Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-TP ngày 03 tháng 7 năm 2012 về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 47 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành (theo Danh mục đính kèm) hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quận, các Chủ tịch UBND phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH BAN HÀNH

(Từ năm 1993 đến năm 2011)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

NĂM 1993

QUYẾT ĐỊNH

1

35/QĐ-UBND

11/3/1993

Thành lập Đoàn công tác khảo sát điều tra và đề xuất chính sách giải toả nhà đất trên kênh rạch Thị Nghè trong phạm vi địa bàn quận.

Đã thực hiện xong

2

40/QĐ-UBND

19/3/1993

Thành lập BCĐ giải tỏa lòng lề đường trên địa bàn quận.

Nhân sự không còn phù hợp

3

97/QĐ-UBND

03/5/1993

Thành lập BCĐ chương trình di chuyển nhà trên và ven kênh rạch quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

4

176/QĐ-UBND

09/8/1993

Thành lập BQL các công trình xây dựng phục vụ việc giải toả nhà trên kênh rạch Thị Nghè.

Đã thực hiện xong

5

283/QĐ-UBND

14/12/1993

Chính sách đền bù trong điều chỉnh và di chuyển nhà ở, hoa màu của nhân dân tại QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh để nối dài đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26.

Đã thực hiện xong

6

304/QĐ-UBND

24/12/1993

Quy định chính sách đền bù của nhân dân tại QL 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh để nối dài Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

NĂM 1994

QUYẾT ĐỊNH

7

45/QĐ-UBND

02/3/1994

Quy định về đơn giá đền bù trợ cấp, điều chỉnh di chuyển các loại nhà nằm trong khu qui hoạch xây dựng nút giao thông Hàng Xanh, Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

8

328/QĐ-UBND

12/12/1994

Quy định về đơn giá đền bù trợ cấp, điều chỉnh di chuyển các loại nhà nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng mở rộng đường ĐBL, phường 12 và 24 quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

NĂM 1995

QUYẾT ĐỊNH

9

74/QĐ-UBND

11/02/1995

Quy định về đơn giá đền bù trợ cấp, điều chỉnh di chuyển các nhà nằm trong khu xây dựng đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

NĂM 1996

QUYẾT ĐỊNH

10

661/QĐ-UBND

1996

Bản qui định đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng hai chung cư Ngô Tất Tố và Phạm Viết Chánh phường 19, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

NĂM 1997

QUYẾT ĐỊNH

11

05/QĐ-UBND

18/6/1997

Về việc chuyển công tác đăng ký hộ tịch từ Ủy ban nhân dân quận về các Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

12

293/QĐ-UBND

07/3/1997

Về việc thành lập BCĐ và tổ công tác giúp việc điều chỉnh di chuyển nhà ở dân cư, các cơ quan, đơn vị và đền bù đất đai hoa màu, nhà cửa để xây dựng khu chung cư Ngô Tất Tố và Phạm Viết Chánh phường 19, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

13

1555/QĐ-UBND

03/10/1997

Về việc thành lập BCĐ và tổ công tác giúp việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở, dân cư và các công trình kỹ thuật nằm trong qui hoạch xây dựng cầu Bùi Hữu Nghĩa, quận 1 và quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

14

1556/QĐ-UBND

03/10/1997

Về việc thành lập BCĐ và tổ công tác giúp việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở và các công trình kỹ thuật nằm trong qui hoạch nâng cấp, mở rộng đường Điện Biên Phủ (Từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng, quận 1 đến chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh).

Đã thực hiện xong

15

1595/QĐ-UBND

13/10/1997

Về việc thành lập BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc thực hiện đề án xây dựng hệ thống thông tin trên mạng máy tính phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2005.

NĂM 2000

CHỈ THỊ

16

54/CT-UBND

31/8/2000

Về việc tăng cường quản lý xây dựng tại khu dân cư của CBCNV Công ty Thủy lợi 46 thuộc phường 13, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

QUYẾT ĐỊNH

17

18/QĐ-UBND

07/01/2000

Về việc thành lập Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh và di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật nằm trong quy hoạch của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư chương trình OKX, phường 22, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

18

1128/QĐ-UBND

10/7/2000

Về việc thành lập Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, cơ quan, đơn vị, vật kiến trúc và đền bù trợ cấp thiệt hại, tái định cư trong dự án đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

19

1404/QĐ-UBND

18/8/2000

Về việc thành lập Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật nằm trong quy hoạch xây dựng trạm bơm có thiết bị lược rác tại phường 19, quận Bình Thạnh thuộc dự án thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã thực hiện xong

NĂM 2002

QUYẾT ĐỊNH

20

3165/QĐ-UBND

19/7/2002

Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án KCN Bình Hòa quận Bình Thạnh.

Đã giải thể bởi Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố.

21

3371/QĐ-UBND

06/8/2002

Về việc thành lập Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng chung cư tại phường 2, quận Bình Thạnh.

Đã thực hiện xong

22

3917/QĐ-UBND

13/9/2002

Về việc ban hành trình tự thực hiện đền bù hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án trong khu dân cư công nghiệp Bình Hòa.

Đã thực hiện xong

23

4332/QĐ-UBND

11/10/2002

Về việc thành lập Ban an toàn giao thông quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyêt định số 2565/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011.

24

4338/QĐ-UBND

14/10/2002

Về việc thành lập Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh.

Đã bị bải bỏ bởi Quyết định số 5842/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008.

25

4481/QĐ-UBND

22/10/2002

Về việc thành lập Hội đồng bán hóa giá tài sản tịch thu sung công quĩ nhà nước quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định 5366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011.

NĂM 2003

QUYẾT ĐỊNH

26

951/QĐ-UBND

24/3/2003

Thành lập tổ xây dựng đề án quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thạnh đến năm 2010.

Đã thực hiện xong

27

3568/QĐ-UBND

10/9/2003

Thành lập Ban quản lý Dự án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009.

NĂM 2004

QUYẾT ĐỊNH

28

357/QĐ
-UBND

09/02/2004

Thành lập Ban vận động “Vì người nghèo quận Bình Thạnh”.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010; Quyết định số 9611/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011.

29

5430/2004/QĐ
-UBND

01/12/2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 5128/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008.

NĂM 2005

QUYẾT ĐỊNH

30

1212/QĐ-UBND

29/3/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012.

31

1216/QĐ-UBND

29/2/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 5842/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008

32

1218/QĐ-UBND

29/3/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt của Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010.

33

1228/QĐ-UBND

29/3/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011.

34

1230/QĐ-UBND

29/3/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011.

35

2770/QĐ-UBND

22/6/2005

Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại quận Bình Thạnh giai đoạn 2005 - 2010.

Đã thực hiện xong

36

3424/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010.

37

3658/2005/QĐ-UBND

19/8/2005

Về việc công nhận Ban đại diện hưu trí quận Bình Thạnh.

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 7289/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010; Quyết định số 11137/QĐ- UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011.

38

3792/2005/QĐ-UBND

16/12/2005

Về việc công nhận Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh quận Bình Thạnh.

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 5939/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010.

NĂM 2007

CHỈ THỊ

40

04/2007/CT-UBND

06/6/2007

Về việc xây dựng lực lượng dân quân phòng không, dân quân cơ động, dân quân thường trực trên địa bàn quận Bình Thạnh (từ năm 2006 đến năm 2010).

Đã thực hiện xong

41

15/2007/QĐ-UBND

31/7/2007

Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

NĂM 2011

CHỈ THỊ

 

01/2011/CT-UBND

 

 

Không có, do văn thư ghi nhầm

42

02/2011/CT-UBND

08/02/2011

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian

43

03/2011/CT-UBND

08/02/2011

Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian

44

04/2011/CT-UBND

11/02/2011

Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

45

05/2011/CT-UBND

14/02/2011

Chỉ thị về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

46

06/2011/CT-UBND

19/8/2011

Về tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống tụ tập đông người biểu tình, phá rối an ninh, trật tự, kết hợp diễn tập chiến đấu trị an cho cụm phường liên hoàn trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực về thời gian

QUYẾT ĐỊNH

47

01/2011/QĐ-UBND

11/02/2011

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2012
Ngày hiệu lực24/07/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Thu Hà
       Ngày ban hành17/07/2012
       Ngày hiệu lực24/07/2012
       Ngày công báo15/08/2012
       Số công báoSố 43
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 17/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực