ở huyện, thành phố, thị xã.

c) Vào cuối tháng và cuối quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện ở huyện báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

II. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế Thu nhập cá nhân:

1. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan, các huyện và các cơ quan Báo, Đài tổ chức tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật, các văn bản hướng dẫn và thủ tục hành chính về thuế Thu nhập cá nhân đến tất cả các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện; Chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn về thuế.

2. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp Luật thuế Thu nhập cá nhân trong phạm vi đơn vị mình.

3. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh và truyền hình các huyện (thành, thị) dành thời lượng thoả đáng để tuyên truyền, phổ biến về Luật thuế Thu nhập cá nhân. Các cơ quan Báo chí dành chuyên mục riêng để phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền về thuế Thu nhập cá nhân.

III. Trách nhiệm của các Sở, Cơ quan, ban, ngành và các huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân.

1. Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế. Trước mắt, triển khai ngay một số công việc sau:

a) Chỉ đạo các Phòng ở Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức việc đăng ký thuế đến tất cả các đối tượng có thu nhập thuộc diện chịu thuế và đơn vị chi trả thu nhập. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 phải hoàn thành việc đăng ký thuế cho các đối tượng này.

b) Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan chi trả thu nhập trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế và hướng dẫn, giải đáp pháp luật, thủ tục hành chính về thuế Thu nhập cá nhân.

c) Xây dựng quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan Thuế với các cơ quan quản lý nhà đất, quản lý lao động, xuất nhập cảnh, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế.

d) Tổ chức tập huấn, học tập pháp luật, thủ tục hành chính thuế Thu nhập cá nhân cho cán bộ, công chức thuế, các tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế để các tổ chức, cá nhân biết.

đ) Kiện toàn bộ phận chuyên trách quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế; tăng cường bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt tham gia quản lý thuế Thu nhập cá nhân.

e) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An đề ra các biện pháp tăng cường quản lý các hoạt động về đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán nhằm quản lý chặt chẽ thu nhập từ các hoạt động này.

2. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Đề án quản lý thanh toán, phát triển mạnh các hình thức thanh toán qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng, tiến tới không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc “Phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam”.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất các biện pháp cải tiến các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật, dịch vụ kiểm toán, kế toán, dịch vụ thuế nhằm phát triển rộng rãi dịch vụ này và để tăng cường hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế đúng quy định.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương để kiểm soát việc chi trả tiền lương, tiền công thực tế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan căn cứ hướng dẫn của Trung ương để triển khai việc xác định các mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với lao động trong các ngành, nghề để làm căn cứ xác định các khoản thu nhập được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn việc xác định người phụ thuộc không có khả năng lao động để làm cơ sở khi tính giảm trừ gia cảnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng quản lý Xây dựng và Đô thị tăng cường quản lý hoạt động đăng ký, chuyển nhượng bất động sản, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đồng thời phối hợp với cơ quan Thuế quản lý chặt chẽ giá cả và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

6. Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các cá nhân thực tế có kinh doanh (bao gồm cả các cá nhân hành nghề độc lập) nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành xác nhận các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế ban hành để làm căn cứ xét giảm thuế thu nhập cá nhân; Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác nhận đối tượng bị tàn tật, không có khả năng lao động làm căn cứ tính giảm trừ gia cảnh.

8. Công an tỉnh phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành pháp luật thuế Thu nhập cá nhân.

9. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế Thu nhập cá nhân và pháp luật Quản lý thuế.

10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Luật thuế Thu nhập cá nhân, chống thất thu ngân sách.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Luật thuế TNCN của tỉnh và các Ban Chỉ đạo thực hiện Luật thuế TNCN các huyện (thành, thị) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2008/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/2008/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành12/08/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 18/2008/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2008/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân Nghệ An