Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45/QĐ-TTg và sửa đổi Quyết định 11/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45 đã được thay thế bởi Quyết định 09/2013/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỤ THỂ NỘI DUNG MỤC D KHOẢN 7 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-TTG NGÀY 11/01/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2007 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La; Căn cứ Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ/TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 29/2/2008 của Thủ tướng chính phủ quy định cơ chế đặc thù về thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 và Thông tư số 34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông lâm gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La;

Xét đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số 93/TTr -STC ngày 05 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể một số nội dung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi một số điều đã được qui định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Lai Châu; cụ thể như sau:

I. Quy định cụ thể nội dung mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán làm nhà nương và các công trình xây dựng phụ khác gắn liền với đất nông nghiệp xa nơi ở, khi nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ 80% giá trị tài sản hiện có.

II. Sửa đổi mục 8.1 khoản 1 Điều 25 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh như sau:

Hỗ trợ lương thực:

- Mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ tái định cư được hỗ trợ lương thực bằng tiền có giá trị tương đương 20 kg gạo/người/tháng trong 02 năm;

- Hộ không phải di chuyển nhưng bị thu hồi đất sản xuất, hộ sở tại bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ đ­ược hỗ trợ lương thực bằng tiền cụ thể nh­ư sau:

+ Hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi từ 30% đến 50% tổng diện tích đất nông nghiệp hiện có thì được hỗ trợ 10kg gạo/ng­ười/tháng trong 02 năm.

+ Hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi từ trên 50% đến 70% tổng diện tích đất nông nghiệp hiện có thì đ­ợc hỗ trợ 15kg gạo/ngư­ời/tháng trong 02 năm.

+ Hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi từ trên 70% tổng diện tích đất nông nghiệp hiện có thì được hỗ trợ 20kg gạo/ng­ười/tháng trong 02 năm.

Gạo tính hỗ trợ là gạo tẻ thư­ờng theo báo cáo giá thị trư­ờng định kỳ hàng tháng của sở Tài chính tại thời điểm hỗ trợ.

Điều 2. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; Giám đốc Ngân hàng Phát triển; Trưởng Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2010
Ngày hiệu lực16/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýLê Trọng Quảng
       Ngày ban hành06/09/2010
       Ngày hiệu lực16/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định cụ thể mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định 45