Quyết định 686/QĐ-UBND

Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 686/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 2013 Cần Giờ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 196/TTr-TP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

2. Danh mục tổng hợp 56 văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa.

3. Danh mục 12 văn bản hết hiệu lực toàn bộ.

4. Danh mục 44 văn bản còn hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Mẫu số: 04

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC TỔNG HỢP 56 VĂN BẢN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THẢNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG, BAN

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND ngày 24/3/2003

Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

01/4/2003

 

02

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

Quyết định về thành lập Thanh tra Xây dựng huyện Cần Giờ và Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

01/01/2008

 

03

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

01/7/2008

 

04

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

01/7/2008

 

05

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện.

01/7/2008

 

06

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện.

01/7/2008

 

07

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Thanh tra huyện.

01/7/2008

 

08

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện.

01/7/2008

 

09

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

01/7/2008

 

10

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

01/7/2008

 

11

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

01/7/2008

 

12

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

01/7/2008

 

13

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

Quyết định về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

07/7/2009

 

14

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

11/11/2009

 

15

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp.

11/11/2009

 

16

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

11/11/2009

 

17

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

17/11/2009

 

18

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo

20/11/2009

 

19

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

20/11/2009

 

20

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thuơng binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

20/11/2009

 

21

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/01/2010

 

22

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện.

26/01/2010

 

23

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

18/5/2010

 

24

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010

Quyết định về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

29/6/2010

 

25

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

02/7/2010

 

26

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh.

01/12/2010

 

27

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện.

28/01/2011

 

28

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện.

28/01/2011

 

29

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch

21/02/2011

 

30

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị.

21/02/2011

 

31

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện

21/02/2011

 

32

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

18/5/2011

 

33

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

Quyết định về bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

04/8/2011

 

34

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

23/9/2013

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

01

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 09/02/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện.

16/02/2006

 

02

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Quyết định về ban hành Quy định mức sử dụng giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

03/4/2009

 

03

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010

Quyết định về ban hành Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ.

24/6/2009

 

04

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 05 năm 2011-2015.

18/5/2011

 

05

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành đề án cải thiện và xử lý môi trường tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ.

18/5/2011

 

06

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011

Quyết định về ban hành quy trình thực hiện kiến thiết thị chính trên địa bàn huyện.

15/6/2011

 

07

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Quyết định về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện.

07/9/2011

 

08

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

Quyết định về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012.

19/01/2012

 

09

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012

Quyết định ban hành Quy định về nuôi hồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

14/3/2012

 

10

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

15/8/2013

 

11

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND ngày 06/8/2009

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

13/8/2009

 

12

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012.

19/01/2012

 

13

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND ngày 20/3/2012

Chỉ thị về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012.

27/3/2012

 

III. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

01

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Quyết định về ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ.

26/10/2010

 

IV. LĨNH VỰC VĂN BẢN, VĂN THƯ - LƯU TRỮ

01

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011

Quyết định về ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

14/7/2011

 

02

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ.

29/3/2012

 

03

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Quyết định ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện.

19/9/2012

 

V. LĨNH VỰC KHÁC

01

Ch thị

04/2011/CT-UBND ngày 16/9/2011

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012 tại huyện Cần Giờ.

23/9/2011

 

02

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND ngày 24/11/2011

Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nhâm Thìn năm 2012.

01/12/2011

 

03

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 15/12/2011

Chỉ thị về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2012.

22/12/2011

 

04

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 06/7/2012

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2012.

13/7/2012

 

05

Chỉ thị

40/2013/CT-UBND-M ngày 04/5/2013

Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2013.

11/5/2013

 

Tổng số: 56 văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng
Đỗ Trương Minh Thảo

CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Mẫu số: 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC 12 VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

01

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

Quyết định về thành lập Thanh tra Xây dựng huyện Cần Giờ và Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

Không còn phù hợp với Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

15/5/2013

02

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Quyết định về ban hành Quy định mức sử dụng giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Không còn phù hợp với Quyết định số 103/2003/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố

01/3/2010

03

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Không còn phù hợp với Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

15/5/2013

04

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011

Quyết định về ban hành quy trình thực hiện kiến thiết thị chính trên địa bàn huyện.

Không còn phù hợp với Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

15/5/2013

05

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

Quyết định về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

06

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND ngày 06/8/2009

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Không còn phù hợp với Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chinh phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

15/5/2013

07

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND ngày 16/9/2011

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 – 2012 tại huyện Cần Giờ.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

08

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND ngày 24/11/2011

Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nhâm Thìn năm 2012.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

09

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 15/12/2011

Chỉ thị về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2012.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

10

Chthị

01/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

11

Chthị

02/2012/CT-UBND ngày 20/3/2012

Chỉ thị về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

12

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 06/7/2012

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2012.

Đương nhiên hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

Tổng số: 12 văn bản.

 

Người lập bảng
Đỗ Trương Minh Thảo

CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Mẫu số: 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC 44 VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG, BAN

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND Ngày 24/3/2003

Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

01/4/2003

 

02

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

01/7/2008

 

03

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

01/7/2008

 

04

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện.

01/7/2008

 

05

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện.

01/7/2008

 

06

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Thanh tra huyện.

01/7/2008

 

07

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện.

01/7/2008

 

08

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

01/7/2008

 

09

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

01/7/2008

 

10

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thuơng binh và Xã hội huyện.

01/7/2008

 

11

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

01/7/2008

 

12

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND Ngày 30/6/2009

Quyết định về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

07/7/2009

 

13

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

11/11/2009

 

14

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp.

11/11/2009

 

15

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

11/11/2009

 

16

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND Ngày 10/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

17/11/2009

 

17

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo

20/11/2009

 

18

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

20/11/2009

 

19

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

20/11/2009

 

20

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/01/2010

 

21

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện.

26/01/2010

 

22

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND Ngày 22/6/2010

Quyết định về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

29/6/2010

 

23

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 25/6/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

02/7/2010

 

24

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND Ngày 24/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh.

01/12/2010

 

25

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện.

28/01/2011

 

26

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện.

28/01/2011

 

27

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch

21/02/2011

 

28

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị.

21/02/2011

 

29

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện

21/02/2011

 

30

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

18/5/2011

 

31

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND Ngày 28/7/2011

Quyết định về bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

04/8/2011

 

32

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND Ngày 16/9/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

23/9/2013

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

01

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND Ngày 09/02/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện.

16/02/2006

 

02

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 17/6/2010

Quyết định về ban hành Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ.

24/6/2009

 

03

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND Ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 05 năm 2011-2015.

18/5/2011

 

04

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành đề án cải thiện và xử lý môi trường tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ.

18/5/2011

 

05

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 31/8/2011

Quyết định về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện.

07/9/2011

 

06

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 07/3/2012

Quyết định ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

14/3/2012

 

07

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/8/2013

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

15/8/2013

 

III. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

01

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND Ngày 19/10/2010

Quyết định về ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ.

26/10/2010

 

IV. LĨNH VỰC VĂN BẢN, VĂN THƯ - LƯU TRỮ

01

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND Ngày 07/7/2011

Quyết định về ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

14/7/2011

 

02

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND Ngày 22/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ.

29/3/2012

 

03

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND Ngày 12/9/2012

Quyết định ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban dân huyện.

19/9/2012

 

V. LĨNH VỰC KHÁC

01

Chỉ thị

40/2013/CT-UBND-M Ngày 04/5/2013

Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2013./.

11/5/2013

 

Tổng số: 44 văn bản.

 

Người lập bảng
Đỗ Trương Minh Thảo

CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 686/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 686/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2014
Ngày hiệu lực 10/07/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 48
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 686/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 686/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 2013 Cần Giờ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 686/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 2013 Cần Giờ Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 686/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành 10/07/2014
Ngày hiệu lực 10/07/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 48
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 686/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 2013 Cần Giờ Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 686/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 2013 Cần Giờ Hồ Chí Minh

 • 10/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực