Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2013 tỉnh Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2013 tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2014/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1497/TTr-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết thông qua báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh về bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 349/BC-HĐND ngày 03/12/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

1. Tổng quyết toán thu NSĐP: 7.617.697.147.613 đồng (không bao gồm số thu ngân sách Trung ương hưởng 70.757.852.916 đồng); bao gồm:

* Thu NSNN trên địa bàn: 643.634.741.155 đồng

- Ngân sách Trung ương hưởng: 41.082.506.916 đồng

- Ngân sách địa phương hưởng: 602.552.234.239 đồng

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 319.047.672.204 đồng

+ Ngân sách huyện, thành phố hưởng: 280.104.554.796 đồng

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng: 3.400.007.239 đồng

* Thu từ nguồn kết dư năm trước: 192.269.925.324 đồng

- Ngân sách tỉnh: 66.623.872.070 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố: 115.970.918.413 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 9.675.134.841 đồng

* Thu chuyển nguồn: 1.139.933.435.669 đồng

- Ngân sách tỉnh: 707.834.120.840 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố: 421.955.287.617 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 10.144.027.212 đồng

* Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương: 5.187.429.518.530 đồng

* Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 320.000.000.000 đồng

* Các khoản thu quản lý qua NSNN: 174.869.977.851 đồng

* Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 30.317.402.000 đồng

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 7.518.935.230.060 đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 533.879.398.484 đồng

- Chi thường xuyên: 3.743.218.624.867 đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 440.729.041.973 đồng

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 1.152.572.708.903 đồng

- Chi từ nguồn vay để đầu tư: 259.675.694.200 đồng

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 175.798.625.851 đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 30.317.402.000 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2013 sang năm 2014: 1.181.743.733.782 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 732.559.323.483 đồng

+ Ngân sách huyện, thành phố: 431.933.801.604 đồng

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn: 17.250.608.695 đồng

Điều 2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2013: 98.761.917.553 đồng

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 9.072.134.402 đồng

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 44.753.402.847 đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh: 44.936.380.304 đồng

Trong đó:

+ Chuyển thu ngân sách năm sau: 42.936.380.304 đồng

+ Trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2013 tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2013 tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu111/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2013 tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2013 tỉnh Lai Châu