Quyết định 744/QĐ-UBND

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2014 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2004 ĐẾN NGÀY 31/12/2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2014, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

6. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cần ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

(Có danh mục văn bản cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/07/2015
Ngày hiệu lực 21/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành 21/07/2015
Ngày hiệu lực 21/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu

  • 21/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực