Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2016

Năm 2015, nghề nuôi trồng thủy sản tỉnh ta tuy gặp một số khó khăn nhưng sản xuất vn được duy trì và phát triển. Đa số người nuôi đã có ý thức tuân thủ lịch thi vụ, các quy định về nuôi trng thủy sản. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người nuôi chưa tự giác chấp hành lịch thời vụ, chưa thực hin nghiêm túc quy hoạch nuôi tôm và công tác xử lý chất thải, vsinh môi trường vùng nuôi nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển nuôi trng thủy sản theo hướng bền vững trong vụ nuôi năm 2016, UBND tnh yêu cu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản thực hiện mt snhiệm vụ sau:

1. Các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là người nuôi) trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc chấp hành nuôi trồng thy sản theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2016 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành; không sử dụng hóa chất, kháng sinh trong danh mc cm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tuân thủ thực hiện các bin pháp phòng chng dịch bệnh cho tôm nuôi do ngành Nông nghiệp và PTNT hưng dn. Đi với các cơ sở nuôi cá lồng hồ chứa, cá lồng biển phải thực hin tốt công tác quản lý chất thải trong quá trình nuôi. Khuyến khích ngưi dân nuôi trng thủy sản theo hướng VietGAP.

2. Các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định 456/QĐ-BNN-NTTS ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành một số quy định về điều kiện sn xuất ging, nuôi tôm chân trắng; Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản và Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ Nông nghip và PTNT vviệc Sa đi, bsung Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Giống thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện kiểm dịch theo quy định. Tiến hành thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo quy định dưới sự giám sát của Chi cục Thủy sản Bình Định. Tôm thẻ chân trng (Penaeus vannamei) bố mẹ nhập khu phải làm thủ tục kim dịch qua cửa khẩu, nuôi cách ly theo quy định và phải khai báo với Chi cc Chăn nuôi - Thú y Bình Định.

3. Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phải chấp hành tốt các quy định của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Không kinh doanh hóa chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm xử lý cải tạo môi trường có chứa thành phần Cypermethrin, Deltamethrin; thức ăn thủy sản có chứa thành phn Ethoxyquin và các thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ban hành và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2016, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật nuôi tôm mới. Phổ biến, tuyên truyền về Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP). Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng tôm giống. Hướng dẫn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm dựa trên sự phân công, phân cấp theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Thực hiện quản lý giống thủy sản theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT; quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản theo Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT; quản lý điều kiện nuôi thủy sản thương phẩm theo Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT Kiểm tra, xử nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát các cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

- Thực hiện công tác quản lý, tham mưu cho các cấp, các ngành về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/6/2015.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thy sản nuôi. Tổ chức giám sát dịch bệnh trên địa bàn, giám sát chặt chẽ hi chứng “tôm chết sớm” và “tôm chậm lớn”. Đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư triển khai xây dựng và phát triển các mô hình: Nuôi lươn thương phẩm quy mô hộ gia đình- nuôi chim vây vàng bằng lồng trên biển; ương nuôi nâng cấp hàu giống Thái Bình Dương; chủ động trong phòng chống thiên tai. Hướng dẫn, chuyển giao nhng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trông thủy sản có hiệu quả.

5. UBND các huyện, thị xã thành phố

- Phi hp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch nuôi trồng thủy sản tại địa phương; hướng dẫn và giám sát ngưi nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm. Quản lý, kiểm tra việc triển khai các dự án nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo đúng quy hoạch. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo nuôi trồng thủy sản và phòng ngừa dịch bệnh tại địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có chức năng thực hiện kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định ti Thông tư s45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT da trên sự phân công, phân cấp theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất đai, mặt nước vào nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức tự phát ln chiếm đất đai để nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngọt, nước ngầm. Tiếp tục củng cố và phát triển tt các tổ chức quản lý cộng đng tại các vùng nuôi.

- Việc đu tư nâng cấp cơ sở hạ tng vùng nuôi và chuyển đổi cơ cấu nuôi trng thủy sản tại địa phương cần theo hướng hiệu quả và bn vững. Triển khai đầu tư xây dựng các dự án đầu tư hệ thống cấp nưc ngọt, nâng cp cơ s h tng vùng nuôi; đôn đốc và hoàn thiện các dự án đã được đầu tư và sớm đưa vào hoạt động đphát huy hiệu quả.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đa Phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người nuôi giải pháp xử lý nước thải, chất thải rắn khai thác và sử dụng nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về xử lý nước thải, chất thi rn khai thác nước ngm trái phép.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các trường hợp ln chiếm đất đai trái phép để nuôi trồng thủy sản, các trường hợp sử dụng đt được giao đ nuôi trng thủy sản không đúng mục đích.

7. Báo Bình Định, Đài Phát Thanh và Truyn hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thy sản bn vững trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp Hội thủy sản tỉnh tăng cường phối hp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản bền vững bo vệ môi trường nuôi của cộng đồng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên nắm tình hình báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, B
áo, Đài PT-TH B.Định;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội ND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Hiệp Hội TS tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu VT, K13
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2016
Ngày hiệu lực12/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản Bình Định 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành12/01/2016
        Ngày hiệu lực12/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản Bình Định 2016

           • 12/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực