Chỉ thị 05/2007/CT-UBND

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Lai Châu ban hành

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/CT-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

V/V: TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ giải quyết và thi hành đạt khá cao: 75% về vụ việc và 80% về tiền so với số vụ việc và số tiền có điều kiện thi hành. Công tác kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức và trang bị cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thi hành án dân sự vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Số án tồn đọng trên địa bàn tỉnh còn nhiều, chủ yếu tập trung vào án ma tuý, đối tượng phải thi hành án đang thụ hình trong trại, điều kiện kinh tế khó khăn, không có tài sản, nguồn thu nhập để thi hành án, gây khó khăn không nhỏ cho công tác thi hành án dân sự.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ thị:

1- Các cấp, các ngành cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tuyển chọn cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu công việc theo chỉ tiêu biên chế được phân bổ, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng cán bộ công chức của ngành. Tạo nguồn cán bộ để đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên cho các cơ quan Thi hành án dân sự, bảo đảm mỗi đơn vị có từ 02 Chấp hành viên trở lên.

2- Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo đề ra.

3- Sở Tư pháp:

Rà soát, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo thi hành án cấp tỉnh, huyện, đồng thời đề ra giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin được phản ánh qua "đường dây nóng" về công tác thi hành án dân sự.

4- Các cơ quan Thi hành án dân sự:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tổ chức hoạt động công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh theo hướng xây dựng quy trình tiếp nhận Bản án, Quyết định của Toà án, việc yêu cầu thi hành án của đương sự theo thủ tục đơn giản, kịp thời, đúng pháp luật.

- Thường xuyên rà soát, phân loại án, thi hành đúng nội dung Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Đối với Bản án, Quyết định của Toà án có điều kiện thi hành phải tổ chức thi hành dứt điểm, không để kéo dài, gây ra tình trạng bức xúc, khiếu nại trong nhân dân. Đối với Bản án, Quyết định chưa có điều kiện thi hành phải đề ra biện pháp giải quyết thích hợp, lập sổ theo dõi riêng và tiến hành xác minh theo đúng thời hạn pháp luật quy định. Không để xảy ra trường hợp ra Quyết định thi hành án trái pháp luật.

Áp dụng biện pháp giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án là chủ yếu, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người phải thi hành án có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án.

Đối với Bản án, Quyết định của Toà án có nhiều vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành án, Cơ quan Thi hành án cần báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm các khoản tiền phạt, án phí; tập trung giải quyết án tồn đọng tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự.

- Thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, phường, thị trấn trong công tác thi hành án chuyển giao.

Những vấn đề vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ vượt thẩm quyền giải quyết phải được kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền để hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất đối với công tác thi hành án nhằm kịp thời động viên khích lệ những tập thể, cá nhân làm tốt, qua đó chấn chỉnh, uốn nắn những sai phạm và tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cơ quan Thi hành án, Chấp hành viên, cán bộ, công chức Thi hành án không ngừng bổ sung kiến thức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh theo tinh thần "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" nhằm nâng cao công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án tại cơ sở hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp cán bộ công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác thi hành án.

Tổ chức rà soát cơ sở vật chất, lập dự án xây dựng trụ sở làm việc và kho tang - tài vật theo đề án của Chính phủ, trình Bộ Tư pháp xét cấp kinh phí, đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo và kiến nghị Bộ Tư pháp giải quyết.

Tổ chức sơ kết, đánh giá thực tiễn, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp để tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

5- Các cơ quan hữu quan:

Cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện cơ chế giao ban thường kỳ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cùng cấp, kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa án tuyên và tổ chức thi hành án.

Cơ quan Công an có trách nhiệm giữ gìn trật tự, kịp thời ngăn chặn những hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, chuẩn bị lực lượng phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc cưỡng chế thi hành án.

Sở Tài chính, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường tích cực phối hợp và hỗ trợ Cơ quan thi hành án trong việc định giá tài sản theo quy định của Pháp luật.

6- UBND các huyện, Thị xã:

Tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương theo Điều 58 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho Cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành án có giá trị không quá 500.000 đồng do Cơ quan thi hành án chuyển giao.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, các Cơ quan thi hành án dân sự, UBND huyện, Thị xã và các ban ngành liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2007
Ngày hiệu lực07/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLò Văn Giàng
        Ngày ban hành27/04/2007
        Ngày hiệu lực07/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Lai Châu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Lai Châu