Quyết định 191/QĐ-UBND

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 191/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 3 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 175/TTr-TP ngày 01 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Ủy ban nhân dân Quận 3 theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 3 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân Quận 3 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 3 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 3 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3 chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở của Ủy ban nhân dân Quận 3, đăng tải kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 3 và làm các thủ tục công bố với Công báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giao Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân 14 phường ban hành theo định kỳ quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Mẫu số: 04

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1976-2013

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

1.

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 1

02/10/2007

 

2.

Quyết định

Số 11/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 2

02/10/2007

 

3

Quyết định

Số 12/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 3

02/10/2007

 

4

Quyết định

Số 13/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 4

02/10/2007

 

5

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 5

02/10/2007

 

6

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 6

02/10/2007

 

7

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 7

02/10/2007

 

8

Quyết định

Số 17/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 8

02/10/2007

 

9

Quyết định

Số 18/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 9

02/10/2007

 

10

Quyết định

Số 19/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 10

02/10/2007

 

11

Quyết định

Số 20/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 11

02/10/2007

 

12

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 12

02/10/2007

 

13

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 13

02/10/2007

 

14

Quyết định

Số 23/2007/QĐ-UBND

 24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 14

02/10/2007

 

15

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND

22/6/2012

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy

30/3/2012

 

16

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND

 08/02/2013

Sửa đổi điều 2 Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy

16/2/2013

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC

01

Chỉ thị

Số 03/2009/CT-UBND

 20/9/2009

Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

28/9/2009

 

02

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND

 28/12/2011

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Quận 3

05/01/2012

 

03

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND

 27/10/2011

Ban hành quy chế văn minh công sở tại các phòng ban chuyên môn thuộc quận

04/11/2012

 

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

01

Chỉ thị

Số 05/2012/CT-UBND

 20/12/2012

Về thực hiện công tác đăng ký NVQS; tuyển chọn, gọi CD nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; công tác tuyển sinh QS và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra SSĐV, SSCĐ lực lượng DBĐV năm 2013

28/12/2013

 

Tổng số 20 văn bản

 

Người lập bảng
Trịnh Minh Trung

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Mẫu số: 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1976-2013

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

1.

Chỉ thị

Số 05/2012/CT-UBND

20/12/2012

Về thực hiện công tác đăng ký NVQS; tuyển chọn, gọi CD nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; công tác tuyển sinh QS và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra SSĐV, SSCĐ lực lượng DBĐV năm 2013

Hết hiệu lực được minh thị trên văn bản

31/12/2013

Tổng số 01 văn bản

 

Người lập bảng
Trịnh Minh Trung

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Mẫu số: 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1976 - 2013

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC

1.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Quận 3

05/1/2012

 

2.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND

27/10/2011

Ban hành quy chế văn minh công sở tại các phòng ban chuyên môn thuộc quận

04/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC...

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số2: 02 văn bản

 

Người lập bảng
Trịnh Minh Trung

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Mẫu số: 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản1

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1.

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 1

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

2.

Quyết định

Số 11/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 2

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

3.

Quyết định

Số 12/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 3

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

4.

Quyết định

Số 13/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 4

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

5.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 5

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

6.

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 6

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

7.

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 7

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

8.

Quyết định

Số 17/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 8

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

9.

Quyết định

Số 18/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” phường 9

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

10.

Quyết định

Số 19/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 10

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

11.

Quyết định

Số 20/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 11

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

12.

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P. 12

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

13.

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P.13

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

14.

Quyết định

Số 23/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Phê duyệt QC tổ chức và hoạt động của “Tổ Cán sự xã hội tình nguyện” P.14

Sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN đã hết hiệu lực)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn xử lý 30 ngày.

Đang chuẩn bị nội dung tham mưu xử lý

15.

Chỉ thị

Số 03/2009/CT-UBND

20/9/2009

Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã được bãi bỏ, thay thế bằng Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo 2011

 

Đã có QĐ bãi bỏ

16.

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND

22/6/2012

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã được bãi bỏ, thay thế

 

Đã có QĐ bãi bỏ

17.

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND

08/02/2013

Sửa đổi Điều 2 Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã được bãi bỏ, thay thế

 

Đã có QĐ bãi bỏ

Tổng số 17 văn bản

 

Người lập bảng
Trịnh Minh Trung

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 1 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

1 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

2 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn

1 Trường họp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Ngày công báo 01/10/2014
Số công báo Số 55
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 191/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 3 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 191/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 3 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Ngày công báo 01/10/2014
Số công báo Số 55
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 191/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 3 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 3 Hồ Chí Minh

 • 07/08/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/10/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/08/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực