Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được thay thế bởi Nghị quyết 88/2013/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất 2014 Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/2012/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1457/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; báo cáo thẩm tra số: 82/BC-HĐND ngày 29/11/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (có bảng giá đất kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh để công bố và thực hiện từ ngày 01/01/2013; trường hợp có sự thay đổi về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất mà cần điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2013 theo quy định, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh theo quy định của pháp luật thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua, ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh Lai Châu;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 67/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2012
Ngày hiệu lực 17/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 67/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành 07/12/2012
Ngày hiệu lực 17/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu