Quyết định 480/QĐ-UBND

Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định 480/QĐ-UBND 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND mức chi thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 22/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 480/QĐ-UBND 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 11 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở ngày 25/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của chính phủ quy định chi tiết một số điều củ pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/08/2005 của bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến; giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính; Tư pháp tại Tờ trình số:44/TTrLN-STC-STP ngày 21/03/2008;

Sau khi thống nhất với thường trực HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Đối với các vụ việc hào giải thành:

a) Đối với vụ việc đơn giản, hào giải thành sau 01 đến 02 lần tiến hành hoà giải.Mức chi: 60.000 đồng/1 vụ/1 tổ hoà giải;

b) Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, hoà giải thành sau 03 đến 04 lần tiến hành hoà giải. Mức chi 80.000 đồng/1 vụ/1 tổ hoà giải;

c) Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, thời gian hoà giải kéo dài, hoà giải thành sau 05 lần tiến hành hoà giải trở lên. Mức chi: 100.000 đồng/1 vụ/1 tổ hoà giải.

2. Đối với các vụ hoà giải không thành:

Đối với những vụ việc đã tiến hành hoà giải đến 05 lần nhưng vẫn không thành. Mức chi: 80.000 đồng/1 vụ/1 tổ hoà giải.

3.Tuỳ theo nhiệm vụ được phân công của từng hoà giải viên trong quá trình tham gia hoà giải các vụ việc cụ thể, Tổ trưởng tổ hoà giải phân bổ thù lao cho các thành viên trong tổ phù hợp với thực tế và hiệu quả công việc của mỗi hoà giải viên tham gia vào từng vụ hoà giải.

Điều 2.

1. Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở được bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách xã, phường, thị trấn theo quy định về phân cấp NSĐP.

2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm cân đối dự toán ngân sách hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo hướng dẫn cụ thể công tác hoà giải cho Phòng Tư pháp các huyện, Thị xã tổ chức thực hiện.

4. Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính,Tư pháp,Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực11/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 480/QĐ-UBND 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 480/QĐ-UBND 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVương Văn Thành
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực11/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 480/QĐ-UBND 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 480/QĐ-UBND 2008 Mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở Lai Châu