Quyết định 08/2012/QĐ-UBND

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật đã được thay thế bởi Quyết định 01/2015/QĐ-UBND chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 Về việc ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 11 tháng 04 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về chi trả thù lao cho hòa giải viên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 
QUY ĐỊNH

MỘT SỐ MỨC CHI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012 /QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nội dung chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Các mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000 đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

1

Xây dựng đề cương

 

 

 

 

a

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

500

350

250

b

Tổng hợp, hoàn chỉnh đề cương

Chương trình, Đề án

1.500

1.200

1.000

2

Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

 

a

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

200

160

130

b

Thành viên Hội đồng, Thư ký

Người/buổi

150

125

100

c

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70

60

50

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

160

 

e

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

125

 

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý (trường hợp không thành lập Hội đồng)

Bài viết

300

250

 

II

CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên

 

 

 

 

a

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải cơ sở

Người/buổi

200

160

130

b

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hòa giải

Tổ/tháng

 

 

100

c

Thù lao hòa giải:

(Căn cứ vào xác nhận của UBND cấp xã về số vụ việc nhận hòa giải của tổ hòa giải cơ sở)

 

 

 

 

 

- Hòa giải thành

Vụ việc/Tổ

 

 

150

 

 - Hòa giải không thành

Vụ việc/Tổ

 

 

100

2

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

 

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số (Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc)

Trang

60

3

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

 

a

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (không quá 01 ngày)

Người/ngày

20

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

5

4

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

(Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật)

 

 

 

 

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Ngày

200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Ngày

130% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

5

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi

Thực hiện theo quy định của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mức chi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 7 người và không quá 5 ngày)

Người/ngày

150

120

100

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng thi)

Người/ngày

150

120

100

d

 Chi giải thưởng:

 

 

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

 

 Tập thể

 

1.500

1.000

800

 

 Cá nhân

 

750

600

500

 

- Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

 

 Tập thể

 

1.000

800

600

 

 Cá nhân

 

500

500

400

 

- Giải ba:

Giải thưởng

 

 

 

 

 Tập thể

 

800

600

400

 

 Cá nhân

 

400

400

250

 

- Giải khuyến khích:

Giải thưởng

 

 

 

 

 Tập thể

 

500

400

300

 

 Cá nhân

 

250

200

150

2. Các nội dung chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành, cụ thể như sau:

2.1. Các nội dung chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện theo Điểm c, d, e, g, h, i, m, n, o khoản 1, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

2.2. Các nội dung chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện theo Điểm a, đ, l, khoản 1, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2.3. Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp;

2.4. Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu;

Điều 3. Nguồn kinh phí và quản lý sử dụng nguồn kinh phí:

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp quản lý tài chính hiện hành và được bố trí giao trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị để thực hiện.

2. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí:

2.1. Lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

2.2. Kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ chính sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện và quyết toán theo đúng quy định hiện hành;

2. Giao Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này;

3. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, đoàn thể được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng theo quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp, Sở Tài chính) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu08/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
      Người kýNguyễn Khắc Chử
      Ngày ban hành12/03/2012
      Ngày hiệu lực22/03/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2015
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật

      Lịch sử hiệu lực Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật