Quyết định 26/2007/QĐ-UBND

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, Bảng lương nhân công trong xây dựng công trình tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2007/QĐ-UBND Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XDCT BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG TRONG XDCB

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông cứ số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Bảng Đơn giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhân công sử dụng trong XDCB tỉnh Lai Châu (biểu phụ lục số I, II kèm theo).

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bảng lương nhân công này là cơ sở để xác định giá trị dự toán xây lắp phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng hàng năm; lập, thẩm định dự toán, tổng dự toán và xác định giá gói thầu cho các công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý.

Điều 3. Các gói thầu xây lắp, mua sắm và lắp đặt thiết bị, dự toán, tổng dự toán các hạng mục công trình, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và Hướng dẫn tại Thông tư sô 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng mà đến ngày 01/11/2007 chưa ký kết hợp đồng thực hiện thì phải điều chỉnh lại giá trị theo Bảng giá ca máy, bảng lương nhân công ban hành kèm theo quyết định này.

Trường hợp mà dự án phê duyệt trước khi Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực. Nếu được người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư thì được áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bảng lương nhân công trong XDCB ban hành kèm theo quyết định này.

Khi sử dụng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo văn bản này để lập đơn giá Khảo sát xây dựng thì không được tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; Khi sử dụng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo văn bản này để lập đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thì không được tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển, chi phí nhiện liệu, năng lượng.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quản lý Đơn giá ca máy và thiết bị thi công, lương nhân công XDCB tỉnh Lai Châu trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Viện K.T Bộ xây dựng;
- Như Điều 4;
- Các Chuyên viên TH;
- TT. Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2007/QĐ-UBND Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành03/12/2007
        Ngày hiệu lực03/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2007/QĐ-UBND Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2007/QĐ-UBND Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng