Chỉ thị 04/2011/CT-UBND

Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về tập trung triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chỉ thị 04/2011/CT-UBND triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2011/CT-UBND triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2011/CT-UBND

Bình Thạnh, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 - 2015), cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đặc biệt đối với quận là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập quận Bình Thạnh (tháng 6/1976 - tháng 6/2011);

Để thống nhất trong việc chỉ đạo và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhằm đạt kết quả cao nhất trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại quận Bình Thạnh, góp phần tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng - ban, đơn vị thuộc quận và các Chủ tịch UBND phường nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Mục tiêu chủ yếu năm 2011 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị; bảo đảm tốt an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí - thực hành tiết kiệm; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Triển khai thực hiện đạt kết quả kế hoạch

“Năm thanh niên” và “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”. Tập trung triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình hành động số 04-Ctr/QU ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Quận ủy quận Bình Thạnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (2010 - 2015) và thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập quận Bình Thạnh.

2. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức về mục tiêu, yêu cầu, nội dung trọng tâm và những giải pháp theo Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2011 của UBND quận và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2011. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong năm 2011.

3. Đối với các dự án đầu tư nhất là các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X, phải thực thi ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát. Chủ động bố trí vốn, ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm liên quan đến dự án chống ngập, giáo dục và đào tạo, và một số lĩnh vực xã hội. Đối với danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 chỉ đưa vào danh mục dự án mang tính cấp bách và có tính khả thi cao, tránh đầu tư dàn trải… Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và có tính chất ngân sách để thực hiện điều hòa vốn, tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh các chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp, cải tạo và xây dựng mới chung cư sắp sập, xuống cấp.

4. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bình ổn giá trong năm 2011 (nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Mão) và phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp chặt chẽ với chương trình “Quốc gia phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trong nhân dân; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm; phải thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động trong nhân dân về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự tại công sở và nơi công cộng; tạo sự chuyển biến cơ bản về vệ sinh môi trường. Duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Phấn đấu đạt mục tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ ba.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của UBND quận về thực hiện chủ đề Năm thanh niên 2011 theo Công văn số 37-CV/QU ngày 17 tháng 01 năm 2011 về thực hiện thông báo kết luận số 380- TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về năm Thanh niên 2011 và chủ đề năm “Năm 2011 - Năm Vì trẻ em”. Cần có biện pháp, giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức, nhân dân về trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để trẻ em được rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách có công, hộ dân nghèo… quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn quận.

6. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, tăng cường đối thoại với người dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thi hành công vụ. Tiếp tục củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực cho những khâu trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

- Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các phòng, ban, đơn vị, các UBND phường; phấn đấu 60% các thủ tục hành chính theo

Đề án 30 được áp dụng quy trình ISO 9001, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đạt từ 80% trở lên; đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước từ quận đến phường.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận; hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương). Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống tội phạm trong tình hình mới; phấn đấu xây dựng 01 phường không có tội phạm và ma túy; mỗi phường xây dựng 01 khu phố an toàn không có tội phạm ẩn náu và hoạt động; 80% tổ dân phố khá về an ninh trật tự. Hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5 - 10% so với năm 2010 và triển khai các biện pháp, giải pháp xử lý kiên quyết hành vi tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn quận. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2011 ở cả 2 cấp (quận, phường).

8. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương với nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, đặc biệt là kỷ niệm 35 năm thành lập quận Bình Thạnh (tháng 06/1976 - tháng 06/2011).

9. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng - ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Quận năm 2011. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Quận năm 2011, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, đơn vị; những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng phải kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót.

- Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu cho UBND quận cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 thành Chương trình làm việc cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân quận; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí lịch để Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem xét, thông qua các đề án và ban hành các kế hoạch thực hiện.

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và các Chủ tịch UBND phường chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với các phòng, ban, các Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị trực thuộc Quận để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2011, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2011
Ngày hiệu lực18/02/2011
Ngày công báo03/03/2011
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2011/CT-UBND triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2011/CT-UBND triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành11/02/2011
        Ngày hiệu lực18/02/2011
        Ngày công báo03/03/2011
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2011/CT-UBND triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2011/CT-UBND triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội