Chỉ thị 04/CT-BCT

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-BCT tăng cường công tác quản lý nhà nước chấp hành quy định pháp luật về thủy điện 2017


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 04/CT-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỦY ĐIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Và Công điện hỏa tốc số 391/CĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa các tỉnh Tây Nguyên. Để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình thủy điện, đảm bảo việc phát điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu:

1. Tổng cục Năng lượng

a) Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch thủy điện, kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thuỷ điện không hiệu quả, không đảm bảo an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân, đặc biệt khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

b) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, vận hành công trình thủy điện thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công Thương trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

c) Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; rà soát quy trình vận hành đơn hồ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc thù hồ chứa và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện hạ du, đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt/giảm/làm chậm lũ trong mùa lũ.

d) Chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), Văn phòng Bộ xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về vai trò, chức năng của thuỷ điện; nội dung quy trình vận hành hồ chứa; công tác phòng, chống lụt bão của thuỷ điện.

đ) Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chủ hồ vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa rà soát các quy trình vận hành liên hồ chứa, báo cáo kết quả và đề xuất Lãnh đạo Bộ có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

g) Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy điện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng của địa phương trong việc quản lý chất lượng công trình, thẩm định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì và phối hợp với Tổng cục Năng lượng (TCNL), Cục ATMT và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình thủy điện.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về quan trắc khí tượng, thủy văn phục vụ công tác vận hành hồ chứa.

3. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

a) Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập, báo cáo kết quả và đề xuất Lãnh đạo Bộ có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương.

c) Chủ trì phối hợp với TCNL, Cục Điều tiết điện lực (Cục ĐTĐL) và các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn công tác chỉ huy điều hành hồ chứa và quản lý an toàn đập.

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý an toàn đập theo thẩm quyền.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đập xây dựng các phương án: Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, Bảo vệ đập và Phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập phù hợp với đặc thù công trình, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Cục Điều tiết Điện lực

a) Kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Kiểm tra duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực đối với chủ đầu tư công trình thủy điện, có hình thức xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không thực hiện việc trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng; không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, vận hành an toàn hồ chứa và đập thủy điện.

c) Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo dòng chảy tối thiểu và điều tiết cấp nước hạ du của các hồ chứa thủy điện theo quy định; Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các Đơn vị phát điện lập kế hoạch vận hành, huy động các nhà máy thủy điện phù hợp với yêu cầu cấp nước hạ du và đảm bảo an ninh cung cấp điện.

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để các hồ chứa thủy điện tham gia hiệu quả vào việc cắt/giảm/làm chậm lũ cho vùng hạ du.

5. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, chất lượng công trình, vận hành hồ chứa thủy điện theo thẩm quyền. Trong đó, cần bố trí nhân lực có chuyên môn, năng lực phù hợp để giải quyết các công việc liên quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tại địa phương, các chuyên gia, cơ quan tư vấn chuyên ngành có năng lực phù hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định các quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế công trình, quy trình vận hành hồ chứa và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án thủy điện.

b) Phổ biến, hướng dẫn các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng, đầy đủ quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện.

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý/đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện.

d) Chủ động tham mưu, đề xuất UBND và các cơ quan chức năng của tỉnh:

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện thuộc phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan.

- Bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực làm công tác quản lý nhà nước về thủy điện tại Sở.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của tỉnh tham gia xem xét về quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế công trình, quy trình vận hành hồ chứa và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án thủy điện theo yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Mục 6 Chỉ thị này.

6. Các chủ đập thủy điện

a) Thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện, tập trung vào những nội dung sau:

- Vận hành hồ chứa đúng quy trình liên hồ, đơn hồ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy trình này cho phù hợp với đặc thù công trình, quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và thực tế từng hồ.

- Thực hiện việc lắp đặt thiết bị và tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng, thủy văn lưu vực hồ chứa để chủ động trong công tác vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình, cho vùng hạ du và phát điện hiệu quả.

- Xây dựng/bổ sung các phương án: Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, Bảo vệ đập và Phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập phù hợp với thực tế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và tổ chức diễn tập, thực hiện theo đúng phương án được duyệt.

b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, các chủ hồ có liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt là vận hành xả lũ.

c) Chủ động phối hợp với địa phương trong việc rà soát hành lang thoát lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản cho vùng hạ du.

d) Chủ động tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

đ) Thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

7. Tổ chức thực hiện

a) Các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo Chương trình thực hiện đính kèm Chỉ thị này.

b) TCNL có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Công Thương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 391/CĐ-TTg trình Bộ trưởng trước ngày 23 tháng 6 năm 2017.

c) Cục ATMT là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- TCNL;
- ĐTĐL;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công trình thủy điện;
- Các chủ đập thủy điện;
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 


CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

(Kèm theo Chỉ thị số: 04/CT-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Kết quả/sản phẩm

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện/thời hạn hoàn thành

Nơi nhận kết quả nhiệm vụ

 

Chủ trì

Phối hợp

 

1

Rà soát quy hoạch thủy điện

Báo cáo kết quả rà soát

TCNL

UBND các tỉnh

- Trước 23/6/2017 đối với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

- Tháng 12/2018 đối với các tỉnh còn lại

Bộ Công Thương

 

2

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy điện

Báo cáo kết rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung

TCNL

- ATMT

- ĐTĐL

Tháng 5/2017

Bộ Công Thương

 

3

Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện

Văn bản chỉ đạo các chủ hồ

TCNL

- ATMT

- SCT

Tháng 4/2017

- ATMT

- SCT

- Chủ đập

 

-

-

Báo cáo kết quả thực hiện của các chủ hồ

Tháng 5 hàng năm

Bộ Công Thương

 

4

Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về vai trò của công trình thủy điện

Chương trình, nội dung thực hiện

TCNL

- ATMT

- VPBỘ

Tháng 4/2017

Bộ Công Thương

Triển khai thực hiện

Hàng năm

5

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát quy trình vận hành liên hồ chứa

Báo cáo kết quả rà soát

TCNL

- Bộ TN&MT

- ATMT

- Chủ hồ

Tháng 12/2017

Bộ Công Thương

6

Chỉ đạo chủ hồ thủy điện rà soát, hiệu chỉnh quy trình vận hành đơn hồ và tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

 

TCNL

- ATMT

- ĐTĐL

- UBND

- SCT

- Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Trước 8/2017

- Khu vực còn lại: Tháng 12/2018

Bộ Công Thương

7

Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy điện

Báo cáo kết quả thực hiện

TCNL

SCT

Tháng 5 hàng năm

Bộ Công Thương

8

Xây dựng, hoàn thiện các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về đập thủy điện

Tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành

KHCN

- ATMT

- TCNL

Tháng 12/2018

Bộ Công Thương

9

Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, hoàn thiện các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về quan trắc khí tượng thủy văn lưu vực hồ chứa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành

KHCN

- ATMT

- TCNL

Tháng 12/2018

Bộ Công Thương

10

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung

ATMT

- Bộ NN&PTNT

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT

- TCNL

Tháng 5/2017

Bộ Công Thương

11

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập thủy điện thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BCT

ATMT

- TCNL

- ĐTĐL

Tháng 12/2017

Bộ Công Thương

12

Hướng dẫn công tác chỉ huy điều hành hồ chứa và quản lý an toàn đập

Văn bản hướng dẫn

ATMT

- TCNL

- ĐTĐL

- Bộ TN&MT

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT

Tháng 12/2017

Bộ Công Thương

13

Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập

Báo cáo kết quả thực hiện (từ năm 2017 - 2018 mỗi năm tổ chức từ 01 đến 02 hội nghị)

ATMT

- TCNL

- ĐTĐL

Hàng năm

Bộ Công Thương

14

Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi vi phạm về quản lý an toàn đập

Báo cáo kết quả thực hiện (từ năm 2017 - 2018 mỗi năm kiểm tra, thanh tra khoảng 15 đơn vị)

ATMT

- TCNL

- ĐTĐL

- SCT

Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra

Bộ Công Thương

15

Hướng dẫn, kiểm tra các chủ đập xây dựng các phương án PCLB bảo đảm an toàn đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập

Văn bản hướng dẫn

ATMT

- TCNL

- UBND

- Phương án PCLB bảo đảm an toàn đập: Trước mùa lũ 2017.

- Phương án PCLL vùng hạ du đập: Tháng 6/2018

- Các chủ đập

- SCT

16

Kiểm tra, đôn đốc việc trồng rừng thay thế; duy trì dòng chảy tối thiểu

Văn bản chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện tại một số đơn vị

ĐTĐL

SCT

Văn bản chỉ đạo: 4/2017

- SCT

- Các chủ đập

 

Báo cáo kết quả kiểm tra: Khu vực Tây Nguyên trước 20/6/2017, các khu vực còn lại tháng 12/2017

TCNL

17

Kiểm tra duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực và xử lý đối với chủ đầu tư không thực hiện việc trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng; không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, vận hành an toàn hồ chứa và đập thủy điện.

Báo cáo kết quả rà soát

ĐTĐL

- SCT

- TCNL

- ATMT

- Khu vực Tây Nguyên: Trước 20/6/2017

- Khu vực còn lại: Tháng 12/2017

TCNL

19

Xây dựng cơ chế, chính sách để các hồ chứa thủy điện tham gia hiệu quả vào việc cắt/giảm/làm chậm lũ cho hạ du

Thông tư

ĐTĐL

- TCNL

- ATMT

- SCT

Tháng 12/2017

Bộ Công Thương

 

20

Phổ biến, hướng dẫn các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập

Báo cáo kết quả thực hiện

SCT

- TCNL

- ATMT

Hàng năm

- TCNL

- ATMT

 

21

Kiểm tra, thanh tra, xử lý chủ đập không thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa quản lý an toàn đập

Báo cáo kết quả thực hiện

SCT

-

Tháng 12 hàng năm

- TCNL

- ATMT

 

22

Tham mưu, đề xuất UBND và các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện thuộc phạm vi trách nhiệm

Báo cáo kết quả thực hiện

SCT

-

Tháng 12 hàng năm

- TCNL

- ATMT

 

23

Đôn đốc các chủ đập thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Mục 6 Chỉ thị

Báo cáo kết quả thực hiện

SCT

-

Tháng 12 hàng năm

- TCNL

- ATMT

 

24

Vận hành hồ đúng quy trình được duyệt

 

Chủ đập

- Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn địa phương

- Các chủ hồ có liên quan

Hàng năm

- TCNL

- ATMT

 

25

Rà soát quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình này

Báo cáo kết quả thực hiện

Các chủ đập

-

Trước 15/6/2017

- TCNL

- ATMT

- SCT

26

Lắp đặt thiết bị, thực hiện quan trắc, thu thập thông tin KTVT phục vụ vận hành hồ chứa

Báo cáo kết quả thực hiện

Các chủ đập

-

Tháng 12/2017

- SCT

- TCNL

27

Xây dựng/bổ sung các phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập

Phương án được duyệt

Các chủ đập

-

Trước mùa lũ khu vực hồ chứa

- ATMT

- UBND

28

Rà soát hành lang thoát lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn cho vùng hạ du

Báo cáo kết quả rà soát

Các chủ đập

Các địa phương vùng hạ du

Trước mùa lũ 2017 khu vực hồ chứa

- ATMT

- TCNL

- UBND

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN

29

Trồng rừng thay thế

Báo cáo kết quả thực hiện

Các chủ đập

-

15/6/2017

SCT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2017
Ngày hiệu lực07/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-BCT

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-BCT tăng cường công tác quản lý nhà nước chấp hành quy định pháp luật về thủy điện 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 04/CT-BCT tăng cường công tác quản lý nhà nước chấp hành quy định pháp luật về thủy điện 2017
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/CT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Tuấn Anh
       Ngày ban hành07/04/2017
       Ngày hiệu lực07/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-BCT tăng cường công tác quản lý nhà nước chấp hành quy định pháp luật về thủy điện 2017

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-BCT tăng cường công tác quản lý nhà nước chấp hành quy định pháp luật về thủy điện 2017

          • 07/04/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/04/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực