Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, bảng đơn giá nhân công trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2009/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XDCT, BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG XDCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng đơn giá nhân công sử dụng trong XDCB tỉnh Lai Châu (Biểu phụ lục số I, II kèm theo).

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bảng đơn giá nhân công là cơ sở để xác định đơn giá xây dựng công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý. Khuyến khích áp dụng đối với các công trình XDCB sử dụng các nguồn vốn khác.

Điều 3. Các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2009 thì áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công, bảng đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định này.

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quản lý giá ca máy và thiết bị thi công, lương nhân công XDCB trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 và Tập đơn giá ca máy và thiết bị thi công, Bảng lương nhân công trong XDCB ban hành kèm theo của UBND Tỉnh. Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND - UBND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Viện K.T Bộ Xây dựng;
- TT Công báo Tỉnh;
- Lưu VT - Các CV TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2009
Ngày hiệu lực09/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2009/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTrần Văn Phu
       Ngày ban hành29/06/2009
       Ngày hiệu lực09/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2009/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2009/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

           • 29/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực