Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12

Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu

Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 mức thu phí lệ phí phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước Lai Châu đã được thay thế bởi Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND danh mục mức thu phí lệ phí tỷ lệ phần trăm và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 mức thu phí lệ phí phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/2009/NQ-HĐND12

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LAI CHÂU.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 và Thông tư Liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Căn cứ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thụng qua quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh ban hành Quyết để triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 27/7/2006 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn danh mục và mức thu phí, lệ phí và Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của HĐND tỉnh, về việc ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

A. DANH MỤC, MỨC THU PHÍ

(Kèm theo Nghị Quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh)

STT

DANH MỤC PHÍ

Mức thu

Ghi chú

I

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

 

 

1

Phí xây dựng (tính theo tỷ lệ % xuất đầu tư không bao gồm giá trị thiết bị xây lắp)

 

 

 

 - Nhà ở do tổ chức, cá nhân xây dựng không sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu:

 

 

 

 * Đối với nhà ở xây dựng tại địa bàn Thị Xã

0.3%

 

 

 * Đối với nhà ở xây dựng tại địa bàn các huyện

0.2%

 

 

 - Nhà ở do các tổ chức và cá nhân xây dựng sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ

 

 

 

 * Đối với các công trình có mức vốn XD thuộc dự án nhóm A

0.4%

 

 

 * Đối với các công trình có mức vốn XD thuộc dự án nhóm B,C:

 

 

 

 + Công trình có mức vốn đầu tư lớn hơn 7 tỷ đồng

0.7%

 

 

 + Công trình có mức vốn đầu tư từ 5 tỷ đến dưới 7 tỷ đồng

1.0%

 

 

 + Công trình có mức vốn đầu tư từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng

1.3%

 

 

 + Công trình có mức vốn đầu tư dưới 3 tỷ đồng

1.5%

 

2

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

 

 

2.1

 Đối với các cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 - Vùng đô thị

400đ/m2

 

 

 - Vùng nông thôn

200đ/m2

 

2.2

 Đối với tổ chức:

 

 

 

 * Đất phi nông nghiệp

 

 

 

 - Diện tích sử dụng dưới 3 ha

600đ/m2

 

 

 - Diện tích sử dụng từ 3 ha đến 5 ha

 

 

 

 + 3 ha đầu

600đ/m2

 

 

 + Trên 3 ha đến 5 ha

500đ/m2

 

 

 - Diện tích sử dụng trên 5 ha

 

 

 

 + 3 ha đầu

600đ/m2

 

 

 + Trên 3 ha đến 5 ha

500đ/m2

 

 

 + Trên 5 ha

300đ/m2

 

 

 * Đất nông nghiệp

 

 

 

 - Diện tích sử dụng dưới 3 ha

100đ/m2

 

 

 - Diện tích sử dụng từ 3 ha đến 5 ha

 

 

 

 + 3 ha đầu

100đ/m2

 

 

 + Trên 3 ha đến 5 ha

70đ/m2

 

 

 - Diện tích sử dụng trên 5 ha

 

 

 

 + 3 ha đầu

100đ/m2

 

 

 + Trên 3 ha đến 5 ha

70đ/m2

 

 

 - Trên 5 ha

50đ/m2

 

3

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

 

3.1

 Đối với các cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 - Đất xây dựng nhà ở

 

 

 

 + Cấp mới

Miễn thu

 

 

 + Cấp lại

40.000đ/1bộ hồ sơ

 

 

 - Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích Nông, lâm, ngư nghiệp)

 

 

 

 + Cấp mới

Miễn thu

 

 

 + Cấp lại

50.000đ/1bộ hồ sơ

 

3.2

 Đối với tổ chức:

 

 

 

 - Đất xây dựng công sở

 

 

 

 + Cấp mới

200.000đ/1bộ hồ sơ

 

 

 + Cấp lại

20.000đ/1bộ hồ sơ

 

 

 - Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích Nông, lâm, ngư nghiệp)

 

 

 

+ Cấp mới

Miễn thu

 

 

+ Cấp lại:

 

 

 

 . Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 03 ha

500.000đ/1bộ hồ sơ

 

 

 . Diện tích lớn hơn 03 ha

1.000.000đ/1bộ hồ sơ

 

hồ sơ

 

 

 

II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

 

 

1

Phí chợ

 

 

 

 - Các tổ chức cá nhân có hoạt động SXKD dịch vụ có địa điểm KD cố định.

 

 

 

 + Các chợ trên địa bàn thị xã Lai Châu

6.000đ/m2/tháng

 

 

 + Chợ Thị trấn Than Uyên, Thị trấn Tam Đường (Bình Lư)

4.000đ/m2/tháng

 

 

 + Các chợ khác

2.000đ/m2/tháng

 

 

 - Đối với cá nhân mang sản phẩm hàng hoá bán không thường xuyên, không cố định mang vào trong chợ bán. áp dụng chung cho tất cả các chợ Huyện, Thị xã đã được xây dựng

2.000đ/1 buổi

 

2

Phí đấu thầu, đấu giá

 

 

2.1

Phí đấu thầu

500.000đ/1bộ hồ sơ

 

2.2

Phí đấu giá

200.000đ/1bộ hồ sơ

 

a

Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá

 

 

 

 * Trường hợp bán được tài sản đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được

 

 

 

 - Giá trị tài sản bán được từ 1.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

 

 

 - Giá trị tài sản bán được từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

 

 

 - Giá trị tài sản bán được từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000đồng

 

 

 - Giá trị tài sản bán được từ trên 1.000.000.000 đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 5.000.000.000đ

 

 

 * Trường hợp bán đấu giá không thành thì người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

 

 

b

Mức thu phí đấu giá tài sản đối với người tham gia đấu giá

 

 

 

 + Giá khởi điểm của tài sản từ 20.000.000 đồng trở xuống

20.000đồng/hồ sơ

 

 

 + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

50.000đồng/hồ sơ

 

 

 + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000đồng/hồ sơ

 

 

 + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000đồng/hồ sơ

 

 

 + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 500.000.000 đồng

500.000đồng/hồ sơ

 

 

 * Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá đã nộp

 

 

c

Mức thu phí đấu giá quyền sử dụng đất đối với người tham gia đấu giá (Bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụn

 

 

 

 + Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ 200.000.000 đồng trở xuống

100.000đồng/hồ sơ

 

 

 + Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000đồng/hồ sơ

 

 

 + Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 500.000.000 đồng

500.000đồng/hồ sơ

 

3

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

0.01%

 

4

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện trong lĩnh vực điện lực

 

 

 

 - Tư vấn chuyên ngành điện lực

800.000đ/Giấy phép

 

 

 - Hoạt động phát điện

2.100.000đ/Giấy phép

 

 

 - Hoạt động phân phối điện tại nông thôn

800.000đ/Giấy phép

 

 

 - Hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn

700.000đ/Giấy phép

 

III

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

1

Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe

 

 

 

 - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi

 5.000đ/lượt ra vào bến

 

 

 - Xe chở khách từ 15 chỗ ngồi trở lên

1.000 đồng/ghế/lượt ra vào bến

 

 

 - Xe ô tô có trọng tải đến dưới 1,5 tấn

7.000đ/lượt ra vào bến

 

 

 - Xe ô tô có trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 5 tấn

10.000đ/lượt ra vào bến

 

 

 - Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

15.000đ/lượt ra vào bến

 

 

 - Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên

20.000đ/lượt ra vào bến

 

2

Phí qua đò

 

 

 

 - Chở người

2.000đ/lượt/người

 

 

 - Chở người kèm theo phương tiện:

 

 

 

 + Chở người kèm theo xe máy

4.000đ/lượt/người

 

 

 + Chở người kèm theo xe đạp

3.000đ/lượt/người

 

 

 + Chở người kèm theo hàng hoá có trọng lượng trên 50kg

4.000đ/lượt/người

 

IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN LIÊN LẠC

 

 

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

 

 

1.1

 Tra cứu tài liệu tại Sở Tài nguyên - Môi trường

 

 

a

Phí cung cấp thông tin

 

 

 

 - Truy cập, quan sát trên máy tính

Miễn phí

 

 

 - Tra cứu thông tin đất đai

20.000đ/lần

 

b

Tư liệu điểm địa chính

 

 

 

 - Tư liệu toạ độ địa chính

 

 

 

 + Điểm địa chính cơ sở

110.000đ/điểm

 

 

 + Điểm địa chính cấp I, II

80.000đ/điểm

 

 

 - Tư liệu độ cao địa chính

 

 

 

 + Hạng III, IV

80.000đ/điểm

 

c

Tài liệu bản đồ

 

 

 

 * Bản đồ địa chính

 

 

 

 - Bản đồ địa chính trên giấy

 

 

 

 + Tỷ lệ 1/500

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/1.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/2.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/5.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/10.000

30.000đ/mảnh

 

 

+ Tỷ lệ 1/25.000

30.000đ/mảnh

 

 

 - Bản đồ địa chính dạng số

 

 

 

 + Tỷ lệ 1/500

25.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/1.000

20.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/2.000

15.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/5.000

10.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/10.000

150.000đ/lớp/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/25.000

200.000đ/lớp/mảnh

 

 

 - Bản đồ hành chính dạng giấy

 

 

 

 + Bản đồ hành chính cấp xã

95.000đ/mảnh

 

 

 + Bản đồ hành chính cấp huyện

95.000đ/mảnh

 

 

 - Bản đồ chuyên đề

 

 

 

 + Bản đồ chuyên đề dạng giấy

165.000đ/mảnh

 

 

 + Bản đồ chuyên đề dạng số

150.000đ/lớp/bộ

 

d

Hồ sơ địa chính

 

 

 

 - Trích lục bản đồ địa chính với từng thửa đất

15.000đ/tờ

 

 

 - Trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất

20.000đ/tờ

 

 

 - Tổng hợp thông tin đất đai

20.000đ/tờ

 

1.2

 Tra cứu tài liệu tại Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

 

a

Phí cung cấp thông tin

 

 

 

 - Truy cập, quan sát trên máy tính

Miễn phí

 

 

 - Tra cứu thông tin đất đai

20.000đ/lần

 

b

Tài liệu bản đồ

 

 

 

 - Bản đồ địa chính trên giấy

 

 

 

 + Tỷ lệ 1/500

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/1.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/2.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/5.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/10.000

30.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/25.000

30.000đ/mảnh

 

 

 - Bản đồ địa chính dạng số

 

 

 

 + Tỷ lệ 1/500

25.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/1.000

20.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/2.000

15.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/5.000

10.000đ/ha

 

 

 + Tỷ lệ 1/10.000

150.000đ/lớp/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/25.000

200.000đ/lớp/mảnh

 

c

Hồ sơ địa chính

 

 

 

 - Trích lục bản đồ địa chính với từng thửa đất

15.000đ/tờ

 

 

 - Trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất

20.000đ/tờ

 

 

 - Tổng hợp thông tin đất đai

20.000đ/tờ

 

1.3

 Cung cấp tại UBND cấp xã

 

 

a

Phí cung cấp thông tin

 

 

 

 - Truy cập, quan sát trên máy tính

Miễn phí

 

 

 - Tra cứu thông tin đất đai

20.000đ/lần

 

b

Tài liệu bản đồ

 

 

 

 - Bản đồ địa chính trên giấy

 

 

 

 + Tỷ lệ 1/500

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/1.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/2.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/5.000

20.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/10.000

30.000đ/mảnh

 

 

 + Tỷ lệ 1/25.000

30.000đ/mảnh

 

c

Hồ sơ địa chính

 

 

 

 - Trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất

20.000đ/tờ

 

 

 - Tổng hợp thông tin đất đai

20.000đ/tờ

 

2

Phí thư viện

 

 

 

 - Những độc giả là học sinh phổ thông

Miễn thu

 

 

 - Những độc giả không phải là học sinh phổ thông

 500đ/1 người/lượt

 

 

 - Những độc giả dùng thẻ

 

 

 

 + Người lớn

15.000đ/thẻ/1 năm

 

 

 + Thiếu nhi

5.000đ/thẻ/1 năm

 

3

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

 

 

 

 - Cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000 đồng/trường hợp

 

 

 - Cung cấp thông tin chi tiết (Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)

30.000 đồng/trường hợp

 

V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 

 

1

Phí thẩm định cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp

 

 

 

 - Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3.000.000đ/1 bộ hồ sơ

 

2

Phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô (kể cả các phương tiện tạm giữ do vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thuỷ)

 

 

 

 - Xe đạp

1.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

2.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe máy

2.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

4.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe đạp, xe máy gửi tại các trường THCS, THPT, các trường Trung học và dạy nghề.

5.000đ/xe/tháng

 

 

 - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 12 chỗ ngồi

7.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

14.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe ô tô chở khách từ 12 chỗ ngồi trở lên

10.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

20.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe ô tô trọng tải đến 1,5 tấn

5.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

7.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe ô tô trọng tải trên 1,5 tấn đến 5 tấn

7.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

10.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe ô tô trọng tải trên 5 tấn

8.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

15.000đ/xe/đêm

 

 

 - Xe ô tô trọng tải từ trên 10 tấn trở lên

10.000đ/xe/lượt

 

 

(Gửi ban đêm)

20.000đ/xe/đêm

 

VI

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI

 

 

1

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh:

 

 

 

 - Đối với người lớn từ 18 tuổi trở lên

5.000đ/lần/người

 

 

 - Đối với trẻ em

2.000đ/lần/người

 

VII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

 

 

1

Phí dự thi, dự tuyển

 

 

 

 - Thí tuyển vào Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề (thi tuyển tại Lai Châu)

 

 

 

 + Đăng ký dự thi

40.000đ/1 thí sinh/ 1 hồ sơ

 

 

 + Đối với người dân tộc

20.000đ/1 thí sinh/ 1 hồ sơ

 

 

 + Xét tuyển

20.000đ/1 thí sinh/ 1 hồ sơ

 

VIII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Phí vệ sinh

 

 

1.1

 Bến xe khách

 

 

 

 - Bến xe Thị xã

200.000đ/tháng

 

 

 - Bến xe Than Uyên

100.000đ/tháng

 

 

 - Bến xe các Huyện khác

70.000đ/tháng

 

1.2

 Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ

 

 

 

 - Từ 100 phòng trở lên

200.000đ/tháng

 

 

 - Từ 50 phòng đến dưới 100 phòng

150.000đ/tháng

 

 

 - Từ 30 phòng đến dưới 50 phòng

80.000đ/tháng

 

 

 - Từ 20 phòng đến dưới 30 phòng

50.000đ/tháng

 

 

 - Dưới 20 phòng

35.000đ/tháng

 

1.3

 Kinh doanh nhà trọ

30.000đ/tháng

 

1.4

 Các tổ chức kinh tế bao gồm DNNN, DNTN, Cty TNHH

100.000đ/tháng

 

1.5

 Các hợp tác xã

30.000đ/tháng

 

1.6

 Văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế

80.000đ/tháng

 

1.7

 Nhà hàng KD ăn uống giải khát:

 

 

 

 - Nhà hàng có mức thuế phải nộp hàng tháng từ 500.000 đồng trở lên:

 

 

 

 + Đối với trung tâm Thị xã

 100.000đ/tháng

 

 

 + Đối với trung tâm Thị trấn

 50.000đ/tháng

 

 

 + Các nhà hàng còn lại

 40.000đ/tháng

 

 

 - Nhà hàng có mức thuế phải nộp hàng tháng dưới 500.000 đồng.

 

 

 

 + Đối với trung tâm Thị xã

 60.000đ/tháng

 

 

 + Đối với trung tâm Thị trấn

 30.000đ/tháng

 

 

 + Các nhà hàng còn lại

 20.000đ/tháng

 

1.8

 Các tổ chức, cá nhân kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh.

 

 

 

 - KD có mức thuế từ 300.000 đồng/tháng trở lên

 

 

 

 + Đối với trung tâm Thị xã

50.000đ/tháng

 

 

 + Các hộ còn lại

30.000đ/tháng

 

 

 - KD có mức thuế dưới 300.000 đồng/tháng

 

 

 

 + Đối với Thị xã

30.000đ/tháng

 

 

 + Đối với Thị trấn

15.000đ/tháng

 

 

 + Các khu vực còn lại

10.000đ/tháng

 

1.9

 Các tổ chức cá nhân SX sản phẩm hàng hoá

 

 

 

 - Đối với Thị xã

 

 

 

 + Ven trục đường quốc lộ

50.000đ/tháng

 

 

 + Các khu vực còn lại

25.000đ/tháng

 

 

 - Đối với Thị trấn

30.000đ/tháng

 

 

 - Các khu vực còn lại

15.000đ/tháng

 

1.10

 Các hộ gia đình thuộc Thị xã, thị trấn, thị tứ không SXKD

 

 

 

 - Các huyện:

 

 

 

 + Đối với Thị trấn

5.000đ/tháng

 

 

 + Các khu vực còn lại

2.000đ/tháng

 

 

 - Thị xã Lai Châu

 

 

 

 + Đường Trần Phú

12.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Đường Trần Hưng Đạo

15.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Đường Nguyễn Trãi

11.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Đường Lê Duẩn

 5.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Đường Bế Văn Đàn

 5.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Đường Vừ A Dính vào đến cây xăng Hưng Hải

10.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Đường Nguyễn Chí Thanh

 7.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Các trục đường còn lại ( Các đường cấp phối )

 7.000đ/hộ/tháng

 

 

 + Các hộ gia đình thuộc các tổ dân phố không bám trục đường

 4.000đ/hộ/tháng

 

1.11

 Các cơ quan, hành chính sự nghiệp

 

 

 

 - Đến 5 biên chế

10.000đ/tháng

 

 

 - Từ 6 đến 10 biên chế

20.000đ/tháng

 

 

 - Từ 11 đến 15 biên chế

25.000đ/tháng

 

 

 - Từ 16 đến 20 biên chế

30.000đ/tháng

 

 

 - Từ 21 đến 25 biên chế

40.000đ/tháng

 

 

 - Từ 25 biên chế trở lên

50.000đ/tháng

 

1.12

 Bệnh viện tỉnh lỵ

200.000đ/tháng

 

1.13

 Bệnh viện Huyện

100.000đ/tháng

 

1.14

 Các phòng khám khu vực

50.000đ/tháng

 

1.15

 Các trường mầm non, tiểu học, PTCS thuộc Thị xã, Thị trấn, thị tứ

20.000đ/tháng

 

1.16

 Các trường PTTH, Nội trú, Trung tâm GDTX

50.000đ/tháng

 

1.17

 Các hộ gia đình xây dựng nhà mới (khu vực Thị xã, Thị trấn, thị tứ)

30.000đ/hộ/tháng

 

1.18

 Các hộ gia đình xây dựng cải tạo lại (khu vực Thị xã, Thị trấn, thị tứ)

10.000đ/hộ/tháng

 

1.19

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể sửa chữa công sở (thu một lần)

100.000đ

 

IX

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Phí thẩm định Báo cáo đánh giá hoạt động môi trường

5.000.000 đ/1 báo cáo

 

 

 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

2.500.000 đ/1 báo cáo

 

2

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng mặt nước, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

 

 

2.1

 Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

 

 - Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

200.000 đồng/1 đề án

 

 

 - Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

550.000 đồng/1 đề án

 

 

 - Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

1.300.000 đồng/1 đề án

 

 

 - Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

2.500.000 đồng/ 1 đề án

 

2.2

 Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng mặt nước

 

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước dưới 0,1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng nước dưới 500m3/ngày đêm

300.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng nước từ 500m3 đến dướ

900.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng nước từ 3.000m3 đến

2.200.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng nước từ 20.000m3 đến

4.200.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

2.3

 Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

 

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm

300.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

900.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm

2.200.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm

4.200.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

 

 

 - Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu các đề án, báo cáo theo quy định nêu trên

50.0%

 

3

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

 

 - Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

200.000 đồng/ 1 báo cáo

 

 

 - Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

700.000 đồng/ 1 báo cáo

 

 

 - Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

1.700.000 đồng/ 1 báo cáo

 

 

 - Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

3.000.000 đồng/ 1 báo cáo

 

 

 Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu các báo cáo theo quy định nêu trên

50.0%

 

4

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

700.000 đồng/1 hồ sơ

 

 

 

 

 

 

B. DANH MỤC, MỨC THU LỆ PHÍ

(Kèm theo Nghị Quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh)

STT

DANH MỤC LỆ PHÍ

Mức thu

Ghi chú

I

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN

 

 

1

Lệ phí địa chính

 

 

1.1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy hợp thức hoá quyền sử dụng đất (Đối với các phường thuộc nội thị thị xã)

 

 

 

 + Hộ gia đình, cá nhân:

25.000đ/giấy

 

 

 + Tổ chức

100.000đ/giấy

 

1.2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, bao gồm: Chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi hình thể, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng đất:

 

 

 

 - Hộ gia đình, cá nhân:

 

 

 

 + Đối với Thị xã, Thị trấn

15.000đ/lần

 

 

 + Các khu vực còn lại

5.000đ/lần

 

 

 - Tổ chức

20.000đ/lần

 

1.3

Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính:

 

 

 

 * Trích lục văn bản:

 

 

 

 - Hộ gia đình, cá nhân:

 

 

 

 + Đối với Thị xã, Thị trấn

10.000đ/văn bản

 

 

 + Các khu vực còn lại

5.000đ/văn bản

 

 

 - Tổ chức

10.000đ/văn bản

 

 

 * Trích lục bản đồ:

 

 

 

 - Hộ gia đình, cá nhân:

 

 

 

 + Đối với Thị xã, Thị trấn

10.000đ/văn bản

 

 

 + Các khu vực còn lại

10.000đ/văn bản

 

 

 - Tổ chức

10.000đ/văn bản

 

1.4

Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất:

 

 

 

 - Hộ gia đình, cá nhân:

 

 

 

 + Đối với Thị xã, Thị trấn

20.000đ/lần

 

 

 + Các khu vực còn lại

10.000đ/lần

 

 

 - Tổ chức

20.000đ/lần

 

2

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

 

2.1

 - Đối với hộ gia đình, cá nhân:

50.000đ/công trình

 

2.2

 - Đối với tổ chức:

 

 

 

 - Có diện tích xây dựng từ 1.000m2 sàn trở lên

1.000.000đ/công trình

 

 

 - Có diện tích xây dựng từ 500m2 đến dưới 1.000m2 sàn

700.000đ/công trình

 

 

 - Có diện tích xây dựng từ 200m2 đến dưới 500m2 sàn

500.000đ/công trình

 

 

 - Có diện tích xây dựng dưới 200m2 sàn

300.000đ/công trình

 

3

Lệ phí cấp biển số nhà

20.000đ/biển

 

4

Lệ phí hộ tịch

 

 

4.1

Mức áp dụng đối với việc đăng ký tại UBND cấp xã

 

 

 

 - Đăng ký nuôi con nuôi (miễn thu cho người dân thuộc dân tộc vùng sâu, vùng xa)

20.000 đồng

 

 

 - Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

10.000 đồng

 

4.2

Mức áp dụng đối với việc đăng ký tại Sở Tư pháp và UBND cấp tỉnh

 

 

 

 - Đăng ký nuôi con nuôi

2.000.000 đồng

 

 

 - Đăng ký việc nhận con ngoài giá thú

1.000.000 đồng

 

5

Lệ phí chứng thực

 

 

 

 - Cấp bản sao từ sổ gốc

2.000đ/bản

 

 

 - Chứng thực bản sao từ bản chính

1.000đ/trang

 

 

Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500đ/trang, tối đa thu không quá 50.000đ/bản

 

 

 

 - Chứng thực chữ ký

5.000đ/trường hợp

 

6

Lệ phí giao dịch bảo đảm

 

 

 

 - Đăng ký giao dịch bảo đảm

60.000 đồng/trường hợp

 

 

 - Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000 đồng/trường hợp

 

 

 - Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

40.000 đồng/trường hợp

 

 

 - Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

40.000 đồng/trường hợp

 

 

 - Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000 đồng/trường hợp

 

II

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

 

1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với:

 

 

1.1

Hộ kinh doanh cá thể

 

 

 

 - Cấp mới

30.000đ/hộ

 

 

 - Đổi lại

20.000đ/hộ

 

1.2

Doanh nghiệp tư nhân

100.000đ/giấy phép

 

1.3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

200.000đ/giấy phép

 

1.4

Công ty cổ phần

200.000đ/giấy phép

 

1.5

Công ty hợp danh

100.000đ/giấy phép

 

1.6

Doanh nghiệp Nhà nước

200.000đ/giấy phép

 

1.7

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 

 

 

 - Cấp mới

200.000đ/giấy phép

 

 

 - Đổi lại

20.000đ/giấy phép

 

1.8

Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; Cơ sở y tế tư nhân, cơ sở văn hoá thông tin

30.000đ/giấy phép

 

2

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động theo quy định của Pháp luật

 

 

 

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

300.000đ/giấy phép

 

3

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất

100.000 đồng/1 giấy phép

 

 

 - Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đồng/1 giấy phép

 

4

Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

100.000 đồng/1 giấy phép

 

 

 - Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đồng/1 giấy phép

 

5

Lệ phí cấp giấy phép xả nước vào nguồn nước

100.000 đồng/1 giấy phép

 

 

 - Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đồng/1 giấy phép

 

6

Lệ phí cấp giấy phép xả nước vào công trình thuỷ lợi

100.000 đồng/1 giấy phép

 

 

 - Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đồng/1 giấy phép

 

 

TỶ LỆ TRÍCH NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

(Kèm theo Nghị Quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh)

STT

DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN

Tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị

Ghi chú

 

 

I

DANH MỤC PHÍ

 

 

 

 

1

Phí xây dựng

90%

10%

 

 

2

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

90%

10%

 

 

3

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

90%

10%

 

 

4

Phí chợ

90%

10%

 

 

5

Phí đấu thầu, đấu giá

90%

10%

 

 

6

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

75%

25%

 

 

7

Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe

50%

50%

 

 

8

Phí qua đò

90%

10%

 

 

9

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

90%

10%

 

 

10

Phí thư viện

90%

10%

 

 

11

Phí thẩm định cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp

75%

25%

 

 

12

Phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô

 

 

 

 

 

 - Đối với đơn vị thu là cơ quan hành chính, sự nghiệp, ban quản lý chợ, bệnh viện, các cơ quan có chức năng tạm giữ các phương tiện do vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông

60%

40%

 

 

 

 - Đối với đơn vị thu là các trường học tự tổ chức trông giữ phương tiện

 

100%

 

 

 

( Riêng đối với các đơn vị Sự nghiệp có thu hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động trong lĩnh vực trông giữ phương tiện thì kê khai nộp phí theo quy định của Pháp luật)

 

 

 

 

13

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh

80%

20%

 

 

14

Phí dự thi, dự tuyển

90%

10%

 

 

15

Phí vệ sinh

90%

10%

 

 

16

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

90%

10%

 

 

17

Phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

90%

10%

 

 

18

Phí thẩm định báo các kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

90%

10%

 

 

19

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

90%

10%

 

 

20

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện trong lĩnh vực điện lực

10%

90%

 

 

21

Phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

50%

50%

 

 

II

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

 

 

1

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

90%

10%

 

 

2

Lệ phí cấp biển số nhà

90%

10%

 

 

3

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

75%

25%

 

 

4

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động theo quy định của Pháp luật

75%

25%

 

 

5

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

90%

10%

 

 

6

Lệ phí hộ tịch

90%

10%

 

 

7

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

90%

10%

 

 

8

Lệ phí cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

90%

10%

 

 

9

Lệ phí cấp giấy phép xả thải vào công trình thuỷ lợi

90%

10%

 

 

10

Lệ phí đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

50%

50%

 

 

11

Lệ phí chứng thực

90%

10%

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2009/NQ-HĐND12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/2009/NQ-HĐND12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2009/NQ-HĐND12

Lược đồ Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 mức thu phí lệ phí phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 mức thu phí lệ phí phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước Lai Châu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu159/2009/NQ-HĐND12
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýGiàng Páo Mỷ
       Ngày ban hành10/12/2009
       Ngày hiệu lực20/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 mức thu phí lệ phí phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND12 mức thu phí lệ phí phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước Lai Châu