Quyết định 166/QĐ-UBND

Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2008 về bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, bảng lương nhân công trong xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 15/2009/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XDCT, BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG TRONG XDCB

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-XD ngày 17 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhân công sử dụng trong XDCB tỉnh Lai Châu (biểu phụ lục số I, II kèm theo).

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bảng lương nhân công này là cơ sở để xác định đơn giá xây dựng công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý. Khuyến khích áp dụng đối với các công trình XDCB sử dụng nguồn vốn khác.

Điều 3. Các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư kể từ ngày 01/01/2008 thì được áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công, lương nhân công theo quy định tại Quyết định này.

Các công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2008 thì UBND tỉnh sẽ có quy định áp dụng cụ thể sau.

Khi sử dụng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo văn bản này để lập đơn giá Khảo sát xây dựng thì không được tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; Khi sử dụng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo văn bản này để lập đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thì không được tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển, chi phí nhiên liệu, năng lượng.

Giám đốc sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quản lý giá ca máy và thiết bị thi công, lương nhân công XDCB tỉnh Lai Châu trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2008 và thay thế cho tập Đơn giá ca máy và thiết bị thi công, Bảng lương nhân công trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 03/12/2007. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B.c);
- Viện K.T  Bộ Xây dựng;
- Như Điều 4;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT- Các CV TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu166/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTrần Văn Phu
       Ngày ban hành31/01/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 166/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng