Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã được thay thế bởi Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Cần Giờ và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2009/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 06 tháng 08 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Qua 6 tháng triển khai công tác thanh tra xây dựng trên địa bàn theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện. Nhìn chung tình hình có chuyển biến so với trước đây, phần lớn nhân dân đã nhận thức được việc chấp hành các quy định về xây dựng, đất đai, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng đều xác định được trách nhiệm trong việc thực hiệc thủ tục quy trình và chấp hành quy định về đầu tư xây dựng khi tham gia xây dựng các công trình đầu tư trên địa bàn, vai trò lãnh đạo giám sát của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thanh tra Xây dựng huyện cùng với giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế các biểu hiện, hành vi trái pháp luật, công trình vi phạm có chiều hướng giảm, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số yếu kém làm hạn chế công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, tốc độ đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. Mặt khác do nhận thức của một số cán bộ ngành Thanh tra Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa đúng đắn, phối hợp còn rời rạc, thụ động trong quá trình tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn, xử lý các công trình xây dựng vi phạm. Do đó để từng bước khắc phục những yếu kém, tồn tại trong thời gian qua cũng như hạn chế phát sinh các công trình xây dựng vi phạm, đảm bảo kỷ cương pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch tạo động lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa ở huyện theo mục tiêu định hướng của huyện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu rộng các quy định về quản lý xây dựng đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn đồng thời tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân đang hoạt động xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định tại Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện. Từ nay, đến cuối năm 2009 cần tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình xử lý công trình xây dựng vi phạm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ; phối hợp với Thanh tra Xây dựng tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật chuyên ngành phù hợp theo từng loại đối tượng (cán bộ, công chức, hộ dân và các đơn vị tham gia hoạt động, hành nghề xây dựng trên địa bàn) nhằm hướng dẫn trình tự, thủ tục xin phép xây dựng, tổ chức quản lý dự án công trình xây dựng. Phân công từng bộ phận, cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn kể cả huy động lực lượng các đoàn thể xã, thị trấn tham gia bảo đảm trật tự đô thị và trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Giao Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra Xây dựng trên cơ sở quy chế mẫu tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lại hệ thống Thanh tra Xây dựng một cấp do Thanh tra Xây dựng huyện trực tiếp quản lý, điều hành để phù hợp với tình hình nhân sự bộ máy và đặc thù của huyện, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số điều trong quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành phù hợp với yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy.

3. Giao Thanh tra Xây dựng tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo quy trình phối hợp thực hiện đạt yêu cầu, chất lượng, thời gian xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Xây dựng huyện và xã, thị trấn, hạn chế sai sót, bất cập trong thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; Tham mưu xây dựng các tiêu chí nghiệp vụ đối với công chức ngành Thanh tra Xây dựng làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo và bố trí cán bộ theo kế hoạch, đề xuất tinh giảm những cán bộ không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và thiếu động cơ làm việc tích cực trong ngành Thanh tra Xây dựng.

Trên cơ sở xác định những nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành định kỳ quý hoặc 6 tháng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của các xã, thị trấn đảm bảo duy trì quan hệ phối hợp giữa ngành Thanh tra Xây dựng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong kiểm tra thanh tra xử lý các công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công cán bộ chuyên trách giúp lãnh đạo địa phương thực hiện việc quản lý và kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định nhất là trong thực hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị của địa phương trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng và chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn.

5. Giao Phòng Công Thương, định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân hành nghề xây dựng trên địa bàn) để thông tin cập nhật các văn bản của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đầu tư, hoạt động xây dựng nhằm phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật về xây dựng trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sai sót và trái quy định, chủ động phối hợp với ngành Thanh tra Xây dựng kiểm tra hoạt động xây dựng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng, và kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phân công cán bộ chuyên môn tham gia phối hợp thường xuyên với Thanh tra Xây dựng trong việc quản lý sử dụng đất đai, xây dựng công trình. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cắm mốc thu hồi đất theo các quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân huyện đồng thời phối hợp với Thanh tra Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thu hồi diện tích đất lấn chiếm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

7. Giao Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, Đội Cảnh sát trật tự, giao thông phối hợp với Thanh tra Xây dựng tổ chức kiểm tra phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT- BXD-BCA ngày 07 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng; Thực hiện các yêu cầu của quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007; Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Sở Tài chính sớm giải quyết chính sách chế độ cho lực lượng Thanh tra Xây dựng theo các quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. Trong tháng 8 năm 2009 tham mưu giải quyết kinh phí hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng cộng tác viên để đảm bảo hoạt động theo đề xuất của Thanh tra Xây dựng huyện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phân công các tổ chức thành viên tham gia giám sát và hỗ trợ triển khai công tác kiểm tra trật tự xây dựng; đồng thời chỉ đạo Ban Giám sát công đồng các địa phương thường xuyên phối hợp với Thanh tra Xây dựng triển khai kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công công trình trên địa bàn các xã, thị trấn.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị và báo cáo kết quả thông qua Thanh tra Xây dựng huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện theo định kỳ hàng tháng./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2009
Ngày hiệu lực13/08/2009
Ngày công báo15/09/2009
Số công báoSố 143
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hiệp
        Ngày ban hành06/08/2009
        Ngày hiệu lực13/08/2009
        Ngày công báo15/09/2009
        Số công báoSố 143
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện