Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG

Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, giúp cho việc quản lý, trao đổi văn bản điện tử tạo môi trường làm việc hiện đại, nâng cao hiệu quả công việc, bảo đảm an toàn giao dịch điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt việc ký chữ ký số, chứng thư số gắn liền với sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) để xử lý, trao đổi văn bản điện tử theo đúng quy định, việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Để tăng cường sử dụng Chữ ký số, Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng cường sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp với những nội dung, cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan:

- Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo đúng Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông được ban hành tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (những cơ quan, đơn vị có sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice), bảo đảm 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử được ký chữ số của cá nhân lãnh đạo và chứng thư số của cơ quan, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông.

- Trong trường hợp gửi văn bản đến các các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước ngoài tỉnh phải gửi cả bản điện tử được ký số nếu bên nhận đã khai báo mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đến 30/10/2019, chỉ gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy đến các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử.

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; tiến hành thủ tục thu hồi đối chữ ký số của cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, chuyển vị trí công tác sang khối Đảng - đoàn thể, thôi việc, không được bổ nhiệm lại chức vụ; thu hồi chứng thư số đối với cơ quan, tổ chức đã được sáp nhập vào đơn vị khác.

- Rà soát, xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, đối với những cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng khẩn trương đăng ký gửi Sở Thông tin và Truyền thông cấp chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm thống kê việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số gắn liền trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) và hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống một cửa điện tử - Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh trong các cơ quan nhà nước tỉnh báo cáo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chữ ký số, chứng thư số trên thiết bị di động, triển khai các bộ công cụ hỗ trợ tích hp chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cùng với các nền tảng ứng dụng và hệ điều hành khác nhau (web, desktop, mobile, windown, linux, Mac OS,...) và hướng dẫn cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai sử dụng.

- Hướng dẫn, cung cấp thiết bị chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính quyền điện tử; đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Sở Nội vụ

- Chủ trì triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24/01/2019 quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đưa tiêu chí sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong công tác đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Văn phòng UBND tỉnh

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo dõi việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số gắn liền trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) và hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống một cửa điện tử - Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh trong các cơ quan nhà nước tỉnh báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bố trí kinh phí kịp thời từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về cung cấp chứng thư số, chữ ký số và duy trì hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng tại địa phương.

6. Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ứng dụng giao dịch điện tử có xác thực chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong giao dịch trực tuyến tại đơn vị.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất khen thưởng những cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử tại Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Định kỳ thống kê, báo cáo theo quý, 6 tháng, hàng năm tình hình ứng dụng giao dịch điện tử có xác thực chữ ký số, chng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong giao dịch trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

7. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các bản tin, các trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị này tại đơn vị mình phụ trách.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường tr
c Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- UBND các xã phường, thị trấn;
- Báo Đắk Nông, Đài PT- TH tỉnh;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng tỉnh Đắk Nông

           • 02/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực