Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND đơn giá dự toán dịch vụ công ích đô thị Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2008/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành tập Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành tập Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/ 2007 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành tập Định mức Dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/ 2007 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành tập Định mức Dự toán duy trì cây xanh đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 13/TTr-XD ngày 04/03/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu (có Bảng đơn giá kèm theo).

Điều 2. Bảng Đơn giá dịch vụ Công ích Đô thị tỉnh Lai Châu là cơ sở để xác định, lập kế hoạch giá trị dự toán, quản lý và Thanh quyết toán giá trị thực hiện công việc Vệ sinh Môi Trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Đơn giá dịch vụ Công ích đô thị kèm theo Quyết định này được áp dụng thống nhất nơi có phụ cấp khu vực 0,5. Trong quá trình lập kế hoạch giá trị dự toán, quản lý và thanh quyết toán giá trị thực hiện công việc nơi có phụ cấp 0,7 thì chi phí cho một công việc dịch vụ công ích đô thị được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,033 và nơi có phụ cấp khu vực 0,4 hệ số điều chỉnh K = 0,985.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 nngày kể từ ngày ký và thay thế cho tập Đơn giá dịch vụ Công ích đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ xây dựng (B.c); - Vụ Pháp chế Bộ xây dựng;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-CN các CV TH.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2008/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLò Văn Giàng
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2008/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2008/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Lai Châu