Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2013 tăng cường biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VÀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013 CƠ BẢN HOÀN THÀNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Để đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận) trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII (đạt trên 85% diện tích cần cấp). Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận; Văn bản ngày 28 tháng 3 năm 2013 Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các giải pháp trọng tâm để cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận trong năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường việc cấp giấy chứng nhận như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện, thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 28 tháng 4 năm 2013.

- Tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ số lượng các thửa đất trên từng tờ bản đồ trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn, trong đó: các thửa đất đã cấp giấy chứng nhận, diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận, các thửa đất tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận; phân loại đối tượng sử dụng, loại đất, nguồn gốc sử dụng đất để có phương án xử lý đối với từng loại đất và đối tượng sử dụng đất. Đối với các khu đất chưa có bản đồ giải thửa thì thống kê tại thực địa các thửa đất, tổng hợp diện tích các loại đất (trên cơ sở khoanh vẽ). Báo cáo kết quả rà soát thống kê các thửa đất, diện tích đã cấp giấy chứng nhận và chưa cấp giấy chứng nhận về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 5 năm 2013.

- Căn cứ kết quả rà soát việc cấp giấy chứng nhận, xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Chủ động bố trí các nguồn lực để tập trung hoàn chỉnh hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận lần đầu.

- Tập trung triển khai cấp giấy chứng nhận đồng loạt; đồng thời chấn chỉnh tình trạng cán bộ gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và chỉ muốn giải quyết riêng lẻ từng trường hợp mà không muốn triển khai đồng loạt, xử lý nghiêm các vi phạm.

- Giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện từng quý trong năm 2013. Tổng hợp báo cáo kết quả giao chỉ tiêu kế hoạch và tiến độ thực hiện trong từng quý về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng thu số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đăng ký đất đai, chỉnh lý biến động và hồ sơ địa chính thường xuyên.

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận, kịp thời sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định.

- Tập trung kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đảm bảo đủ về nhân lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác.

- Tập trung giải quyết vướng mắc, hoàn chỉnh hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận trước đối với diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận đối với các loại đất: Đất sản xuất nông nghiệp, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất do các tổ chức quản lý.

- Căn cứ Công văn số 178/UBND-ĐĐ ngày 08 tháng 3 năm 2012, Công văn số 1065/UBND-NNTN ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết luận của cơ quan Thanh tra về tình hình quản lý sử dụng đất các nông, lâm trường (trước đây), hướng dẫn số 209/HD-STNMT ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tập trung giải quyết các vướng mắc về đất, đặc biệt đối với diện tích đất trả ra do các Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi từ các nông trường trước đây và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý (gọi chung là các nông, lâm trường). Trên cơ sở các loại hồ sơ tài liệu, bản đồ hiện có, chủ trì phối hợp với các nông, lâm trường, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có đất nông, lâm trường trên địa bàn thực hiện xác định ranh giới, diện tích đất trả ra sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chuyển đổi nông, lâm trường; lập hồ sơ thu hồi, đề xuất phương án giải quyết và thực hiện cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất trả ra cho các đối tượng sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy xây dựng phương án giải quyết trước đối với diện tích đất do các nông, lâm trường quản lý nằm trên địa bàn các thị trấn. Thời gian xử lý, giải quyết đất các nông, lâm trường xong trước tháng 6 năm 2013.

- Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn (đang triển khai thực hiện dự án đo đạc địa chính) và Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc (đang thực hiện dự án cơ sở dữ liệu huyện điểm) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã căn cứ kết quả đo đạc địa chính, tập trung thực hiện trước việc lập hoàn chỉnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới) cho các đối tượng đang sử dụng diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1219/UBND-ĐĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 về việc xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tập trung rà soát đối với các khu đất còn tồn đọng, giải quyết các vướng mắc để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

- Định kỳ ngày 23 hằng tháng, ngày 23 tháng cuối hằng quý, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận (chi tiết đến thửa đất tại từng xã) về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổng hợp các thửa đất có nhu cầu cần cấp giấy chứng nhận trên địa bàn các huyện, thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 08 tháng 5 năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trước ngày 08 tháng 5 năm 2013.

- Tổng hợp, đề xuất hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách, nguồn gốc sử dụng đất, đất có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật xây dựng, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận.

- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chấn chỉnh và loại bỏ các thủ tục hành chính trái quy định để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với Ủy ban nhân dân cấp xã và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trong công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh; Thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ trong công tác cấp giấy chứng nhận.

- Đôn đốc và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn xử lý đối với đất nông, lâm trường, các dự án đo đạc địa chính, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu huyện điểm để tập trung cấp giấy chứng nhận đối với diện tích chưa được cấp lần đầu.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức trong đó tập trung giải quyết đối với các tổ chức sử dụng diện tích đất lớn, các nhóm tổ chức có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận thấp, như: Đất an ninh, quốc phòng, đất cơ sở giáo dục, đất cơ sở y tế, đất do các tổ chức hành chính sự nghiệp quản lý sử dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu huyện Tân Lạc đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, làm mô hình điểm trong quản lý đất đai hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai của các ngành lĩnh vực và giao dịch của người sử dụng đất. Thực hiện tổng kết đánh giá kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm làm cơ sở để triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả cấp giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các nông, lâm trường, Ban quản lý dự án rừng phòng hộ Sông Đà, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đất của các nông, lâm trường, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện xác định ranh giới mốc giới, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao lại đất cho các địa phương quản lý; lập hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất các Công ty, Ban quản lý dự án giữ lại quản lý theo quy định.

4. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát trình độ cán bộ địa chính cơ sở, số lượng cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án kiện toàn, bổ sung nhân lực hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để đảm bảo đủ nhân lực để thực hiện đăng ký, chỉnh lý biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật theo dõi kết quả triển khai, thực hiện cấp giấy chứng nhận của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để đánh giá kết quả thi đua khen thưởng năm 2013 (kết quả cấp giấy chứng nhận trong năm 2013 của các địa phương, đơn vị được coi là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua khen thưởng năm 2013).

5. Sở Tài chính

- Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch cấp giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho từng huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện cấp giấy chứng nhận.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí đo đạc, đăng ký, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận. Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kinh phí để tổ chức triển khai việc cấp giấy chứng nhận kịp thời, đảm bảo tiến độ.

6. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đất đai đối với diện tích được Nhà nước giao, thuê sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận theo quy định.

7. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng đất thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc đăng ký đất đai; phản ánh đầy đủ kịp thời tình hình tổ chức triển khai và kết quả cấp giấy chứng nhận tại các địa phương trong tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2013
Ngày hiệu lực17/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2013 tăng cường biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2013 tăng cường biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành17/04/2013
        Ngày hiệu lực17/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2013 tăng cường biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2013 tăng cường biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hòa Bình

           • 17/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực