Chỉ thị 05/2012/CT-UBND

Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013 của quận 3

Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn đã được thay thế bởi Quyết định 191/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 3 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/CT-UBND

Quận 3, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2013

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013. Ủy ban nhân dân Quận 3 chỉ thị:

1. Ban Chỉ huy Quân sự Quận 3 xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 14 phường tổ chức triển khai kiểm tra công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, tuyển sinh quân sự năm 2013, tổ chức kiểm tra các mặt công tác để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị nhận quân xây dựng kế hoạch giao, nhận quân chặt chẽ, thống nhất, tạo điều kiện cho các phường thực hiện tốt công tác giao quân nghĩa vụ quân sự. Thực hiện phúc tra đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu năm 2013.

2. Công an Quận 3 xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Công an 14 phường quản lý, theo dõi cập nhật nhân hộ khẩu để chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân phường, phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 và công tác quản lý chặt chẽ lực lượng Dự bị động viên, tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lịch sử chính trị gia đình và bản thân những công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 05 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự theo quy định. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận 3 tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung lễ giao nhận quân và Hội trại tòng quân góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, lực lượng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy theo chỉ tiêu Thành phố giao năm 2013.

3. Ủy ban nhân dân 14 phường, củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện đạt hiệu quả công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở hai cấp, tỷ lệ Đảng viên đạt 2% trở lên với thời gian sinh hoạt Đảng tại khu phố ít nhất 6 tháng và 80% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên; trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông phấn đấu từ 40% trở lên; thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp phấn đấu từ 15% trở lên. Việc xét miễn, hoãn thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo đúng quy định và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo luật nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ về địa phương có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố, khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ thanh niên Quận 3 hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân long trọng, chu đáo tiết kiệm tạo khí thế sôi nổi trong ngày thanh niên Quận 3 tham gia Quân đội thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự tổ chức khám sức khỏe cho số thanh niên trong kế hoạch tuyển chọn nhập ngũ năm 2013, đảm bảo 100% số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được kiểm tra xét nghiệm đầy đủ, phát hiện loại bỏ kịp thời các trường hợp nhiễm HIV, nghiện ma túy, để việc giao quân được đảm bảo không có trường hợp sai sót.

- Phòng Giáo dục - Đào tạo quận tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân 14 phường trong việc xác minh trình độ học vấn của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

- Công an Quận phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 14 phường tiến hành xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật, nhất là số đối tượng vắng mặt nơi thường trú, không chấp hành lệnh điều động khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3 đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an; Hội trại tòng quân, thăm chiến sĩ mới, công tác động viên quân đội, tuyển sinh quân sự năm 2013.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường thực hiện nghiêm Chỉ thị này, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo01/01/2013
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Diệu
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực27/12/2012
        Ngày công báo01/01/2013
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2012/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn